Rodina a jej význam

Spoločenské vedy » Psychológia

Autor: agile (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 13.09.2016
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 389 slov
Počet zobrazení: 5 686
Tlačení: 178
Uložení: 193

Rodina a jej význam

SOC

Rodina- je spoločensky schválená forma spolužitia rodičov a detí. Členovia rodiny sú spojený pevnými príbuzenskými vzťahmi, žijú v spoločnej domácností, spolupracujú pri plnení rodinných úloh, navzájom si pomáhajú, vytvárajú si vlastné zvyklosti, rituály, tradície.

Znaky rodiny:

-  je zastúpené dieťa                                                                                                                                                      – žijú v jednej domácnosti

 – citovo podfarbené vzťahy

– spoločné hospodárenie

 – každodenný blízky kontakt

 – súdržnosť, spolupatričnosť

Sociológia rodiny – je sociologická, odvetvová disciplína, ktorá sa zaoberá rodinou ako sociálnym javom, analyzuje a skúma sociálnu charakteristiku rodiny.

Historický vývin rodiny- divošstvo(skupinové manželstvo), barbarstvo(párové manželstvo),civilizácia(súčasnosť).

 1. divošstvo- typické skupinové manželstvo, ktoré malo 2 fázy:
 2. a) endogamické manželstvo- vznikalo medzi členmi rodového spoločenstva, ktoré patrili k tej istej generácii. Voľnosť pohlavných stykov.
 3. b) exogamické manželstvo- už sa nezakladalo na pokrvnom príbuzenstve, ale ženy s jedného rodu sa spájali z mužmi iného rodu. Z rodinného kruhu boli vylúčení bratia a sestry.                               
 1. barbarstvo- prevláda párová rodina. Typické bolo zoskupenie podľa párov pri čom jeden muž mal s pomedzi početných žien jednu hlavnú ženu a naopak. 
 1. civilizácia- vzniká monogánna rodina. Páry sa postupne oddelili od rodovej pospolitosti a začali žiť samostatne. Vzniká nová monogánna rodina, ktorá je schopná svojou prácou zabezpečiť základné potreby na prežitie.

Manželstvo- spoločensky schválená forma spolužitia muža a ženy. Je založená na princípe dobrovoľného rozhodnutia oboch, vzájomnej lásky, vernosti, pomoci a rovnoprávnosti. Hlavným cieľom vstupu do manželstva je založenie rodiny a riadna výchova detí. Môžu doň vstúpiť len plnoletý občania, duševne zdravý, ktorý nie sú v príbuzenskom pomere, ani v žiadnom inom zväzku.

Nestabilita manželstva v súčasnosti ovplyvňuje:

- vysoká sociálna mobilita

- emancipácia žien

- omyl pri výbere partnera

- tolerancia rozvodovosti

Rodičovstvo- je súhrn osobných vlastností, teoretických poznatkov, praktických zručností, ktoré sú potrebné na to, aby rodič dokázal zabezpečiť zdravé potomstvo a vychovávať ho pre potreby spoločnosti.

Typy rodiny:

 1. podľa formy usporiadania rodiny- je to členenie podľa príbuzenských vzťahov:
 2. a) nukleárna- skladá sa z manželov a detí,
 3. b) rozšírená- rodičia, deti a ďalší príbuzný,
 4. c) orientačná- rodina, v ktorej sme sa narodili,
 5. d) prokreačná- vzniká vstupom do manželstva, človek nemá postavenie rodiča 
 1. podľa vzoru autority- členenie podľa toho, kto má v rodine hlavné slovo:
 2. a) patriarchálna- hlavou rodiny je otec,
 3. b) matriarchálna- hlavou rodiny je matka,
 4. c) egalitárna- moc, prestíž je rovnomerne rozdelená medzi muža, ženy
 1. podľa odovzdávania pôvodu- členenie z hľadiska odvodenia pôvodu potomstva:
 2. a) patrilineárna,
 3. b) matrilineárna- pri určovaní pôvodu sa vychádza z pôvodu matky,
 4. c) bilaterálna- z pôvodu otca a matky 
 1. podľa štruktúry- členenie podľa toho, kto tvorí rodinu a aké zastúpenie v nej má:
 2. a) dvojrodičovská- základná rodina,
 3. b) jednorodičovská- chýba z niektorých z jej členov,
 4. c) párová- bezdetná,
 5. d) náhradná- rodina s nevlastnou matkou, otcom.

Typy manželstva:

 1. podľa usporiadania vzťahov manželov:
 2. a) monogamia- manželstvo 1 muža a 1 ženy,
 3. b) polygamia- manželstvo 1 osoby s viacerými osobami- polygýnia- manželstvo 1 muža a viacerých žien, polyandria- manželstvo 1 ženy a viacerých mužov,
 4. c) skupinové- manželstvo niekoľkých mužov a niekoľkých žien

 

 1. podľa preferovaného okruhu výberu manželského partnera:
 2. a) endogamické- manželstvo partnerov pochádzaných z tej istej sociálnej skupiny,
 3. b) exogamické- manželstvo s partnermi, ktorí pochádzajú z iných sociálnych skupín

SCR

Funkcie rodiny:

 1. biologicko-reprodukčná- rodina vytvára optimálne podmienky na zabezpečenie reprodukcie čiže pre biologické trvanie spoločnosti 2. ekonomická- funkcia rodiny spočíva v materiálnom zabezpečení všetkých členov rodiny                                                                                                                                                      3. výchovno-socializačná- rodina je prvou skupinou s ktorou dieťa príde do kontaktu. V nej sa učí základy komunikácie, hygieny, správania sa.                                                                                                                       Výchova v rodine učí dieťa akceptovať určité hodnoty, dieťa sa učí sociálnym rolám, vzťahom, náboženstvám, soc. vzťahom, učia sa chápať ekonomiku. Učí sa chápať význam generačných vzťahov
 2. emocionálna a psychohygienická –spočíva v uspokojení citových potrieb všetkých členov rodiny a zabezpečenie ich citového rozvoja. Rodičia a súrodenci si navzájom poskytujú potrebnú starostlivosť čo ovplyvňuje fyzické a psychické zdravie.                                                                                                  5. ochranná funkcia–ochranná funkcia má poskytnúť dieťaťu domov, ktoré dieťa chráni z každej strany 

Náhradná rodinná starostlivosť- je to forma starostlivosti o dieťa v prípade, že rodina z nejakých dôvodov nemôže plniť funkciu, ktorú by plniť mala podľa zákona o rodine.                                                                                                                                Dôvody pre ktoré je dieťa zverené do náhradnej starostlivosti: smrť rodičov, výkon trestu rodičov, osamelé matky, ktoré sa zrieknu dieťaťa, nízka morálna a intelektuálna úroveň rodičov, alkoholizmus, neprispôsobilosť rodičov na právne úkony.

Formy náhradnej rodinnej starostlivosti:                                      

1. osvojenie (adopcia)                                                                                                                                                         2. pestúnska starostlivosť                                                                                                                                                                                                                                            3. náhradná osobná starostlivosť

 1. osvojenie (adopcia)- je to forma rodinnej starostlivosti, v ktorej ide o prijatie cudzieho dieťaťa za svoje. Pri adopcii jednotlivec, alebo manželia, ktorí si adoptujú dieťa nadobúdajú k nemu rovnaké práva a povinnosti ako kedy boli biologickými rodičmi. Vzniká na základe súdneho rozhodnutia. Cieľom je vytvoriť dieťaťu podmienky na rozvoj. Druhy adopcii:
 2. a) zrušiteľná adopcia- povinnosti prechádzajú na adoptívnych rodičov, ale má v rodnom liste svoje pôvodné meno a priezvisko. Dieťa do 1 roku môže byť adoptované len tým zrušiteľným spôsobom                              b) nezrušiteľná adopcia –odlišuje sa tým, že do rodného lista sú zapísaní adoptívni rodičia

Osvojiteľom môže byť:                                                                                                                                 - fyzická osoba, ktorá má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu;                                                                           –osobné, zdravotné a morálne predpoklady;                                                                                                                              –medzi osvojiteľom a osvojencom musí byť primeraný vekový rozdiel;

- osoba, ktorá je zapísaná do zoznamu žiadateľa na adopciu

 

 1. pestúnska starostlivosť- je špeciálna forma starostlivosti o dieťa. Štátom garantovaná náhradná rodinná starostlivosť. Štát zabezpečuje finančné prostriedky pre pestúnov aj deti náhradnej rodinnej starostlivosti. Biologickí rodičia majú právo stretnúť sa so svojím dieťaťom a majú vyživovaciu povinnosť. Výživné platia na účet ÚPSVaR v mieste trvalého bydliska. Pestúni musia absolvovať odbornú 26 hod. prípravu.

Pestúnom sa môže stať:

- manželský pár, alebo 1 z manželov, ak je to 1 z manželov vyžaduje si súhlas z 1 manžela;

- prípade to môže byť jednotlivec.

Byť náhradným rodičom nie je obmedzené počtom vlastných detí. 

 1. náhradná osobná starostlivosť- je to zverenie maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti inej fyzickej osoby nie rodičom. Biologickí rodičia si neplnili povinnosti voči dieťaťu, ale majú právo aj po zverení dieťaťa inej osobe sa s dieťaťom stýkať a sú povinní plniť si vyživovacie povinnosti a platiť osobe, ktoré je dieťa zverené na základe rozhodnutia súdu. Táto forma náhradnej starostlivosti si nevyžaduje odbornú prípravu.

Môže to byť: 

- starí rodičia, ktorí majú k dieťaťu vzťah

 

SCG

 

Typy rodín:

 1. podľa úplnosti jej členov:
 2. a) úplná- je taká, v ktorej žijú obaja rodičia, manželia a aspoň 1 dieťa, v tejto rodine sú jasné roly každého člena.

Túto rodinu delíme podľa spôsobu spolužitia:

 1. a) harmonická- dobré vzťahy, výchova má svoje pravidlá, detí sú akceptované a odmeňované, vyvíjajú sa zdravé osobnosti ;
 2. b) konsolidovaná- táto rodina je navonok úplná, ale vo vnútri sú jej vzťahy narušené, čo sa odráža na výchovu detí, deti sú dezorientované a unikajú z rodiny, v tejto rodine sa vyskytujú problémy ako je: záškoláctvo, fajčenie, alkohol;
 3. c) doplnená- je taká, keď z partnerov po rozvode vstupuje spolu s deťmi do nového vzťahu;
 4. d) disharmonická- táto rodina nefunguje
 1. b) neúplná- je rodina, v ktorej žije rodič a dieťa. Táto rodina vzniká z: úmrtia 1 rodiča, rozvodu manželstva, odchodu z 1 partnerov, rozhodnutia ženy ostať slobodnou matkou
 1. podľa špecifických príznakov:

Túto rodinu delíme na:

 1. a) rodina, v ktorej sa pácha násilie;
 2. b) rodina, v ktorej 1 člen je chorý;
 3. c) rodina, v ktorej 1 člen je alkoholik
 1. podľa etnickej príslušností:
 2. a) utečenecká rodina;
 3. b) rómska rodina
 1. ďalšie typy rodín:
 2. a) východisková- z ktorej pochádza každý z nás, z tejto rodiny si odnášame- vzory správania, schopnosť kooperovať- vzory tradície, názory, takáto rodina môže poskytnúť násilie, predsudky;
 3. b) funkčná- normálová, harmonická, zdravá, ide o rodinu kde sú jasné pravidlá, je tam veľa smiechu, humoru, atmosféra v tejto rodine je pozitívna.

 

Model výchovy- komplex výchovných otázok o tom, aký typ pozície prevláda v rodine o vzťahu k dieťaťu.

Štýl výchovy- predstavuje pravidlá, ktoré sa rodičia riadia vo výchove svojich detí.

Štýly výchovy:

 1. a) autoritatívny- štýl založený na zákazoch a príkazoch;
 2. b) liberálny- akceptuje a uprednostňuje potreby a požiadavky dieťaťa pred požiadavkami a potrebami rodiča. Rodič uplatňuje voľný štýl pôsobenia bez výrazného kladenia požiadaviek na aktivitu a konanie dieťaťa a bez primeraného zaťažovania a zapájania dieťaťa do života rodiny;
 3. c) demokratický- zlaďuje požiadavky rodiča a dieťaťa, rešpektuje oba subjekty ako rovnocenných partnerov. Rodič akceptuje dieťa, jeho potreby, požiadavky a záujmy a pôsobí na neho prirodzenou autoritou.

Ďalšie štýly:

- štýl výchovy založený na zákazoch a príkazoch;

- štýl výchovy založený na ochrane rodiny;

- štýl výchovy, ktorí rodičia vkladajú svoje nesplnené plány do detí;

- štýl založený na perfekcionizme;

- štýl výchovy založený na nedôslednosti;

- optimálny štýl výchovy.

 

ŠPP 

Rodina postihnutého:

 1. fáza šoku a popretia- neprijateľná skutočnosť, nechcú nič počuť o starostlivosti o také dieťa, lekár- nosí zlé správy „náhradný vinník“;
 2. fáza postupnej akceptácie a vyrovnanie sa s problémom- rodičia majú záujem o ďalšie informácie (zdravotné, výchovné), chcú poznať príčinu postihnutia, dosť často tu dochádza k rezignácií- akceptácia názoru, že sa nič nedá robiť a dôsledkom môže byť zbytočná stagnácia vývoja dieťaťa, v tých oblastiach, kde by nemusela byť;
 3. fáza realizmu- rodičia sa zmierili zo skutočnosťou a snažia sa zmieriť dôsledky postihnutia
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Psychológia

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.018