Vzdelávacia politika

Spoločenské vedy » Psychológia

Autor: agile (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 19.09.2016
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 555 slov
Počet zobrazení: 2 880
Tlačení: 133
Uložení: 143

Vzdelávacia politika

SCR

Je aktivita štátu, ktorá sa zaoberá získavaním, udržiavaním a využívaním vzdelávania v spoločnosti. Zaoberá sa otázkami základného vzdelania, odborného vzdelávania na strednej úrovni aj vysokoškolských vzdelávaní. Udržovanie vzdelania- dopĺňanie pôvodne získaného vzdelania rôznymi formami, inovačného vzdelania, čiže dopĺňaním a rozšírením pôvodného vzdelania. Vzdelanie sa prestáva chápať ako individuálny kapitál, vníma sa ako celospoločenský kapitál. Táto spoločnosť je zameraná na vedomosti. Najcennejším kapitálom tejto spoločnosti je vzdelanie a tvorivosť.

Ciele a úlohy vzdelávacej politiky:

Má 2 hlavné strategické ciele vzdelávacej politiky:

 1. povinná školská dochádzka trvaní 10 rokov, ktorá sa realizuje bezplatne;
 2. čo najširšie zaradenie mládeže do stredoškolského stupňa vzdelávania, ktorá sa realizuje bezplatne.

 

Ďalšie ciele vychádzajú z potrieb súčasnej spoločnosti a sú to: 

- zvyšovanie informatizácie;

- zvyšovanie jazykových kompetencií;

- zvyšovanie záujmu o ďalšie vzdelávanie;

- tvorba alternatívnych možnostiach vo vzdelávaní.

 

Jedno zo základných úloh súčasnej vzdelávacej politiky je neustále občanov motivovať, obnovovanie, rozširovanie, dopĺňanie možnosti s cieľom posilniť svoju pozíciu na trhu práce.

 

Vzdelávacie subjekty- sú to všetky inštitúcie, ktoré sa priamo podieľajú na vzdelávanie občanov.

Rozdeľujeme ich na:

 1. formálne vzdelávacie subjekty, ktoré tvoria- MŠ- ako nepovinná súčasť, ZŠ- povinná školská dochádzka 10 ročná, SŠ, VŠ a univerzity, súkromné a cirkevné školy. Majú upravený spôsob vzdelávania, je stanovený začiatok a koniec školského roka, prázdniny, počet vyučovacích hodín, je predpísaný obsah vzdelávania a spôsob ukončenia. Formálne vzdelávanie je ukončené vysvedčením, ktoré akceptujú zamestnávatelia;
 2. neformálne vzdelávacie subjekty- sú to organizácie, ktoré poskytujú vzdelávanie, napr.: akadémie vzdelávania, jazykové školy, neziskové organizácie, umelecké školy. Toto vzdelávanie je ukončené rôznymi osvedčeniami, certifikátmi. Zamestnávatelia u nás nemusia takéto doklady rešpektovať, akceptovať.

Celoživotné vzdelávanie- je zamerané na všetkých, ktorý už ukončili vlastné vzdelávanie bez ohľadu na to, aký stupeň vzdelávania ukončili. Určené je jednotlivcom, ktorý nedokončili ani základné vzdelanie ako aj jednotlivcom s vysokoškolským vzdelávaním. Pre úspešné uplatnenie na trhu práce všetci rovnako potrebujú získať nové poznatky tým si dopĺňajú, rozširujú pôvodnú kvalifikáciu.

Princípy, na ktoré sa buduje celoživotné vzdelávanie:

 1. všetci občania sa môžu vzdelávať;
 2. všetci by mali mať prístup k vzdelávaniu;
 3. všetky spôsoby vzdelávania by mali byť potvrdené, umožnené;
 4. vzdelávanie sa má podporovať počas celého života.

 

Celoživotné vzdelávanie je určené všetkým, ktorý dosiahli vek 18r. Za celoživotné vzdelávanie môžeme označiť, že je to aktívny celoživotný štýl, ktorý je užitočný jednotlivcom a spoločnosťou.

 

Subjekty, ktoré sa podieľajú na celoživotnom vzdelávaní:

 1. formálne vzdelávanie- viaže sa na primárne (základné), sekundárne (stredné), terciálne (vysoké) školy;
 2. neformálne vzdelávanie- používa sa na označenie vzdelávacích programov, aktivít, ktoré sú organizované mimoformálneho vzdelávania;
 3. informálne vzdelávanie- celoživotný neorganizovaný a nesystematický proces nadobúdania vedomostí a zručností, chápeme ho ako prirodzenú súčasť každodenného života a nemusí byť zámerné.

 

ŠPP

Systém inštitúcií pre postihnutých a narušených jedincov:

Cieľom inštitúcie- je vytvoriť podmienky pre plnohodnotný rozvoj schopností každého jedinca zo špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami. Komplexná starostlivosť sa uskutočňuje v sústave inštitúcií, ktoré v rozdielnej miere a forme zabezpečujú konkrétne potreby.

Rozdelenie:

 1. podľa zakladateľa- štátne, súkromné, cirkevné;
 2. podľa veku osôb- predškolské zariadenia, školské zariadenia, adolescenti, dospelý;
 3. podľa pohlavia- chlapci, dievčatá, kombinované;
 4. podľa dĺžky prevádzky- denné, celotýždňové, celoročné;
 5. podľa charakteru aktivít a cieľov- edukačné, liečebné, reedukačné, poradenské, rehabilitačné;
 6. podľa toho, o ktorú zložku komplexnej starostlivosti ide:
 7. a) výchovnovzdelávacie inštitúcie- zabezpečujú výchovu a vzdelávanie, patrí sem: sústava ZŚ, SŠ, pre mládež vyžadujúcich si špeciálnu starostlivosť, sústava bývalých osobných škôl (špeciálne školy- redukovaný obsah vzdelávania), sústava odborných škôl, sústava špeciálnych školských zariadení- pedagogicko-psychologická poradňa, špeciálny pedagóg, výchovný poradca, CPPAP (Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie);
 8. b) sústava liečebno-preventívnych inštitúcii- nemocnice, polikliniky, odborné liečebné ústavy, sanatória;
 9. c) sústava inštitúcii sociálnej starostlivosti- poskytujú starostlivosť v oblasti: právnej, ekonomickej a morálnej podpory- ÚPSVaR (úrady práce sociálnych vecí a rodiny), mestské úrady, domovy dôchodcov, detské domovy;
 10. d) sústava záujmových organizácii- nadácie, ktoré zabezpečujú napr.: poradenskú činnosť, uspokojovanie kultúrnych a rekreačných potrieb, sociálnu rehabilitáciu.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Psychológia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.021