Psychické procesy a javy, temperament človeka

Spoločenské vedy » Psychológia

Autor: verca123
Typ práce: Referát
Dátum: 11.03.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 567 slov
Počet zobrazení: 331
Tlačení: 19
Uložení: 19

Psychické procesy a javy, temperament človeka

- predmet psychológie má dva aspekty:
1, PREŽÍVANIE – najvnútornejší svet človeka, ide o pohľad do seba – myšlienky, vnemy, pocity, city, túžby, snahy
* vedomé
* nevedomé človek si neuvedomuje svoje prežívanie alebo nepozná jeho príčiny a nevidí ho v súvislosti
2, SPRÁVANIE – odpoveď človeka na zmeny v okolí, vonkajší prejav ktorý môžu pozorovať aj ostatní, prejavuje sa cez tri kategórie : VÝRAZ (mimika, gestá)
REČ
KONANIE (konanie jednorazové = akt, dlhodobé = činnosť)

rozdelenie psychických javov:
a, PSYCHICKÉ PROCESY
- poznávacie procesy (vnímanie, predstavivosť - fantázia, myslenie, reč)
- procesy pamäti (zapamätanie, uchovanie, vybavenie)
- motivačné procesy (citové, vôľové)

b, PSYCHICKÉ STAVY – stav pozornosti, nálady = citové stavy

c, PSYCHICKÉ VLASTNOSTI – schopnosti, motívy, postoje, temperament, charakter, vôľové vlastnosti

*psychické stavy, procesy a vlastnosti neexistujú samostatne
*sú navzájom spojené a prebiehajú súčasne
(Keď človek vníma nejaký umelecký obraz , súčasne prežíva aj estetické city, spomína čo už videl od daného autora, alebo čo o ňom čítal , rozmýšľa akú myšlienku chcel autor obrazom vyjadriť, robí si predsavzatie, že si o ňom niečo prečíta, má istú náladu, je pozorný, prejavuje isté schopnosti pri vnímaní umeleckého diela, ...)

PSYCHICKÉ PROCESY

*poznávacie procesy:
VNÍMANIE
– zachytáva to čo v danom okamihu pôsobí na naše zmyslové orgány, proces uvedomovania si vonkajšieho a vnútorného prostredia a je základom poznávania
- výsledkom sú POCITY a VNEMY

PREDSTAVY
- zakladajú sa na minulom vnímaní, vybavujeme si ich na základe skúseností, pamäti a nášho vedomia
- môžeme z nich vytvárať aj nové – ktoré sme reálne nezažili/nemusia existovať = FANTÁZIA
- typy predstáv: zrakové, sluchové, pohybové, zmiešané

MYSLENIE
- získavame sprostredkované a zovšeobecňujúce poznanie skutočnosti
- myslenie stavia na všetkých vnemoch, predstavách a poznatkov človeka
- základným výsledkom poznania je POJEM
- základné myšlienkové operácie: analýza, syntéza, porovnávanie, abstrakcia, dedukcia, indukcia, zovšeobecňovanie
- vývin človeka – myslenie sa rozvíja od konkrétneho k abstraktnému a logickému

REČ
- nástroj myslenia, pomocou reči vyjadrujeme myšlienky
- nástroj reči a prostriedok dorozumievania sa je JAZYK

*procesy pamäti:
PAMAŤ
- súbor psychických procesov ktoré umožňujú osvojenie skúsenosti, zapamätanie, uchovanie a vybavenie
- proces bez ktorej by nebola existencia možná
- typy pamäti: slovno-logická, názorná, citová

*motivačné procesy (citové, vôľové)
EMÓCIE/CITY
- prejavy stavu vzrušenia organizmu, ktorý sa prejavuje vnútorným zážitkom, vonkajším prejavom a fyziologickou zmenou organizmu
- city majú spoločenskú povahu
- delenie: primárne city (radosť, strach, zlosť, smútok), súvisiace so zmyslovou stimuláciou (bolesť, hrôza, rozkoš), so seba hodnotením (hrdosť, vina), hodnotiace (humor, údiv), nálady (úzkosť, radosť), týkajúce sa iných ľudí (láska, súcit)

TEMPERAMENT ČLOVEKA

- sústava psychických vlastností, ktoré sa prejavujú spôsobom reagovania, správania sa a prežívania človeka
- teóriu temperamentu vypracoval Hippokrates (5 stor. p.n.l.) – podľa typu tekutín prevládajúcich v tele
Typy temperamentu podľa Hippokrates:

SANGVINIK (sanguis = krv)
- sa vyznačuje nestálou povahou, živosťou, pohyblivosťou, rýchlym vznikom a striedaním nehlbokých citových vzplanutí
- veselý, optimistický, dobromyseľný, spoločenský
- dobrý vodca, čulý, nenútený, prístupný, bezstarostný.

CHOLERIK (cholé = žlč)
- je výbušnej povahy, ťažko sa ovláda, vznikajú u neho náhle, silné emocionálne reakcie
- neprispôsobivý a netolerantný, nedotklivý, nepokojný, útočný, výbušný, impulzívny, optimista, aktívny

MELANCHOLIK (melan cholé = čierna žlč)
- skôr uzavretý, nesmelý, prevláda u neho smutná nálada, býva depresívnejší, precitlivenejší, horšie prispôsobivý, city vznikajú pomaly ale sú trváce
- intenzívne prežíva udalosti, pomalý , ťažkopádne reaguje na stimuly

FLEGMATIK (phlegma = hlien)
- vyznačuje sa pokojnou povahou, pomalým nástupom a málo výrazným prejavom citových reakcií
- zachováva si odstup a reaguje racionálne i v náročných situáciách
- nepodlieha náladám, býva spoľahlivý, obozretný, rozvážny, zmierlivý, vyrovnaný, pokojný a vie sa ovládať

Typy temperamentu podľa Junga:
- INTROVERT = uzavretý človek žijúci bohatým vnútorným životom, nespoločenský, menej komunikujúci s okolím (umelci)
- EXTROVERT = je veľmi spoločenský, ľahko nadväzuje kontakty, je povrchnejší

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#temperament


Odporúčame

Spoločenské vedy » Psychológia

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.021