Práva dieťaťa

Spoločenské vedy » Psychológia

Autor: agile (26)
Typ práce: Referát
Dátum: 13.09.2016
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 239 slov
Počet zobrazení: 2 286
Tlačení: 168
Uložení: 175

Práva dieťaťa

Sú zakotvené v deklarácií práv dieťaťa. Práva dieťaťa boli vyhlásené 20. 11. 1959 – OSN. Na SVK 20. 9. 1960. Platnosť nadobudla 6. 2. 1991.

  1. Právo na rovnosť bez rozdielu rasy, náboženstva, pôvodu a postavenia

Na tieto práva majú nárok všetky deti bez jedinej výnimky, bez rozdielu rasy, farby, pohlavia, reči, náboženstva, politického alebo iného presvedčenia, národného alebo sociálneho pôvodu, majetkového, spoločenského alebo iného postavenia, či už dieťaťa samého alebo jeho rodiny.

 

  1. Právo na zdravý duševný a telesný vývoj

Dieťaťu sa má dostať zvláštnej ochrany a treba mu zákonmi a inými prostriedkami zabezpečiť, aby sa v slobodných a dôstojných podmienkach zdravým a morálnym spôsobom vyvíjalo telesne, duševne, mravne, duchovne a sociálne.

 

  1. Právo na meno a štátnu príslušnosť

Dieťa má mať od narodenia právo na meno a štátnu príslušnosť.

 

  1. Právo na výživu, bývanie a zdravotnícke služby

Dieťa má právo na primeranú výživu, bývanie, zotavenie a zdravotnícke služby.

 

  1. Právo na zvláštnu opateru pri telesnom, duševnom, alebo sociálnom postihnutí

Telesne, duševne alebo sociálne postihnutému dieťaťu treba poskytnúť zvláštnu opateru, výchovu a starostlivosť, akú vyžaduje jeho konkrétny stav.

 

  1. Právo na lásku, porozumenie a starostlivosť

Plný a harmonický rozvoj osobnosti dieťaťa vyžaduje lásku a porozumenie.

 

  1. Právo na bezplatné vzdelávanie, hru a zotavenie

Dieťa má nárok na bezplatné vzdelávanie, hru a zotavenie.

 

  1. Právo na prednostnú ochranu a pomoc 

Dieťa má byť za každých okolností medzi prvými, ktorým sa poskytuje ochrana a pomoc.

 

  1. Právo na ochranu pred zanedbávaním, krutosťou a využívaním

Dieťa má byť chránené pred všetkými formami zanedbávania, krutosti využívania.

 

  1. Právo na ochranu pred diskrimináciou a na výchovu v duchu znášanlivosti, mieru a bratstva

Dieťa treba chrániť pred pôsobením, ktoré môže podnecovať rasovú, náboženskú alebo akúkoľvek inú formu diskriminácie.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Psychológia

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.025