1.5. Charakter

Spoločenské vedy » Psychológia

Autor: Dievča verca123
Typ práce: Referát
Dátum: 28.09.2017
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 905 slov
Počet zobrazení: 3 714
Tlačení: 135
Uložení: 99

1.5. CHARAKTER

Z hľadiska poznania osobnosti zohráva významnú úlohu práve charakter človeka. Ak hovoríme o charaktere, máme na mysli určité hodnotenie človeka. Nachádzame ho predovšetkým vo vzťahu k iným ľuďom, ako sa človek správa t.j. či je pozorný, nevšímavý, dobroprajný, závistlivý, skúpy, ohľaduplný apod. To všetko vyjadruje morálny profil človeka.

Keď sa hovorí o charakterovom dobrom človeku, myslí sa tým predovšetkým človek taktný, ohľaduplný, srdečný, vo vzťahu k ľuďom znášanlivý. Človeka veľmi presne charakterizuje aj vzťah k sebe samému. Poznáme ľudí skromných, samoľúbych, pyšných, neistých, nafúkaných, chvastavých apod. Vieme, že skromných a sebaistých ľudí si ceníme všetci, kým nafúkanosťou ľudia opovrhujú a vystatovačnosť vyvoláva posmech.

Charakter človeka sa odráža aj v práci a to tým, ako sa človek púšťa do práce, ako pracuje, a aký má vzťah k výsledkom svojej práce. V práci sa prejavujú aj vôľové vlastnosti charakteru ako je rozhodnosť, húževnatosť, odvaha, ale aj bezcharakternosť, slabošstvo.

Základ charakteru tvoria morálne a vôľové vlastnosti. Potrebné je preto pri skúmaní osobnosti všímať si predovšetkým tieto vlastnosti, ktoré sú pre život človeka a jeho činnosť najdôležitejšie. V živote sa môžeme stretnúť s morálne vychovanými ľuďmi, ale nerozhodnými. Pre slabosť vôle sa takýto ľudia v ťažkých podmienkach zriekajú svojich morálnych zásad. Naopak sú ľudia, ktorí majú silnú vôľu, no sú amorálni. Len v spojení vysokej morálky so silnou vôľou vzniká sociálne cenný typ charakteru.

Na ľudské činy a celkový charakter vplývajú emocionálne vlastnosti osobnosti. V tomto smere existujú ľudia:

  • temperamentní a chladní
  • prchkí a pokojní
  • dobrosrdeční a pomstychtiví
  • nežní a suroví
  • veselí a zachmúrení apod.

V každom človeku sú všetky tieto prejavy v určitom spojení, ktoré charakterizuje celkovú osobitosť človeka. V živote môžeme pozorovať ľudí s pevne ustáleným charakterom. Takí ľudia sú prísne vyhranení vo všetkých životných situáciách. No vyskytujú sa aj ľudia, ktorí podobne ako chameleóny menia farbu a chovanie podľa podmienok, v ktorých sa ocitnú.

Charakter hrá dôležitú úlohu v živote osobnosti i pracovnému tímu. Je to pochopiteľné, pretože od jeho vlastností závisí životná cesta človeka, práceschopnosť a nálada celého kolektívu. Človek morálne vychovaný s rozhodným charakterom, dokáže prekonať ťažkosti a prekážky, kompenzovať dokonca telesné nedostatky. Taký človek neustále rastie, vyvíja sa ako osobnosť, obohacuje seba a súčasne svoje okolie. Svojím kladným sociálnym správaním slúži príkladom a prináša radosť svojim spolupracovníkom.

ŠTRUKTÚRA CHARAKTERU OSOBNOSTI

Štruktúra charakteru osobnosti je veľmi zložitá. Určité vlastnosti môžu byť skryté, že ani človek sám o ich existencii netuší, vyvolávajú ich len mimoriadne okolnosti. Iné vlastnosti ležia na povrchu a všetci si ich všímajú. Ak chceme preskúmať štruktúru charakteru, musíme skúmať počínanie človeka v rôznych životných situáciách. Pri analýze charakteru majú rozhodujúci význam vzťahy človeka k iným ľuďom, k sebe a k povinnostiam. Podľa nich sa určuje, či je človek:

egoista – altruista

pracovitý – príživník

namyslený – skromný

sebavedomý – menejcenný

Charakter človeka sa prejavuje aj v návykových pózach a mimike. Človeka so zdvihnutou hlavou, napnutou hruďou, ráznou chôdzou, posudzujeme ako pyšného, sebavedomého a s pevnou vôľou. Naopak človek mierne zhrbený so sklonenou hlavou, pomalou chôdzou sa posudzuje, že je skromný, so slabou vôľou, pochybujúci o vlastných silách a možnostiach. Tu ale treba pamätať, že ani mimika, ani gestikulácia neformujú charakter sú len zafixovanými spôsobmi vyjadrenia charakteru osobnosti.

Štruktúra charakteru, konanie a správanie sa človeka závisí od pracovných, životných vplyvov ako aj celého života človeka, ktorý sa podieľal na jeho utváraní. Štruktúra charakteru je teda dynamická a mení sa v priebehu celého ľudského života. S vývojom človeka sa menia jeho životné podmienky, úroveň požiadaviek , čo má za následok zmenu štruktúry charakteru.

VLASTNOSTI CHARAKTERU

Medzi základné vlastnosti charakteru patrí morálna vychovanosť, komunikatívnosť, vyrovnanosť, sila, vyváženosť a dynamickosť.

Morálnu vychovanosť charakterizuje vzťah človeka k iným ľuďom, k vlastným povinnostiam a pracovným úlohám. Prejavuje sa v správaní človeka hlavne vtedy, keď nás niekto o niečo požiada (dobrosrdečnosť, ohľaduplnosť, citlivý prístup k ľuďom). Na opačnom póle sú individualisti, pre ktorých sú ľudia iba prostriedkom na dosiahnutie ich egoistických cieľov. Títo ľudia sa starajú iba o seba a keď sa vyskytnú ťažkosti, neváhajú zradiť druhých.

Vyrovnanosť charakteru určuje dôslednosť konania. Človek s nevyrovnaným charakterom sám nevie o čo bude mať zajtra záujem, ako bude riešiť nastolené životné problémy, s kým sa bude priateliť apod. Typy takýchto ľudí nazývame, že sú bez chrbtovej kosti.

Sila charakteru sa prejavuje v rozhodnosti osobnosti. Rozhodný človek sa vie presadiť, obhájiť svoje presvedčenie, napriek ťažkostiam a prekážkam s ktorými sa stretáva. Vie pracovať s vypätím síl, prejavovať odolnosť, statočnosť, odvahu. Charakterovo slabý človek je ústupčivý, vo chvíľach nebezpečenstva sa prejavuje ako slaboch. Sila charakteru závisí do určitej miery od nervového systému človeka. Treba však povedať, že rozhodujúci vplyv má tiež osobný psychický tréning, záujmy, ktoré sa podieľajú na tvorbe celej osobnosti.

Vyváženosť charakteru zabezpečuje životnú vyrovnanosť. Človek, ktorý má vyrovnaný charakter je schopný v ťažkej situácii rozumne riešiť veci, nepodlieha panike, vie sa dobre ovládať. Naopak nevyvážený človek zapríčiňuje veľa nepríjemností sebe i okoliu. Pod vplyvom afektov môže vyvolať nerozumné skutky, niekoho uraziť, uskutočniť nesprávne riešenia, ktoré neskôr oľutuje.

Dynamickosť charakteru robí konanie človeka pružným, adekvátnym požiadavkám situácie. Charakteristickým znakom dynamičnosti je živá zhovorčivosť a schopnosť ľahkého kontaktu. Pri vyvinutom intelekte sa odráža hlavne v duchaplnosti človeka.

Komunikatívnosť sa prejavuje v tom, že niektorí ľudia, ktorí sú komunikatívni sa potrebujú ustavične stýkať s inými ľuďmi, preto nemôžu žiť a pracovať oddelene. Vyhľadávajú kontakty a ich styky s ľuďmi sú rozsiahle. V rozhovore sú obyčajne dôvtipní, živí a veselí.

Naučiť sa poznávať charakter človeka je veľmi dôležité pre pracovné podmienky, ale i osobný život. Základný spôsob poznávania charakteru je pozorovanie vonkajších prejavov človeka, hlavne pozorovanie správania sa ľudí pri ich činnosti ako aj spôsobe vyjadrovania. Nesmieme zabúdať, že pracovná činnosť je objektívnejším ukazovateľom osobnosti, než slová. Z praxe poznáme ľudí čo veľa hovoria a málo robia a naopak. Využiť tieto poznatky pri práci je veľmi dôležité hlavne pri vytváraní dobrého pracovného kolektívu.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Psychológia pre manažérovZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Spoločenské vedy » Psychológia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.020