Socializácia a psychológia

Spoločenské vedy » Psychológia

Autor: miruska (15)
Typ práce: Maturita
Dátum: 21.04.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 816 slov
Počet zobrazení: 96
Tlačení: 8
Uložení: 8

Socializácia a psychológia

 • Vysvetlite pojmy : spoločnosť, socializácia a jej fázy, resocializácia, sociálna rola, sociálny status

Spoločnosť : je súhrn ľudí žijúcich na určitom území, na určitom stupni vývoja ohraničeného štátnymi hranicami- napr. slovenská spoločnosť

Socializácia – celoživotný proces sociálneho učenia sa, jednotlivec si osvojuje kultúru vlastnej spoločnosti a formuje sa ako sociálna bytosť, socializácia prebieha vo fázach, prebieha celý život

 1. primárna fáza: prebieha v detstve a dospievaní, utvárajú sa základy osobnosti, v tomto období hovoríme o asimetrickom vzťahu človeka k spoločnosti – spoločnosť pôsobí na človeka jednostranne, jednotlivec sa pasívne stavia k spoločnosti, prispôsobuje sa spoločenskému vývinu

dominuje proces učenia sa (jednotlivec si osvojuje jazyk, reč, písanie, chôdzu správanie, taktiež morálne hodnoty, a pripravuje sa na svoje budúce sociálne role – určitý vzor správania sa, očakávaný spoločnosťou

Primárna fáza je zároveň aj anticipačnou socializáciou

 1. sekundárna fáza : alebo ináč personalizácia- prebieha od produktívneho veku po postproduktívny vek, získavanie a odovzdávanie zručností a vedomostí spoločnosti, prebieha v dospelosti a starobe,

prebieha v podobe symetrického modelu – človek sa učí od spoločnosti, učí sa žiť vo svojej rodine, byť rodičom, pracovať, ale človek aj odovzdáva poznatky, čiže je to obojstranný vzťah človeka k spoločnosti – recipročný vzťah

Resocializácia: človek si osvojuje nové sociálne role, hodnoty, poznatky, alebo sa učí všetko to, čo je už v danej spoločnosti

zastaralé (napr. pri väzňoch po prepustení )

Sociálna rola: je to proces, v ktorom sa ľudia učia ,,hrať“ osvojovať roly, ktoré im v spoločenskom živote pripadali, je to

určitý vzor správania sa určený spoločenským očakávaním

Sociálna rola môže byť : a) Predpísaná – očakávané správanie

b)vykonávaná – skutočné správanie jednotlivca

Sociálny status: je to pozícia človeka v spoločnosti, na ktorú sa viažu isté práva a povinnosti. Každý človek má niekoľko

statusov (Ja- študent, dcéra, kamarátka, kuchárka)

Sociálna status môže byť : a) vrodený – s tým s ktorým sa narodíme a neviem ho zmeniť (dcéra, farba, vek )

b)získaný –profesia, vzdelanie

 1. c) vnútený- nezamestnaný, bezdomovec
 • Vysvetlite pojmy: kultúra, materiálna a nemateriálna kultúra, dominantná, subkultúra, kontrakultúra, kultúrny revitalitzmus, etnocentrizmus, kultúrna difúzia

Kultúra: je súhrn hmotných a nehmotných (duchovných) hodnôt, ktoré vytvorili ľudia svojou predmetno praktickou činnosťou, teda prácou, vzniká spolu s človekom, vyvíjala sa tak, ako sa vyvíjal človek

Tvoria ju: a) Regulátory správania (hodnoty, normy)

b)Sociálne inštitúcie (škola, rodina)

 1. c) Kultúrne tradície (zvyky, tradície)

Prvky kultúry:

 1. materiálne výtvory (obrazy, sochy)
 2. regulátory správania (normy, hodnoty, zákony, kultúrne vzory)
 3. idey (myšlienky, náboženstvo, ideológia, veda)
 4. spoločenské inštitúcie (rodina, manželstvo, výroba)

Materiálna kultúra: je výsledkom ľudskej činnosti, ktorá má materiálnu hmotnú podobu ( hrady)

Nemateriálna kultúra : je výsledkom ľudskej činnosti, ktorá ma nemateriálnu podobu (tradície, pranostiky,)

Prvky nemateriálnej kultúry :

 1. Hodnoty – všeobecne prijaté predstavy a ciele, ktoré sa ľudia snažia dosiahnuť (svetový mier, dobro)
 2. Normy – určité sociálne pravidlá, ktoré určujú vhodnosť a nevhodnosť správania sa, regulujú vzťahy v spoločnosti
 3. Symboly – materiálne alebo nemateriálne skutočnosti, ktoré nesú určitý význam, rovnako ich chápu všetci členovia určitého sociálneho systému (hymna, palec hore, jazky) verbálne – jazyk, neverbálne – súhlas, gesto
 4. Systém názorov a poznatkov – veda
 5. Idey – súbor myšlienok, pojmov, úsudkov
 6. Sociálne inštitúcie (školstvo, zdravotníctvo)

Dominantná kultúra : hlavná kultúra, ktorá prevláda v spoločnosti – Slovenská kultúra

Subkultúra: je charakteristická pre isté sociálne skupiny v spoločnosti (kultúra Židov, Maďarov, Rómov)

Kontrakultúra: stojí proti dominatnej kultúre, je s ňou v rozpore, kontrastní kultúra (kulúra anarchistov, fašistov, kriminálnikov)

Kultúrny revittalizmus : tvrdí, že všetky kultúry si neopakovateľné a jedinečné

Etnocentrizmus: tendencia hodnotiť všetky javy života z pohľadu vlastnej kultúry, pričom hodnoty, normy, idey vlastnej sú vyhlasované za správne

Kultúrna difúzia : prenikanie jednej kultúry do druhej kultúry (Ameikanizácia – Mc. Donald, čínske obchody u nás)

 • Definuj pojmy a uveď súvislosti : psychológia, psychika, prežívanie, správanie, psychické procesy, stavy a vlastnosti

Psychológia : nájdeme ju už v klasickej gréckej filozofii a to v Aristotelovom diele – O duši

Od filozofie ako teoretickej vedy sa diferencovala až 19. storočí , v poslednom období sa rozvíjala veľmi dynamicky a má uplatnenie v rôznych oblastiach spoločenského života ( školstvo, zdravotníctvo)

Zakladateľ nemecký lekár – Wilhem Wunt – prvý použil metódu experimentu – dôkaz toho, že psychológia je praktická veda

Etymologický význam slova : psyché – duša, logos- veda – veda o duši –

Definícia : psychológia je teoreticko praktická veda o človeku, veda o psychike, o duševných javoch a stavoch človeka veda o psychických stavoch a procesoch, veda o ľudskom prežívaní a správaní

Psychika : Ľudská psychika prebieha vývojom – ide o proces zmien, ktoré sa odohrali v dôsledku prežívania a správania človeka, pričom sa dostáva na kvalitatívne vyššiu úroveň

funkcia vyššej nervovej sústavy spojená s činnosťou mozgu, má biologický základ, ale utváraju aj sociálne a kultúrne prostredie.

Prežívanie : je všetko vnútorné a subjektívne u človeka, jeho vnútorný svet, ktorý je dostupný len jemu samotnému

Správanie : je súbor vonkajších prejavov prežívania, je dostupné aj iným ľudom, sú to také aktivity organizmu, ktoré môžu pozorovať aj iní ľudia

Môže byť : expresívne – bezprostredné

adaptívne – konzervatívne

Má tri formy : konanie, reč výraz (mimický a pantomimický)

Psychické procesy : tvoria súčasť osobnosti človeka, pretože ľudia sa od seba odlišujú nie len temperamentom, ale aj schopnosťami, tým ako vnímajú ako myslia, pamätajú si ich

Rozdeľujeme ich na :

 1. poznávacie procesy (kognitívne)
 2. Procesy pamäte – to ako si dokážeme zapamätať
 3. motivačné procesy – city, vôľa

Kognitívne procesy

Pociťovanie : ak do poznávacieho procesu zapojíme jeden zmyslový orgán – výsledkom je pocit (pocit chladu)

Vnímanie: ak do poznávacieho procesu zapojíme viac ako jeden zmyslový orgán – výsledok je vnem, dosiahneme celistvý

obraz daného predmetu

Predstavivosť – výsledkom je predstava, tú máme v pamäti

Myslenie – výsledkom myslenia sú pojmy

Psychické javy : pozornosť, vedomie

Psychické vlastnosti : temperament, charakter, schopnosti, postoje

2.1- Základy sociológie -Komt, Marx

2.2. Za pomoci textu vysvetlite pojmy : sociálna skupina plus jej znaky, primárna, sekundárna skupina, malá, veľká skupina, formálna a neformálna skupina, vonkajšia a vnútorná skupina, vysvetlite pojem rodina

Sociálna skupina: z francúzskeho slova – groupe- znamená – združenie dvoch alebo viacerých ľudí spojených vzájomnými vzťahmi, so spoločnými cieľom, názormi, záľubami

Spoločné znaky :

 • sociálna interakcia – vzájomné prepojenie medzi jednotlivými členmi, komunikácia cez rôzne symboly (gestá, jazyk, rituály
 • pocit príslušnosti ku skupine – je to isté členstvo v skupine, ztotoženie so skupinou, s istými normami a pravidlami
 • skupinová identita- uznanie členstva ostatnými členmi v skupine, vyčlenenie – ty medzi nás patríš, ty nie

Každá skupina má jeden spoločný znak – Spoločné ciele!

Rozdelenie skupín:

Primárna skupina: prevládajú osobné, emocionálne vzťahy, väzby členov sú založené na bezprostrednosti – vzťahy tvárov v tvár – je to možné len v malých skupinách – hlavné je uspokojenie jednotlivých členov, prevažne dlhodobé trvanie, sú to rovnocenné vzťahy, sú dôležité v procese socializácie

Sekundárna skupina: má väčší počet členov vznikajú neosobné vzťahy, kde sa rešpektujú isté predpisy a normy, nepoznáme ich dôverne (pracovný kolektív0)

Malá skupina : nízky počet členov, prevládajú bezprostredné vzťahy – napr. rodina pri rodinných stretnutiach, vzťahy sú osobné

Veľká skupina: prevládajú neformálne, neosobné vzťahy, založené na predpisoch, často ľudí ani nepoznáme (národ0)

Formálna skupina: prevládajú neosobné vzťahy založené na predpisoch, vzťah nadradenosti a podradenosti (podnik, úrad, škola0)

Neformálna skupina- prevažujú osobné vzťahy, intímne, emocionálne bez založenia nadradenosti a podradenosti (rodina, skupina priateľov0)

Vnútorná skupina: tá skupina do ktorej človek patrí

Vonkajšia skupina: tá skupina do ktorej človek nepatrí

Rodina: malá, primárna, neformálna sociálna skupina, vzťahy sú založené na manželských alebo adoptívnych, alebo pokrvných zväzkoch

Funkcie rodiny :

 • Výchovná funkcia- vychováva členov rodiny, potomstvo
 • ekonomická – zabezpečuje fungovanie z ekonomického hľadiska
 • emotívna – vytvára bezpečnosť, citovú oporu, ochraňuje členov rodiny, poskytuje lásku a porozumenie
 • sociálno reprodukčná – úlohou je zabezpečiť reprodukciu rodu
 • regulatívna- úlohou je usmerňovať, korigovať, členov rodiny

Rodinný kódex – súbor pravidiel, ktoré v rodine platia a majú vplyv na členov rodiny

Druhy rodín :

 1. podľa vlastností –

nukleárne- rodičia, deti

rozšírené – starí rodičia, bratranci

 1. podľa autority-

matriachálna – dominantné postavenie ženy v rodine

patriachálna – dominantné postavenie muža

egalitárna- založená na rovnocenných vzťahoch

 1. podľa odovzdania pôvodu potomstva, dedičškých práv

patrilineárny – pôvod určovanie dedí z rodiny otca

matrilineárny – pôvod detí z rodiny matky

bilaterárny – z oboch strán

Manželstvo: rodina vzniká uzavretím manželstva

Rozdelenie manželstiev :

monogamia – jeden muž, jedna žena

polygamia – jeden muž viacero žien – islamské krajiny, Afrika

polyandria – jedna žena viacero mužov – Tibet

skupinové manželstvo – spojenie viacerých mužov a viacerých žien

2.3. Vysvetlite city a klasifikujte ich

City – vyjadrujú dynamiku osobnosti, človek na vonkajšie podnety nereaguje len poznávaním, ale aj prežívaním

pričom základom je rozdeliť príjemné od nepríjemného, lásku a nenávisť, radosť a smútok napr.

Znaky citov :

 • polarita citov – každý cit má svoj protiklad – láska/ nenávisť
 • Ambivalencia citov- čisté city neexistujú, výsledkom sú zmiešané city
 • Pestrosť citového trvania – nemajú rovnakú dĺžku city
 • citová adaptácia – pri opakovaných podnetoch sa nálada mení
 • aktuálnosť citov – prejavujú sa okamžite
 • spontánnosť citov – nedajú sa ovládať vôľou
 • subjektívnosť citov – city sú individuálne

City človeka ako aj dynamika sa môže aktivovať aj utlmovať

 • sténické – vedú k aktivite človeka – radosť
 • asténické- vedú k utlmeniu aktivity – smútok

Vonkajšie vyjadrenie citov :

 • v mimike
 • v gestikulácií
 • v rečí

Klasifikácia citov:

 • mimoľudské
 • medziľudské
 • sebacity
 • estetické – prežívanie krásy- výstava umeleckých diel
 • etické – súvisia s morálnym prežívaním

Citové stavy : patria k nižším citom, je to takz. vzrušenie organizmu

afekty, nálady, vášeň, strach

Afekt – krátky, búrlivý emocionálny stav, psychický skrat najskôr sprevádzaní hnevom – prudká gestikulácia, mimika,

Nálady- dlhšie trvanie, povznesená nálada, depresívna, zlostná nálada

vášne- pôsobia intezívne, pohlcujú úplne človeka, vášeň k práci

 • V uvedenom príbehu doplň chýbajúce pojmy a vysvetlite ich
 • anticipačná socializácia
 • komformné
 • resocializácia
 • patriarchálna rodina
 • etnocentrizmus
 • kontra kultúra
 • kultúrne univerzália
 • kultúrnym relativizmom

3.2. Objasnite, ktoré skutočnosti skúma mikro a makro sociológia, rozdiel života v meste a dedine, fungovanie vzdelávacích inštitúcií, medziľudské vzťahy v pracovných skupinách, mesto umenia v živote mládeže

Makrosociológia – skúma celospoločenské problémy a javy, ktoré sa netýkajú jednotlivcov , ale spoločnosti samotnej ako celku – napr. chudoba na Slovensku, rómsky problém, resocializácia drogovo závislých

Mikrosociológia – skúma každodennú interakciu, teda vzťahy medzi jednotlivcami – sociálne vzťahy v 4.A

Rozdiel života v meste a spoločnosti –

Fungovanie vzdelávacích inštitúcií

Medziľudské vzťahy v pracovných skupinách

Miesto umenia v živote mládeže

 • Vysvetlite pojmy – osobnosť, porovnajte typy Hypokrata, Pavlova, Junga

osobnosť : je kombinácia jedinečných charakterísk človeka (vlastnosti postoje) ktoré utvárajú celkové prežívanie a pociťovanie človeka

tvorí ju – temperament, schopnosti a inteligencia, charakter, vôľa a vôľové stavy, motívy a postoje

typológie : zaradenie ľudí do jedného typu osobnosti, nevyjadruje jedinečnosť, ale zovšeobecnenie znakov , priblíženie človeka k istému typu ľudí s podobnými vlastnosťami

Hypokrates- bol to grécky lekár, je to najstaršia typológia 5.storočie pred našim letopočtom, až v 2. storočí Galenos ju sformormoval a rozdelil do štyroch skupín na základe pomeru telesných tekutín, každý temperament sa vyznačuje určitou prevahou telesnej tekutiny

 • prevaha krvi – sangvinik – vodcovský typ, pohyb, veselosť, priateľskosť, beztarostnosť, optimizmus, plytkosť citových vzťahov, povrchnosť, malá sebakritickosť, ľahkomyselnosť
 • prevaha čiernej žlče melancholik – vyrovnanosť, spokojnosť, usilovnosť, zodpovednosť, oddanosť, svedomitosť, pesimizmus, plachosť, ukríknutosť, samostárstvo, málo odvahy, nedôverčivosť
 • prevaha žltej žlče – cholerik – vnímavosť, hĺbka citových reakcií, iniciatívnosť, podnikavosť, impulzívnosť, netrpezlivosť, výbušnosť, panovačnosť, vzdorovitosť, urážlivosť, podráždenosť,
 • prevaha hliene flegmatik – uzavretosť, pomalá reč, znášanlivosť, samotárstvo, chlanokrvnosť, vyrovnanosť, vytrvalosť, rozvážnosť

Jung- švajčiarsky psychológ- jeho typológia sa zakladá na vzťahu človeka k sebe a okoliu

 • extrovert – človek zameraný na vonkajší svet – je otvorený, aktívny, prístupný, spoločenský
 • introvert – zameraný do svojho vnútra, plachý tichý, mál o priebojný, hlboké city, intezívny vnútorný život

Pavlova typológia – zakladateľ vyššej nervovej sústavy – a to je sila vyrovnanosť, rýchlosť,

 • silný vyrovnaný typ – sangvinik
 • silný vyrovnaný nepohyblivý – flegmatik
 • silný nevyrovnaný – cholerik
 • slabý typ – melancholik

Maturita – Psychológia a Sociológia – tézy

 • Vysvetlite pojmy : spoločnosť, socializácia a jej fázy, resocializácia, sociálna rola, sociálny status
 • Vysvetlite pojmy: kultúra, materiálna a nemateriálna kultúra, dominantná, subkultúra, kontrakultúra, kultúrny revitalitzmus, etnocentrizmus, kultúrna difúzia
 • Definuj pojmy a uveď súvislosti : psychológia, psychika, prežívanie, správanie, psychické procesy, stavy a vlastnosti
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#hrava matematika 8.rocnik odpovede


Odporúčame

Spoločenské vedy » Psychológia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.012