Detský klient v sociálnej práci

Spoločenské vedy » Psychológia

Autor: Dievča agile (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 15.09.2016
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 381 slov
Počet zobrazení: 800
Tlačení: 174
Uložení: 72

Detský klient v sociálnej práci 

PSY

Novorodenec:

- ľudský plod sa rodí 38 – 42 týždni;

- primeraná hmotnosť je 3300 – 3400 g a výška je 50 cm;

- obdobie trvá približne 1 mesiac;

- toto obdobie je obdobím adaptácie – prispôsobovanie sa novému prostrediu;

- novorodenec prispôsobuje teplotu tela vonkajšiemu prostrediu;

- musí samostatne dýchať, prijímať potravu a vylučovať nepotrebné látky z organizmu.

 

Vývin zmyslov: 

- zrakové vnímanie– vníma objekt vzdialený 20-30 cm, nie je rozvinutá akomodácia, nevie aktívne sledovať pohyb objektu, ktorý ho zaujme, nevidí rovnako ostro predmety bližšie a vzdialené, aby sa vyvíjal zrak potrebuje dieťa dostatok podnetov;

- sluchové vnímanie– pomerne dobre vyvinutý sluch , dokáže rozlišovať najmä vysoké tóny, v prvom mesiaci vie odlíšiť zvuky ľudskej reči od ostatných zvukov, nízke tóny vyvolávajú u novorodenca aktivitu, vysoké ju skôr tlmia. Materinský hlas má pre dieťa väčšiu hodnotu ako akýkoľvek iný ľudský hlas;

- dotyky, teplota a zmeny polohy– dotyk dlane stimuluje hmatový reflex, najprirodzenejším hmatovým kontaktom je dojčenie, je citlivý na teplotu a chlad, na chlad reaguje negatívnymi emóciami a pri primeranej teplote, príjemných dotykoch a pohyboch je spokojný.

Správanie novorodenca:

- prevažnú časť dňa aj noci prespí, v priemere je to 20 hodín a 4 hodiny bdie;

- aktivita má charakter senzomotorického správania = na väčšinu podnetov reaguje pohybom;

- správanie je riadené vrodenými nepodmienenými reflexami – žmurká, plač, hlad..., reflexami, ktoré slúžia na prežitie novorodenca – sací reflex, motorický reflex;

- na podnety reaguje krikom a plačom – signalizujú jeho potreby, inak dieťa plače keď je hladné a inak keď ho niečo bolí.

Vzťah matky k dieťaťu

- je základom socializácie novorodenca, ale aj jeho celkového vývinu a učenia sa;

- prvoradý je dotykový kontakt, matkin hlas, jej pohľady, mimika tváre, dojčenie, nosenie dieťaťa na rukách;

- ak tieto kontakty chýbajú vedieť to k deprivácii, frustrácii a rôznym poruchám vývinu.

 

Citový vývin

 – prežívanie je veľmi jednoduché, môžeme ho označiť ako prežívanie príjemného (pozitívne pocity) a nepríjemného (negatívne citové prežívanie), čo je spojené s uspokojením, alebo neuspokojením základných potrieb dieťaťa.

 

Dojča:

- obdobie od začiatku 2 mesiaca do 1 roka;

- názov obdobia je odvodený od prevažujúceho spôsobu výživy- materské mlieko;

- dieťa veľmi rýchlo rastie a zvyšuje sa jeho telesná hmotnosť – v 1 roku narastie o 50 až 55%, 9-10 kg.

 

Motorický vývin– významné medzníky:

 1. zdvíhanie a udržanie hlavičky;
 2. uchopenie a manipulácie s predmetmi – v 4 mesiaci dieťa chytí hračku a dáva si ju do úst. V 6 mesiaci si prekladá hračky z ruky do ruky;
 3. v 7 mesiaci samo sedí;
 4. ku koncu 1 roku sa začína samostatne pohybovať, lezie a robí prvé kroky.

 

Psychický vývin:

- zrakové vnímanie:

- v 2 mesiaci sa dieťa dokáže zrakom sústrediť na objekt;

- v 3 mesiaci sleduje veci v pohybe;

- v 3 a 4 mesiaci rozpoznáva osoby okolo seba;

- v 9 mesiaci začína vnímať priestor;

- sluchové vnímanie:

- je dôležité pre rozvoj reči

- od 4 mesiaca začína dieťa produkovať zvuky, donekonečna ich opakuje a počúva svoj vlastný rečový prejav;

- vo 4 a 5 mesiaci dieťa lokalizuje zvuk;

- v 7 mesiaci sa slovo dieťaťu stáva podnetom na činnosť, rozlišuje tóny, vníma melódiu a rytmus;

- myslové vnímanie:

- objavujú sa prvé náznaky konkrétneho myslenia (dieťa rozlišuje osoby, predmety, objavuje súvislosti);

- pamäť:

- prejavuje sa znovu poznaním, to je poznaní osôb a predmetov s ktorými už prišlo do kontaktu.

 

Citový vývin:

- je viazaný na uspokojenie, alebo neuspokojenie potrieb;

- dieťa nasýtené, suché , oddýchnuté a v prítomnosti matky = spokojnosť, radosť;

- dieťa v opačnej situácii = nespokojnosť, ďalšie city: zlosť, strach, hnev....

 

Sociálny vývin:

- v rodine je dôležitý nie len kontakt s matkou, ale aj s otcom, súrodencami, starými rodičmi a inými ľuďmi.

 

Batoľa:

- trvá od konca 1. roka po dovŕšenie 3. Roka;

- názov je odvodený od pohybu v priestore, pohyb je nedokonalý – batoľavý;

- dieťa je samostatnejšie, aktívnejšie, rozširuje sa priestor v ktorom sa dieťa pohybuje;

- najvýznamnejšie zmeny sú v rozvoji reči, chôdze a pohybu;

- hlavná forma učenia – napodobňovanie.

 

Telesný vývin:

– dieťa naďalej rastie a zväčšuje sa jeho hmotnosť, rastie už oveľa pomalšie ako v predchádzajúcom období;

- vyrovnávajú sa telesné disproporcie medzi veľkosťou hlavy a trupu;

- v chôdzi nemá dieťa ešte veľkú istotu, ale pohybová aktivita je veľmi intenzívna;

- schopnosť ovládať vlastné telo sa zvyšuje, dieťa sa učí ovládať vylučovanie;

- spresňuje sa vnímanie tela, odráža sa to na koordinácii pohybov.

 

Psychický vývin: 

- zrakové vnímanie– úroveň tohto vnímania charakterizuje farebné vnímanie;

- vyčleňuje predmety z pozadia a ich identifikácia;

- sluchové vnímanie– pokrok v tomto vnímaní podmieňuje rozvoj rečí, i základ do hudobných schopností;

- typický je zmysel dieťaťa pre rytmus už začiatkom 2 roka;

- charakteristické je výrazné uplatnenie hmatu vo vnímaní;

- pamäť a predstavy– vznikajú mimovoľné, sú konkrétne a spojené s emocionálnymi podnetmi;

- funguje už proces zapamätávania, podržanie v pamäti a vybavenie z pamäti;

- predstavy sú dosť nejasné a časovo ich dieťa ešte nevie ohraničiť;

- tvoria sa základy používania fantázie;

- myslenie a reč– vzájomne sa podmieňujú, slovo sa stáva symbolom vecí a zastupuje skutočné predmety;

- myslenie je obrazno – konkrétne, označuje konkrétne veci, udalosti, deje;

- najčastejšia otázka dieťaťa je Čo je to?;

- dieťa komunikuje v 14 – 15 mesiaci len jedným slovom, ktoré má široký význam;

- v dvoch rokoch začína dieťa tvoriť 2 – slovné vety;

- reč je nepresná agramatická, až medzi druhým a tretím rokom si deti osvojujú pravidlá syntax, rozširuje sa pasívny aj aktívny slovník, dieťa vie skloňovať, ale rod použije nesprávne;

 - na konci obdobia už dieťa správne zaraďuje slová do viet, začína tvoriť súvetia, zrozumiteľne komunikuje s dospelými, vie vyjadriť svoje potreby, myšlienky, city.

 

Motorický vývin

hrubá motorika:

- chôdza sa zdokonalí od pár krôčikov na začiatku 1. roka k samostatnej a istej chôdzi na konci 3. roka;

- v 2 rokoch sa dieťa učí:        -utekať;

-zastaviť sa bez opory;

-zvládať nerovnosti terénu;

-prekračovať prah;

-chodiť po schodoch;

-vie skákať na mieste;

-skočiť z malej výšky;

-zatáčať pri chôdzi;

- pred 3. rokom prejde po doske, zvládne jazdu na trojkolke;

 

jemná motorika:

- rýchlo sa zdokonaľuje;

- dieťa zlaďuje, spresňuje pohyby rúk, vie postaviť vežu s kociek, v 3 rokoch aj most, pyramídu;

- vie navliekať gorálky, vkladať guličky do fľaše;

- pokroky v motorických zručnostiach mu umožňujú zvládať mnohé prvky sebaobsluhy;

-vie manipulovať s hrnčekom, lyžicou, uterákom, mydlom;

-vie zachovávať čistotu, používať WC a obliekať sa;

- zapínanie gombíkov a zaväzovanie šnúrky ešte dobre nevie.

 

Osobnostný vývin:

- je na jednej strane poznamenaný osamostatňovaním dieťaťa a na druhej strane realizáciou potreby istoty a bezpečia;

- dieťa má veľa energie, behá, lezie, skáče, kričí, rozpráva;

- potrebu činnosti a aktivity uspokojuje v hrách a v manipulácii s predmetmi;

- výrazne sa objavuje potreby byť s druhými ľuďmi;

- hovoríme o prvých prejavoch vôle, autoregulácií a činnosti zameranej na cieľ

vie voliť medzi dvoma činnosťami;

- okolo 3 roka si začína dieťa uvedomovať seba svoje ja – prejavuje sa to u úsilí robiť veci samostatne bez pomoc dospelých;

- ak mu niekto bráni robiť to čo chce, objavujú sa u dieťaťa prejavy zlosti, plač, krik, dieťa reaguje negatívne, vzdorom = obdobie prvého vzdoru (začiatok 2 až 3 roky).

Vývin sebauvedomenia má 2 fázy:

 1. separácia od matky– ktorú neustále má a potrebuje
 2. vznik potreby sebapresadenia– ktorá môže mať až charakter negativizmu.

Sebapresadzovanie dieťaťa má 2 zložky:

 1. „ja sám“– je to pokus o samostatnosť, snaha sám urobiť veci, hrať hru, postaviť vláčik...;
 2. „ja chcem – ja nechcem“– tu sa odráža vedomie seba samého ako aktívnej bytosti.

 

Citový vývin:

- prebieha veľmi intenzívne, batoľa dáva svoje city najavo veľmi spontánne, často a živo;

- vidieť už náznaky citového zámeru a citovej pamäti;

- po 2 roku prejavuje svoje city smiechom pri hre, ale aj zlosťou a krkom pri neuspokojení jeho potrieb;

- city už majú svoje zafarbenie : pozitívne a negatívne city, citové zameranie = radosť z prítomnosti matky, obavy z neznámych ľudí;

- dieťa prejavuje intenzívne strach, obavu, zlosť aj neistotu, bojí sa tmy, lekára a intenzívne reaguje pri bolesti;

- strach vyvoláva aj vlastná predstavivosť.

 

Sociálny vývin:

- dieťa je stále závislé od matky a od ľudí, ktorí ho obklopujú;

- okruh ľudí s ktorými sa stretáva sa postupne rozširuje;

- deti si začínajú tvoriť diferencované vzťahy k jednotlivým členom rodiny, k domácim zvieratám, hračkám a veciam okolo seba;

- dieťa sa učí najmä napodobňovaním – vzorom sú mu pri tom dospelý okolo neho;

- prítomnosť dospelých prežíva veľmi živo a intenzívne, potrebuje ich;

- neuspokojenie potreby, mať okolo seba ľudí, nadväzovať kontakty vedie k frustrácii a deprivácii;

- koncom druhého roka začína dieťa nadväzovať kontakty s rovesníkmi pri hrách.

V tomto období rozlišujeme aktívnu a pasívnu separáciu:

 1. aktívna separácia– produkuje ju samotné dieťa, chce sa samo hrať, samostatne konať, pri čom miluje matku a má ju na blízku;
 2. pasívna separácia– nezávisí od dieťaťa, dieťa je odlúčené od matky niekým iným, prípadne matka sama nechce alebo nemôže byť s dieťaťom– vtedy sa u dieťaťa môže objaviť separačná úzkosť– má tri fázy:
 3. fáza protestu– dieťa chce matku späť, protestuje proti tomu, že ju nemá;
 4. fáza zúfalstva– dieťa stráca nádej, že sa matka vráti
 5. fáza odpútania sa od matky– keď dieťa nemôže mať matku, pripúta sa k inej osobe.

MSP

 

Vyhľadávanie klientov:

 1. vyhľadávanie orientované na deti do 15. rokov:
 2. a) spolupráca s pediatrom;
 3. b) prostredníctvom spolupráce so školou;
 4. c) prostredníctvom osvety;
 5. vyhľadávanie problémového prostredia;
 6. vyhľadávanie spolupracovníkov vrátane dobrovoľníkov- náhradní rodičia;
 7. vyhľadávanie sponzorov- foundraising.

Komunikácia s detským klientom- dieťa do 15. rokov. Je nespôsobilý na právne úkony- treba ustanoviť pri spolupráci zákonného zástupcu (rodič, kurátor, pestún), ktorý bude klienta zastupovať, prípadne jeho súhlas na spoluprácu. Prispôsobiť úroveň komunikácie v súvislosti s jeho psychickou úrovňou, nepoužívať odborné slová, nezrozumiteľne. SP musí počítať s väčšou emočnou zraniteľnosťou.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#jemna motorika


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Spoločenské vedy » Psychológia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.017