Vysvetlite predmet psychológie ako vedy

Spoločenské vedy » Psychológia

Autor: katyp (15)
Typ práce: Referát
Dátum: 28.07.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 503 slov
Počet zobrazení: 42
Tlačení: 4
Uložení: 3

Vysvetlite predmet psychológie ako vedy. Na konkrétnych príkladoch porovnajte psychologické smery (behaviorizmus, kognitívna psychológia, psychoanalýza a humanistická psychológia). Charakterizujte psychologické disciplíny, pojmy psychika, správanie a prežívanie. Aký podiel má na vývine psychiky prostredie, aký dedičnosť? Uveďte 3 príklady životných situácií, v ktorých možno využiť psychologické poznatky.

Vysvetlite predmet psychológie ako vedy.

  • veda o psychike, duši, o správaní sa a duševnej činnosti, o prežívaní a správaní sa

Na konkrétnych príkladoch porovnajte psychologické smery (behaviorizmus, kognitívna psychológia, psychoanalýza a humanistická psychológia)

Behaviorizmus - /behavior – správanie/ - predstavuje jeden z najrozšírenejších psychologických smerov, ktorý vznikol v USA na začiatku 20.storočia. Podľa behaviorizmu je objektívnemu /vedeckému/ skúmaniu prístupné iba správanie organizmu – ako zjavná, viditeľná a nepopierateľná činnosť. Preto len pozorovateľné správanie môže byť skutočným predmetom psychológie. Neberú do úvahy vedomie a prežívanie – tieto stavy sú subjektívne. Tento smer je možné vyjadriť klasickou schémou S – R , pričom S = stimul, podnet, R= reakcia, odpoveď.

Kognitívna psychológia /poznávacia/ - vznikla koncom 50. a začiatkom 60.rokov v USA, neskôr sa rozšírila aj do Európy. Skúma najmä spôsoby, ktorými si človek utvára mentálne reprezentácie okolitého sveta a ich funkcie v riadení prežívania a správania. Venuje sa skúmaniu procesov učenia, ukladania minulých zážitkov v pamäti, plánovania budúcnosti, uvažovania atď.. Predmetom kognitívnej psychológie ako štúdium toho „ako ľudia vnímajú informácie, učia sa ich, pamätajú si ich a premýšľajú o nich.“

Psychoanalýza /hlbinná psychológia, psychodynamický prístup/ Hlbinná psychológia vysvetľuje duševný život človeka na základe jeho nevedomých, či podvedomých procesov.

HUMANISTICKÁ PSYCHOLÓGIA (60-te roky USA) Charakterizuje človeka ako celistvú, unikátnu osobnosť, ktorá sa nachádza v procese permanentnej sebaaktualizácie a sebarealizácie. Skúmali hlavne zdravé osobnosti, pocity prázdna, samoty.

Charakterizujte psychologické disciplíny, pojmy psychika, správanie a prežívanie. Aký podiel má na vývine psychiky prostredie, aký dedičnosť?

Psychologické disciplíny

Biologická – fyziologická – psychológia – vzťah medzi biologickými procesmi a správaním

Vývinová ps. – skúma čo ovplyvňuje správanie od narodenia po starobu

Experimentálna ps. – využíva pokusy Sociálna ps. – skúma ako vzťahy medzi ľuďmi ovplyvňujú správanie

Psych. osobnosti – skúma rozdiely medzi jednotlivcami

Klinická ps. – diagnostikuje psych poruchy

Poradenská ps. – pomáha pri voľbe povolania, sociálnej adaptácii

Školská a pedagogická ps. – rieši problémy učenia sa a vyučovania

Priemyselná a inžinierska ps. – skúma v podnikoch vhodnodť na pozície

Evolučná ps. – zaujíma sa ako evolúcia utvárala duševné procesy a správanie

Psychika

– má dve stránky – prežívanie a správanie

Prežívanie – vnútorný svet človeka dostupný iba jemu samotnému, určité obsahy vedomia (vnemy, predstavy, myšlienky), city a snahy. Predmetom prežívania môže byť vonkajší aj vnútorný svet. Existuje aj nevedomé prežívanie.

Správanie – súhrn všetkých vonkajších, pozorovateľných prejavov človeka.

Rozlišujeme tri kategórie správania: konanie (krátkodobé, dlhodobé), reč a výraz.

Dedičnosť a prostredie

– vzájomne prepojené faktory, ktoré vplývajú na psychiku. Dedičnosťou jedinec získava predpoklady na prejav určitých psych. dispozícií, prostredím sa tieto dispozície môžu rozvinúť alebo naopak utlmiť.

Uveďte 3 príklady životných situácií, v ktorých možno využiť psychologické poznatky.

Poradenstvo pri výbere povolania, zamerania, vysokej alebo strednej školy Poradenstvo týkajúce sa manželstva a rodiny Prevencia závislostí, kriminality Testovanie na spôsobilosť vykonávať určité povolanie... 

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Psychológia

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.023