Životný cyklus

Spoločenské vedy » Psychológia

Autor: Dievča agile (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 19.09.2016
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 014 slov
Počet zobrazení: 4 137
Tlačení: 136
Uložení: 111

Životný cyklus

SOC

Životný cyklus- je všeobecne rozvrhnutie pravidelne sa opakujúceho sledu jednotlivých etáp v  živote ľudí.

 

Etapa (fáza) životného cyklu (ľudského života):

Etapa- časový úsek v životnom cykle, v ktorom nastáva zmena organizácie života (napr. zmena v správaní, hodnoty, statusy, sociálne roly), v závislosti od času a veku.

Etapizácia životného cyklu:

 1. sociálne prechody- významné udalosti v živote človeka, ktoré zmenili jeho priebeh, charakter činnosti človeka (vstup do manželstva; nástup do školy);
 2. sociálne rituály- sprevádzajú sociálne prechody, ceremoniálne javy, spoločenské udalosti, ktorými si pripomíname sociálny prechod (krst; maturita; stužková; promócie; svadba);
 3. životné udalosti- do konkrétneho priebehu života vstupujú rôzne udalosti, ktoré môžu podstatne zmeniť podobu, smer, priebeh i etapizáciu života (choroba; predčasné tehotenstvo; rozvod; úraz).

 

ETAPA+ETAPA+ETAPA+ETAPA= ŽIVOTNÝ CYKLUS

 

Základné členenie etapizácie životného cyklu:

 1. detstvo;
 2. mladosť;
 3. dospelosť;
 4. staroba. 

Sociálne charakteristiky jednotlivých etáp životného cyklu:

 1. Detstvo

Začiatok – 0. rokov;

Sociálny prechod – narodenie;

Sociálny rituál – krst; uvítanie detí do života;

Ukončenie - 14-16. rokov;

Sociálny prechod- ukončenie ZŠ;

Sociálny rituál- prijímanie; venček; zápis do ZŠ; prevzatie OP.

Je spojené s procesom socializácie- primárna socializácia. Detstvo je ťažiskom pre budúci rozvoj osobnosti človeka.

Činitele, ktoré sú v tomto období rozhodujúce a intenzívne pôsobia na dieťa:

 1. rodina- pre dieťa ma nezastupiteľné miesto, prebieha v nej rodinná socializácia, pretože najmä v rannom období, kde dieťa trávi najviac času a na emocionálnom základe sa utvára osobnosť dieťaťa. Učí sa rozlišovať seba a okolie, učí sa základom komunikovať, utvára si sieť sociálnych vzťahov a kontaktov;
 2. škola- ďalším významným prostredím formovania osobnosti dieťaťa. Utvára si tu vzťahy s rovesníkmi, učiteľmi. Stáva sa každodennou súčasťou života dieťaťa, prináša povinnosti, súťaživosť;
 3. vrastanie do sveta oboch pohlaví- spojené s rozlišovaním ženských a mužských rolí. Uskutočňuje sa postupne, najskôr v rodinnom prostredí, neskôr je spojené so sexuálnym dospievaním a správaním.
 4. Mladosť

Začiatok – 14. -16. rokov;

Sociálny prechod – nástup na strednú školu;

Sociálny rituál – imatrikulácie; slávnostný nástup na strednú školu;

Ukončenie – 18. -24. rokov;

Sociálny prechod – ukončenie SŠ, VŠ;

Sociálny rituál – stužková; promócie; odovzdanie výučného listu; maturitné vysvedčenie. 

Nie je oddelené od detstva, obdobie tínedžerstva a dospievania. Dospievajúci prekonáva rôzne premeny a mení sa na sociálnu vyzutú osobu. Psychosociálne dozrievanie a proces – je to odnaučenie sa od detských hračiek, snov, hier. Mladý človek zažíva prvé vážne konflikty. Snaží sa konať ako dospelý, ale je stále dieťa, rád by pracoval ale okolie ho núti chodiť do školy. Vzťahy závislosti sa menia na vzťahy vzájomnosti, okolie ho pokladá za rovnocenného partnera. Stáva sa sám sebou. Vznikajú rozdiely medzi dievčatami a chlapcami. Realizujú sa dve línie – láska – vzdelanie. Láska- poskytuje emocionálnu a sexuálnu funkciu. Vzdelanie- rozhodovanie o živote o ďalšom profesionálnom a sociálnom postupe. Toto obdobie je obdobie hľadania je to aj rizikové obdobie, pretože mladý človek sa môže dostať do zlých partií, skupín. Menia sa sociálne statusy a roly dospievajúceho. Slabne úloha rodiny, silnie postavenie rovesníkov. Fáza zbližovania, lásky, rozvívajú sa intímne vzťahy, prvé sexuálne skúsenosti. Idealizuje si budúcnosť, vytvára si plány, očakávania, obdobie nádeje.

 

III. Dospelosť

Začiatok- 19. -23. rokov;

Sociálny prechod- ukončenie SŠ a VŠ vzdelania; nástup do zamestnania; uzavretie manželstva; narodenie dieťaťa;

Sociálny rituál- podpísanie pracovnej zmluvy; svadba;

Ukončenie- cca 65. rokov;

Sociálny prechod- ukončenie pracovného pomeru; odchod do dôchodku;

Sociálny rituál- rozlúčka zo zamestnaním.

Mladý dospelý- vzniká po ukončení vzdelávania, keď mladý človek nevstupuje ani do manželstva ani do práce, ale cestuje, hľadá si svoje miesto. Nadobúda profesionálne kompetencie a vstupuje do manželstva a pripravuje sa na povolanie. Dospelý žije bohatým sociálnym životom (flexibilita, adaptácia, rozhodovanie). Počas tohto obdobia sa objavujú nové príležitosti, či už partnerské alebo pracovné. Typickým prejavom tejto etapy je vyhrotenie rozdielov medzi svetom mužov a žien (deľba práce, príjmy, profesionálne uplatnenie). V tomto období je dôležitá línia osobného rozvoja: manželstvo, rodičovstvo a povolanie. Kríza stredného veku- keď človek má pocit, že nevie všetky povinnosti, ktoré mu život ponúka alebo, že nedosiahol to, po čom celý život túžil, nastala po dosiahnutí vrchola kariéry, alebo po opúšťaní detí z rodiny. Do tohto obdobia môžu výrazne zasiahnuť životné udalosti (choroba, smrť).

 1. Staroba

Začiatok- cca 65 rokov;

Sociálny prechod- odchod do dôchodku;

Sociálny rituál- rozlúčka v zamestnaní;

Ukončenie- bez udajna veku;

Sociálny prechod- smrť;

Sociálny rituál- pohreb.

Toto obdobie sa spája s ukončením profesionálnej dráhy a odchodom do dôchodku. Javy, ktoré charakterizujú toto obdobie: zníženie príjmov; strata sociálnych kontaktov; vyššia chorobnosť; prebratie rolí prarodičov; pokles vonkajších podnetov; strata partnera. Dnešná spoločnosť ponúka nové možnosti pre starých ľudí ako je model aktívnej staroby- ktorej cieľom je udržanie psychickej, fyzickej i sociálnej aktivity a kondície. „Tretí vek“- štúdium na univerzitách tretieho veku. Toto obdobie je typické bilancovaním hodnotením prežitého života a vyrovnaním sa prežitého konca života. Na konci tohto obdobia prichádza smrť.

Rodinný životný cyklus:

 1. výber manželského partnera- je to obdobie randenia, zbližovania sa. Základom pri výbere manželského partnera je láska a zbližovanie sa. Toto obdobie môžu sprevádzať rituály ako pytačky, zásnuby, predmanželské spolužitie;
 2. uzatvorenie manželstva, vznik rodiny- je spojené s cirkevným alebo civilným obradom. Znamená to sociálna zrelosť partnerov, prevziať zodpovednosť za ďalších členov rodiny ( deti, manžel, manželka);
 3. obdobie trvania manželstva a rodiny- je najbohatším a zároveň najrizikovejším obdobím rodinného života, pretože prináša najviac zmien:
 4. a) adaptačné štádium- začína sa odčleňovaním od pôvodnej rodiny, vytvára sa takzvaná párová identita, je to obdobie vzájomného zosúlaďovania, identifikácia s manželskými rolami;
 5. bnarodenie prvého dieťaťa- toto obdobie prináša najviac zmien, manželia sa stávajú rodičmi, strata vlastného priestoru a času, nové roly vznikajú a nové úlohy spojené s týmito rolami, vnášajú do vzťahov napätie a nervozitu, dôležitá je spoločná starostlivosť o dieťa;
 6. c) narodenie ďalších detí- neznamená už ďalšie vypätie, problémom je zabezpečenie optimálnych ekonomických podmienok, dôležité je zabezpečiť správne vytváranie súrodeneckých vzťahov, vzniká nebezpečenstvo utvárania koalície jedného rodiča a dieťaťa k druhému rodičovi a dieťaťu;
 7. d) deti sa stávajú žiakmi- deti vstupujú do školy a preberajú role žiakov– pre rodičov to znamená nové povinnosti a zladiť normy školy s normami rodiny, vzťah manželov v tomto období je relatívne pokojný;
 8. e) deti dospievajú- život v rodine je v tomto období veľmi náročný – deti chcú byť samostatné, vyžadujú viac ako im rodičia dovoľujú, vznikajú hádky, sú rozličné názory, rodičia na pracovisku sú na vrchole profesijného rozkvetu, chcú dokonale plniť pracovné úlohy čo prináša napätie a stres, dospievajúce deti v tomto čase sa postupne snažia z rodiny unikať a hľadajú svoje pozície v širšom sociálnom prostredí u priateľov, u prvých lások– vzniká nebezpečenstvo začlenenia sa detí do nevhodných sociálnych skupín;
 9. f) opúšťanie hniezda- je typickým osamostatnením prvého dieťaťa odchodu z domu, mnohý manželia sa obávajú samoty a toho, že nezvládnu v ďalších rokoch života život vo dvojici, častokrát prehnane pomáhajú svojím deťom a neprimerane sa na ne orientujú;
 1. g) prázdne hniezdo- rodina po odchode všetkých detí sa zúžila na pôvodný pár, niektoré partnerské zväzky sa zbližujú viac, niektoré sa rozpadajú;
 2. zánik rodiny- v tomto štádiu sa rodinný cyklus končí smrťou s jedného partnerov.

Ovdovelý partner ostáva žiť sám musí si nájsť nový spôsob života. Tu kolobeh života končí.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 9)


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Spoločenské vedy » Psychológia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.024