Starostlivosť o zdravie

Spoločenské vedy » Psychológia

Autor: agile (26)
Typ práce: Referát
Dátum: 14.09.2016
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 676 slov
Počet zobrazení: 2 100
Tlačení: 98
Uložení: 108

Starostlivosť o zdravie

Zdravie- je stav úplnej telesnej, psychickej (duševnej) a sociálnej pohody, neznamená len neprítomnosť choroby alebo postihnutia.

Choroba- porucha rovnováhy (homeostázy) vnútorného a vonkajšieho prostredia organizmu, (podľa Svetovej zdravotníckej organizácie WHO).

Faktory ovplyvňujúce zdravie:

 1. vonkajšie- zemepisná poloha, životné prostredie, životná úroveň, zdravotná starostlivosť.
 2. a) zemepisná poloha- v severných krajinách hrozia choroby z prechladnutia, podchladenie, omrzliny. V subtropickom a tropickom pásme môže dôjsť k úpalu, popáleninám, spáleniu kože, dehydratácii. Výkyvy počasia, napríklad: prívalové dažde, môžu spôsobiť záplavy, ktoré prinášajú zdravotné riziká;
 3. b) životné prostredie- vzduch, voda, slnečné žiarenie, pôda môžu pôsobiť aj liečebne. Inhalácia vzduchu na morskom pobreží alebo v ihličnatých lesoch má podporný liečebný účinok pri ochoreniach dýchacích ciest. Slnečné žiarenie pomáha liečiť kožné ochorenia. Liečivé rastliny majú liečivé účinky pri rôznych ochoreniach. Domáce zvieratá majú terapeutický vplyv na psychiku človeka. Umelé prostredie pomáha ľuďom relaxovať, ale môže byť aj zdrojom poškodenia zdravia. Sociálne prostredie je pre človeka zdrojom istoty, opory, lásky, priateľstva, ale aj zdrojom konfliktov, napätia, zneužívania;
 4. c) životná úroveň- pri posudzovaní životnej úrovne ľudí sa hodnotí úroveň výživy, odievania, bývania, vzdelania, zamestnania. Pri nižšej životnej úrovni sa častejšie vyskytujú poruchy zdravia;
 5. d) zdravotná starostlivosť- zdravotná starostlivosť a jej organizácia, úroveň vzdelania zdravotníckych pracovníkov, kvalita a rozsah poskytovaných služieb majú vplyv na podporu zdravia, prevenciu, diagnostiku a liečbu ochorení.
 1. vnútorné- genetické faktory, vek, pohlavie, nervovú a psychickú zdatnosť (zvládanie záťaží), spôsob života, prekonané a prítomné choroby.
 2. a) genetické faktory- genetickými znakmi sa odlišujú ľudia žijúci na rôznych miestach na zemeguli. Odlišujú sa predovšetkým farbou pleti, typom postavy, vlasovým porastom, odlišujú sa aj väčším výskytom niektorých chorôb;
 3. b) vek- pre každé vývinové obdobie je charakteristický výskyt určitých druhov ochorení. V detstve sú to najčastejšie vrodené ochorenia, úrazy, infekčné ochorenia, v dospelosti začínajú pribúdať ochorenia srdca a ciev, nádorové a metabolické choroby, v staršom veku sa často vyskytuje tzv. polymorbidita- výskyt viacerých, často chronických ochorení súčasne;
 4. c) pohlavie- u žien je to obezita, ochorenia štítnej žľazy, osteoporóza, ochorenia žlčníka, u mužov- žalúdočný vred, ochorenia srdca a ciev, ochorenia dýchacích ciest;
 5. d) nervová a psychická zdatnosť- môže spôsobiť poruchy zdravia;
 6. e) spôsob života- je to správanie človeka, ktorého základom je vzájomné pôsobenie životných podmienok, sociálno-ekonomických faktorov a osobnostných vlastností. Môže byť:
 7. a) podporujúce zdravie- správna výživa, dostatočný pohyb, dodržiavanie hygienických zásad;
 8. b) poškodzujúce zdravie- nesprávna výživa, nedostatok pohybu, fajčenie, stresy;
 9. f) prekonané a prítomné choroby- prekonané choroby môžu na 1 strane zabezpečiť človeku trvalú odolnosť proti istému ochoreniu a na 2 strane zhoršiť zdravotný stav človeka. Prítomné choroby ovplyvňujú zdravotný stav človeka väčšinou len krátkodobo, chronické choroby ho môžu zhoršiť na dlhé obdobie, niekedy aj celoživotne.

Programy na podporu zdravia:

 1. Zdravie pre všetkých v 21.st.- hlavným cieľom programu je dosiahnutie plného zdravotného potenciálu pre všetkých ochranou ľudského zdravia počas celého života;
 2. Celospoločenský integrovaný program intervencie proti neinfekčným chorobám- cieľom programu je pokračovať v činnostiach zameraných na zníženie hlavných zdravotných rozdielov medzi západnými a východnými krajinami EÚ prostredníctvom prevencie chronických neinfekčných chorôb;
 3. Zdravé mestá- je zameraný na pozitívnu motiváciu politického vedenia miest, ako aj verejnej mienky občanov;
 4. Školy podporujúce zdravie- vychádza zo skutočnosti, že škola hrá významnú úlohu v rozvoji osobnosti, pokiaľ ide o formovanie systému hodnôt, ako aj pri vytváraní a voľbe životného štýlu;
 5. Zdravé pracoviská- cieľom je zlepšiť pracovné podmienky a odstrániť nezdravé návyky životného štýlu, ktoré negatívne ovplyvňujú ako pracovný výkon a pracovnú pohodu, tak aj zdravie.

Škola podporujúca zdravie- vychádza zo skutočnosti, že škola hrá významnú úlohu v rozvoji osobnosti, pokiaľ ide o formovanie systému hodnôt, ako aj pri vytváraní a voľbe životného štýlu.

Ciele programu:

- vytvárať pocit zodpovednosti za zdravie v žiakoch, učiteľoch, rodičoch a v komunite okolo školy;

- podporovať dobré vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi, medzi žiakmi navzájom, medzi školou, rodinou;

- viesť žiakov, zamestnancov školy a rodičov k zdravému spôsobu života;

- umožniť žiakom plne realizovať ich telesný a psycho- sociálny potenciál;

- začleniť zdravotnú výchovu do výučby všetkých predmetov;

- vytvárať zdravé prostredie pre prácu a učenie úpravou vnútorných a vonkajších priestorov školy;

- plne využiť dostupné zdroje mimoškolských aktivít na podporu zdravia žiakov.

Zdravotná starostlivosť- je súbor pracovných činností, ktoré vykonávajú zdravotnícki pracovníci vrátane poskytovania liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín s cieľom predĺžiť život a zlepšiť kvalitu života človeka. 

Jednotlivé úrovne:

 1. ambulantná starostlivosť- poskytuje sa osobám, ktorých zdravotný stav nevyžaduje nepretržité poskytovanie zdravotnej starostlivosti;
 2. ústavná starostlivosť- poskytuje sa osobám, ktorých zdravotný stav vyžaduje nepretržité poskytovanie zdravotnej starostlivosti dlhšie ako 24 hodín;
 3. lekárenská starostlivosť- zahŕňa zabezpečovanie, prípravu, kontrolu, uchovávanie, výdaj liekov s výnimkou prípravy transfúznych liekov a zdravotníckych pomôcok a poskytovanie odborných informácií o liekoch a zdravotníckych pomôckach;
 4. Úrad verejného zdravotníctva- zaoberá sa hygienou.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Psychológia

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.023