Starostlivosť človeka o zdravie

Spoločenské vedy » Psychológia

Autor: agile (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 19.09.2016
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 093 slov
Počet zobrazení: 2 830
Tlačení: 98
Uložení: 105

Starostlivosť človeka o zdravie

SCR

Zdravotná politika- oblasť sociálnej politiky, ktorá sa zaoberá zdravím vo všetkých jeho súvislostiach a významoch. Je ovplyvnená zdravotnou politikou EÚ.

Ciele zdravotnej politiky:

 1. rozvoj a ochrana individuálneho a kolektívneho zdravia;
 2. snaha o zabezpečenie priaznivého zdravotného stavu obyvateľov.

Verejné zdravie- problematika zdravia obyvateľov ale aj zdravého životného štýlu a pracovného prostredia.

Je zakotvené v programe ,,Zdravie 21“, vytvára podmienky na:

- zdravý spôsob života;

- primerané napĺňanie sociálnych potrieb;

- zdravú výživu obyvateľstva;

- zlepšiť životné a pracovné podmienky;

- rozširovať možnosti na kvalitnú a všeobecne dostupnú zdravotnú starostlivosť.

Zodpovednosť občana za svoje zdravie- preventívne programy majú za úlohu vyvolať a posliniť pocit zodpovednosti občana za svoje zdravie.

K základným oblastiam patrí:

- predchádzanie vzniku kardiovaskulárnych chorôb;

- znižovanie výskytu obezity;

- včasne zachytenie psychiatrického ochorenia;

- včasne zachytenie onkologického ochorenia;

- zvyšovanie bezpečnosti pri práci.

 

PSY 

Psychohygiena- vedný odbor, skúma podmienky nevyhnutné na zabezpečenie duševného zdravia, psychickej pohody, výkonnosti a zlepšenie duševnej činnosti.

 

 1. je to interdisciplinárny odbor- skúma psychiku ľudí z hľadiska možností zaťaženia ale zaoberá sa aj prevenciou psychických chorôb;
 2. je to súbor poznatkov- zameriava sa na optimalizáciu študijných a pracovných podmienok, ako aj na to ako sa vyrovnávať s únavou astresom.

Ukazovatele rastu duševného zdravia:

WHO používa na posúdenie psychického zdravia 3 kritéria:

 1. kritérium subjektivity osobnosti- či sám človek sa považuje za duševne zdravého (kritéria sú: pohoda, spokojnosť, šťastie, uspokojenie potrieb a životných cieľov), subjektívne chápanie duševného zdravia sa nemusí vždy zhodovať so spoločenskými alebo medicínskymi kritériami;
 2. kritérium sociálnosti človeka- posudzuje ho skupina, komunita a vyjadruje , či jednotlivec spĺňa sociálne normy a očakávania spolužitia
 3. medicínske kritérium- posudzuje ho lekár, uskutočňuje sa odborným vyšetrením a pri psychiatrických diagnózach sú kritériom výsledky vyšetrení podmienené intenzitou a časom trvania príznakov psychického narušenia.

 

Normalita a abnormalita: 

Presné a jasné rozlíšenie hraníc normality a abnormality neexistuje.

Normalita a abnormalita sa môže skúmať na úrovni:

 1. fyzického zdravia- fyzická choroba je abnormalita;
 2. psychického zdravia- schizofrénia je z tohto hľadiska abnormalita;
 3. sociálneho zdravia- abnormálne je správanie, ktorým sa porušujú zákony. 

Kritéria psychickej normality:

 1. autonómia- relatívna nezávislosť človeka od fyzického a sociálneho prostredia, pocit identity, subjektívne uspokojenie, prežívanie radosti, šťastia, správne sebahodnotenie, primerané ašpirácie...;
 2. autoregulácia- schopnosť ovládať a regulovať svoje správanie, odolnosť voči stresom a záťaži, sebakontrola, sebatvorba;
 3. primerané vnímanie skutočnosti a intelektové spracovanie podnetov, primerané procesy myslenia, neskreslené vnímanie reality, adekvátne vnímanie druhých ľudí, problémov...;
 4. činorodosť, schopnosť prežiť, pud sebazáchovy;
 5. schopnosť vytvárať citové vzťahy s druhými, empatia, schopnosť spolupracovať.

Autonómia človeka vedie k sebarealizáciiautoregulácia k sebatvorbe, správne vnímanie reality a myslenie vedú k múdrosti, činorodosť vedie k zmyslu života a citová zrelosť vedie k socializácii človeka.

Kritéria abnormality:

 1. odchýlka od štatistickej normy- abnormálny znamená vzdialený od normy, psychické prejavy pri správaní môžu byť podľa tohto kritéria v norme alebo sa pohybujú za prípustnou hranicou - sú abnormálne (napríklad: depresia);
 2. odchýlka od sociálnej normy- každá spoločnosť má stanovené určité normy správania, ktoré sú vymedzené zákonmi, normami, pravidlami, zvykmi, správanie, ktoré sa výrazne odlišuje od týchto noriem, sa považuje za abnormálne (napr. nie je normálne, aby na Slovensku chodil po ulici bez šiat), v súvislosti s odchýlkou od sociálnej normy sa používa aj pojem deviácia;
 3. neprispôsobivosť správania- maladaptívnosť, podľa tohto kritéria je správanie maladaptívne vtedy, keď má nepriaznivý vplyv na jednotlivca (alkoholik, ktorý pije toľko, že ho prepustili zo zamestnania), alebo na spoločnosť (napr. útok na verejného činiteľa);
 4. osobné problémy- založené na subjektívnych pocitoch človeka, abnormálne môže byť také prežívanie, ktoré sama osoba označí za abnormálne (napr. prežívanie nešťastia, nespokojnosti, strachu, úzkosti, zúfalstvo...).

 

ŠPP 

Norma a anomália v ŠPP:

Norma- záväzné pravidlo, označenie stavu, vlastnosti.

Rozoznávame:

 1. normálny vývin- má nevratný charakter, uskutočňuje sa v časovom slede v určitých obdobiach, podľa zákonitosti vyvážene bez nežiaducich odchýliek;
 2. predčasný vývin- vývin, ktorý prekračuje očakávanie hodnoty podľa normy- výnimočne nadaní, talentovaní;
 3. anomálny vývin- opakom je normálny vývin, ktorý môže byť:
 4. a) ustrnutý vývin- určitý orgán alebo jeho funkcia sa vôbec nevyvinie (vrodená slepota, hluchota) ;
 5. b) obmedzený vývin- orgán alebo jeho funkcia sa vyvíja obmedzene (nedoslýchavosť, slabozrakosť);
 6. c) oneskorený vývin- orgán alebo jeho funkcia sa vyvíja oneskorene, včasným zásahom je možný návrat do normálu (oneskorená reč, chôdza);
 7. d) prerušený vývin- orgán alebo jeho funkcia bol z hľadiska vývinu prerušený patogénnym faktorom (nehoda);
 8. e) pochybný vývin- orgán alebo jeho funkcia sa vyvíja nežiaducim smerom (poruchy správania, nádor na mozgu). 

BSZ

Zdravie- je stav úplnej telesnej, psychickej (duševnej) a sociálnej pohody, neznamená len neprítomnosť choroby alebo postihnutia.

Choroba- porucha rovnováhy (homeostázy) vnútorného a vonkajšieho prostredia organizmu, (podľa Svetovej zdravotníckej organizácie WHO).

Faktory ovplyvňujúce zdravie:

 1. vonkajšie- zemepisná poloha, životné prostredie, životná úroveň, zdravotná starostlivosť.
 2. a) zemepisná poloha- v severných krajinách hrozia choroby z prechladnutia, podchladenie, omrzliny. V subtropickom a tropickom pásme môže dôjsť k úpalu, popáleninám, spáleniu kože, dehydratácii. Výkyvy počasia, napríklad: prívalové dažde, môžu spôsobiť záplavy, ktoré prinášajú zdravotné riziká;
 3. b) životné prostredie- vzduch, voda, slnečné žiarenie, pôda môžu pôsobiť aj liečebne. Inhalácia vzduchu na morskom pobreží alebo v ihličnatých lesoch má podporný liečebný účinok pri ochoreniach dýchacích ciest. Slnečné žiarenie pomáha liečiť kožné ochorenia. Liečivé rastliny majú liečivé účinky pri rôznych ochoreniach. Domáce zvieratá majú terapeutický vplyv na psychiku človeka. Umelé prostredie pomáha ľuďom relaxovať, ale môže byť aj zdrojom poškodenia zdravia. Sociálne prostredie je pre človeka zdrojom istoty, opory, lásky, priateľstva, ale aj zdrojom konfliktov, napätia, zneužívania;
 4. c) životná úroveň- pri posudzovaní životnej úrovne ľudí sa hodnotí úroveň výživy, odievania, bývania, vzdelania, zamestnania. Pri nižšej životnej úrovni sa častejšie vyskytujú poruchy zdravia;
 5. d) zdravotná starostlivosť- zdravotná starostlivosť a jej organizácia, úroveň vzdelania zdravotníckych pracovníkov, kvalita a rozsah poskytovaných služieb majú vplyv na podporu zdravia, prevenciu, diagnostiku a liečbu ochorení.
 1. vnútorné- genetické faktory, vek, pohlavie, nervovú a psychickú zdatnosť (zvládanie záťaží), spôsob života, prekonané a prítomné choroby.
 2. a) genetické faktory- genetickými znakmi sa odlišujú ľudia žijúci na rôznych miestach na zemeguli. Odlišujú sa predovšetkým farbou pleti, typom postavy, vlasovým porastom, odlišujú sa aj väčším výskytom niektorých chorôb;
 3. b) vek- pre každé vývinové obdobie je charakteristický výskyt určitých druhov ochorení. V detstve sú to najčastejšie vrodené ochorenia, úrazy, infekčné ochorenia, v dospelosti začínajú pribúdať ochorenia srdca a ciev, nádorové a metabolické choroby, v staršom veku sa často vyskytuje tzv. polymorbidita- výskyt viacerých, často chronických ochorení súčasne;
 4. c) pohlavie- u žien je to obezita, ochorenia štítnej žľazy, osteoporóza, ochorenia žlčníka, u mužov- žalúdočný vred, ochorenia srdca a ciev, ochorenia dýchacích ciest;
 5. d) nervová a psychická zdatnosť- môže spôsobiť poruchy zdravia;
 6. e) spôsob života- je to správanie človeka, ktorého základom je vzájomné pôsobenie životných podmienok, sociálno-ekonomických faktorov a osobnostných vlastností. Môže byť:
 7. a) podporujúce zdravie- správna výživa, dostatočný pohyb, dodržiavanie hygienických zásad;
 8. b) poškodzujúce zdravie- nesprávna výživa, nedostatok pohybu, fajčenie, stresy;
 9. f) prekonané a prítomné choroby- prekonané choroby môžu na 1 strane zabezpečiť človeku trvalú odolnosť proti istému ochoreniu a na 2 strane zhoršiť zdravotný stav človeka. Prítomné choroby ovplyvňujú zdravotný stav človeka väčšinou len krátkodobo, chronické choroby ho môžu zhoršiť na dlhé obdobie, niekedy aj celoživotne.

Zdravotná starostlivosť- je súbor pracovných činností, ktoré vykonávajú zdravotnícki pracovníci vrátane poskytovania liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín s cieľom predĺžiť život a zlepšiť kvalitu života človeka.

Jednotlivé úrovne:

 1. ambulantná starostlivosť- poskytuje sa osobám, ktorých zdravotný stav nevyžaduje nepretržité poskytovanie zdravotnej starostlivosti;
 2. ústavná starostlivosť- poskytuje sa osobám, ktorých zdravotný stav vyžaduje nepretržité poskytovanie zdravotnej starostlivosti dlhšie ako 24 hodín;
 3. lekárenská starostlivosť- zahŕňa zabezpečovanie, prípravu, kontrolu, uchovávanie, výdaj liekov s výnimkou prípravy transfúznych liekov a zdravotníckych pomôcok a poskytovanie odborných informácií o liekoch a zdravotníckych pomôckach;
 4. Úrad verejného zdravotníctva- zaoberá sa hygienou.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Psychológia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.013