Psychológia a sociológia – vypracované otázky

Spoločenské vedy » Psychológia

Autor: katyp (15)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 29.07.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 2 194 slov
Počet zobrazení: 46
Tlačení: 3
Uložení: 3

PSYCHOLÓGIA A SOCIOLÓGIA:

 1. Vysvetlite predmet psychológie ako vedy. Charakterizujte psychologické disciplíny, pojmy psychika, správanie a prežívanie. Aký podiel má na vývine psychiky prostredie, aký dedičnosť? Uveďte 3 príklady životných situácií, v ktorých možno využiť psychologické poznatky.Na konkrétnych príkladoch porovnajte smery: behaviorizmus, kognitívna psychológia, psychoanalýza, humanitná psychona

  2.) APLIKOVANÉ -
  využitie v praxi
  a) pracovná-
  vzťah medzi zamestnancom- zamestnávateľom; zamestnanec - zamestnávateľom;...
  -skúma, čo je motívom pre lepší výkon
  b) pedagogická
  - vzťah žiak- žiak; žiak- učiteľ; učiteľ- učiteľ
  c) klinická-
  predmetom je pacient, psychické poruchy, manželské, rodinné problémy
  e) kriminalistická-
  podieľa sa na prevencii voči zločincom, snaží sa pochopiť správanie devianta
  f) poradenská-
  problémy detí a dospelých, ktoré súvisia s ťažkými životnými skúsenosťami (rozvod)
  g) psychológia športu, trhu,...

PSYCHIKA:
-
osobitná vlastnosť vysoko organizovanej hmoty
-pozostáva z 2 stránok: a)prežívanie- vnútorný svet človeka(predstavy, myšlienky,city)...uvedomelé/neuvedomelé

 1. b) správanie- súbor vonkajších prejavov, ktoré pozorujú aj ostatní (konanie, reč, mimika)
  -do psychiky patria aj psychické procesy, ako napr. pozornosť, pamäť, predstavy, fantázia, emócie


Aký podiel má na vývine psychiky prostredie, aký dedičnosť?:

Prostredie- jeden zo základných faktorov, ktoré ovplyvňujú vývin psychiky
a) geografické hľadisko- kontinenty, miesta, štáty,..
b) psychologické hľadisko - rodina, škola, kamarátske skupiny

Dedičnosť- faktory, vlastnosti, ktoré si so sebou prinášame na svet
A) genotyp- genetická výbava
B) fenotyp- genetická výbava+ vplyv prostredia

- dedičnosť a prostredie sa navzájom ovplyvňujú (nie je dobrá preferencia jedného faktora)


Uveďte 3 príklady životných situácií, v ktorých možno využiť psychologické poznatky
:
->
výber správneho povolania
->
utváranie dobrých medziľudských vzťahov a predchádzanie konfliktov
->
riešenie problémov (manželských, drogová závislosť, problémy v škole)

Na konkrétnych príkladoch porovnajte smery:

Behaviorizmus - neuznáva vedomie ako predmet vedeckého výskumu, redukuje psychiku na rozličné formy správania (súhrn reakcií organizmu na stimuly vonkajšieho prostredia), predmet skúmania -pozorovateľné, merateľné správanie organizmu.

Kognitívna psychológia (všeobecná psychológia)- štúdium vedomých a nevedomých poznávacích procesov (vnímanie, predstavivosť, myslenie, reč, pamäť a učenie),ktoré sú základným predpokladom k orientácii a adaptácii vo svete, zaoberá sa takými psychologickými javmi, ktoré sa podieľajú na každodennom fungovaní človeka.

Psychoanalýza - vychádza z teórie neuróz a metódy ich liečenia (predpokladá nevedomé motívy pri vzniku neuróz a v ľudskom konaní vôbec), odhaľovanie týchto motívov sa uskutočňuje výkladom voľných asociácií, snov a citového vzťahu pacienta k analytikovi, ktorý uskutočňuje výklad.

Humanitná psychológia – charakterizuje človeka ako celistvú, unikátnu osobnosť, ktorá sa nachádza v procese permanentnej sebarealizácii.


15. Vysvetlite úlohu a predmet sociológie, vymenujte kroky sociologického výskumu. Uveďte aspoň 2 problémy, ktoré sú v súčasnosti predmetom záujmu sociológov. Uveďte mená 3 významných sociológov. Charakterizujte podstatu základných sociologických teórií (podľa vlastného výberu)

Sociológia
-
veda o spoločnosti. Veda , ktorá sa zaoberá skúmaním spoločenských subjektov, spoločenských procesov a vzťahov medzi nimi.

Sociologický výskum-  špecifický výskumný postup zameraný na skúmanie spoločenských a sociálnych javov. Vedie k tvorbe nových teórií alebo k formulovaniu hypotéz a k lepšiemu pochopeniu spoločnosti a jednotlivca

Fázy sociologického výskumu:
1)
vymedzenie problému 5)zbieranie údajov
2)
štúdium literatúry 6)analýza údajov
3)
formulovanie hypotéz 7)vyvodenie záverov
4)
voľba metodiky výskumu

Uveďte aspoň 2 problémy, ktoré sú v súčasnosti predmetom záujmu sociológov:
- voľby; nakupovanie ľudí počas hospodárskej krízy;ovplyvňovanie ľudí reklamou, závislosti, nezamestnanosť,kriminalita


Uveďte mená 3 významných sociológov:
August Comte (30. roky 20. stor.)
- sociológiu vnímal ako pozitívnu vedu= zakladateľ pozitivizmu
- predmetom sociológie by mali byť len také tvrdenia, ktoré sa dajú na základe faktov potvrdiť alebo vyvrátiť
- Rozlišuje sociálnustatiku (to, čo sa nemení, platí) a sociálnu dynamiku (to, čo sa vyvíja)
- Spoločnosť sa vyvíja
vývoj ľudského ducha:
1) Teologické štádium- základ tvoria nadprirodzené bytosti (13. Stor.)
2)Metafyzické štádium- základ tvorí rozklad hodnôt, morálky (13.-18. Stor.)
3)Pozitívne štádium- nastolí sa poriadok, rozvoj priemyslu, vedy, výskumu

Karl Marx
:
- sociológiu vníma ako nástroj premeny spoločnosti
- Základ tvorí materiálna výroba, v rámci ktorej ľudia vstupujú do tzv. výrobných vzťahov a tak spolu tvoria základňu
- Každej materiálnej základni prislúcha
nadstavba“ (zákony, normy, morálka)
- Rozdelil spoločnosť na vykorisťovanýchvykorisťovateľov, kt. medzi sebou vedú triedny boj, a ten vedie k revolučnému pretvoreniu spoločnosti na beztriednu, komunistickú spoločnosť

Max Weber:
- nadväzoval na filozofia WilhelmaDiltheya- človek na rozdiel od ostatnej prírody je vedome konajúca bytosť
- rozpracoval teóriu sociálneho konania a teóriu ideálneho typu
- sociológia- veda o sociálnom konaní, ktoré obsahuje 2 momenty:
a) subjektívnu motiváciu (konanie, ktoré má preň význam)
b) orientáciu na iného človeka (bez nej konanie nemožno chápať ako sociálne)
- všetky spoločenské výtvory (manželstvo, štát) sú len kombináciami konaní jednotlivcov
- ideálnym typom konania je účelovo-racionálne konanie

Charakterizujte podstatu základných sociologických teórií (podľa vlastného výberu):

Funkcionalizmus

- spoločnosť - celok zložený zo vzájomne závislých častí (spolupráca medzi časťami),časti uspokojujú určitú potrebu

- sociálne javy - hodnotené podľa toho, či prispievajú k sociálnej stabilite

-inštitúcie a činnosti v spoločnosti sú funkčné

-inštitúcie, ktoré si neplnia svoje funkcie sú tzv. disfunkčné (disfunkcie ohrozujú spoločnosť, jej stabilitu a bránia jej rozvoju a adaptácii, disfunkčné inštitúcie sa zakazujú a funkčné sa podporujú)

 • predstavitelia: (Comte, Spencer, Durkheim, Malinowski, Radcliffe-Brown, T.Parsons, K.Davis, R.K.Merton.)

Konfliktualizmus

 -základ - spoločenská dynamika je na trvale prítomnom konflikte

-skupiny v spoločnosti - deľba podľa toho, pre koho sú funkčné a pre koho už menej, či vôbec (skupiny v hornej časti spoločnosti – snaha o udržanie a podľa toho organizujú celú spoločnosť)

-konflikt medzi vyššími a nižšími vrstvami sa nemusí vždy javiť ako násilie ( sta

í, ak sa podarí znevýhodnené skupiny presvedčiť a uspokojiť so svojím osudom)

 • predstavitelia: (K.Marx, Ch.W.Mills, L.A.Coser, R.Dahrendorf)

Interpretatívna sociológia

-skúma sociálne konanie a vzájomným pôsobenie jednotlivcov (mikro - úroveň analýzy)

-patria sem:

 • Symbolický interakcionizmus – vysvetľuje vzťahy medzi jednotlivcami v kontexte každodenného života (nezaoberajú sa javmi veľkých rozsahov)
 1. a) Ľudia sa správajú podľa toho, aký význam pripisujú svojej činnosti.
 2. b) Význam, ktorý pripisuje človek veciam a činnostiam je dôsledkom sociálnych interakcií.
 3. c) Ľudia neakceptujú mechanicky veci, ktoré im druhí vnucujú, ale ich prehodnocujú.

Podľa interakcionistov správanie ľudí ovplyvňujú konkrétne situácie, to znamená, že za určitých okolností sú ľudia schopní učiniť niečo, čo by za iných okolností neurobili.

 • Fenomenologická sociológia: skúmajú sa každodenné skúsenosti zo života jednotlivcov, to ako vzniká a ako sa udržiava každodennosť v živote jedinca.
 • Etnometodológia
 • Existencialistická sociológia


 1. Charakterizujte pojem kultúra a uveďte jej prvky. Posúďte, ktoré spoločenské problémy v súčasnosti pramenia z odlišnosti kultúr. Rozlíšte základné druhy sociálnych skupín .Aké druhy komunikácie vyčleňujeme? Vymenujte účel a funkcie organizácie (usporiadania) spoločnosti.


Charakterizujte pojem kultúra a uveďte jej prvky:

KULTÚRA
-
synonymum pojmu civilizácia
- Kolektívny ľudský produkt, ktorý je spredmetnený v materiálnej (hrady) i nemateriálnej podobe (myšlienky kníh)
- Tvoria ju: - materiálne výtvory- knihy
- hodnoty, normy, kultúrne vzory
- idey, vierovyznania, ideológie
- sociálne inštitúcie- škola

Prvky kultúry:
Hodnoty -
všeobecne prijaté predstavy, ktoré sa ľudia usilujú dosiahnuť; v priebehu života sa menia
-axiológia- veda, ktorá sa zaoberá hodnotami
Norma- konkrétne pravidlo
Symboly - predmety, slová, gestá nesúce istý význam, kt. všetci rozumejú
-verbálne (jazyk); neverbálne (ruža- symbol lásky)
Ideológia- systém tvrdení, teórií a cieľov, kt. cieľom je ovládnuť spoločnosť
Soc. Inštitúcie- organizácie, ktoré sa zaoberajú konkrétnou zložkou spoločnosti (rodina, školstvo, banky)

Posúďte, ktoré spoločenské problémy v súčasnosti pramenia z odlišnosti kultúr:
- netolerantnosť iných náboženstiev, iný pohľad na manželstvo (polygamia, homosexualita, ...)
- strata stability spoločnosti, hrozba rozporov
- strata jedinečnosti
- diskriminácia- pohlavie, farba kože, národnosť, sexuálna orientácia a i.

Rozlíšte základné druhy sociálnych skupín a objasnite, ako môžu ovplyvňovať vývoj osobnosti:

Sociálna skupina- tvorí ju určitý počet osôb spojených vzájomným pôsobením, kt. sa uskutočňuje podľa určitých pravidiel

Soc. skupina – určitý počet osôb navzájom spojených určitými väzbami, spoločnými hodnotami, normami a cieľmi.
Znaky sociálnej skupiny:
- sociálna interakcia – vzťahy väzby, pravidlá
- členstvo v skupine – pocit prináležitosti a stotožnenie sa so skupinou
- skupinová identita – príslušnosť ku skupine, ktorú uznávajú aj tí, ktorí do nej nepatria

 • Sociálna skupina môže vplývať na človeka dvojako:
  - pozitívne: napr. podporné skupiny pre ľudí s problémami (drogovo závislí,...), ...
  - negatívne: sekty, futbaloví fanúšikovia (hooligans), ...

Rozdelenie sociálnych skupín:
A) Podľa typu väzby medzi členmi skupiny:
1) Primárne- neformálne, prevládajú emocionálne vzťahy (rodina)
2) Sekundárne- formálne, neexistujú bližšie vzťahy (trieda, politická strana)
B) Podľa počtu členov:
1) Veľké
2) Malé
C) Podľa typu solidarity členov:
1) Vnútorné- človek sa stotožňuje so skupinou
2) Vonkajšie- človek hovorí o skupine ako oni
D) Podľa spôsobu spätosti jednotlivec- soc. skupina:
1) Členské- som členom skupiny
2) Referenčné- nie som členom, ale stotožňujem sa s ňou
E) Z hľadiska prijatia za člena:
1) Endogénne- rozhodujem ja sám
2) Exogénne- rozhoduje skupina

Aké druhy komunikácie vyčleňujeme?

 • Verbálny prejav – ústny, písomný, dialóg
 • Neverbálny prejav – mimika, gestikulácia, podanie ruky
 • Komunikácia činmi – nejaký skutky
 • Nepriama komunikácia
 • Obrazová – ilustrácia
 • Symolická – dopravné značky, atď.

- ak funguje komunikácia medzi členmi – psychologický zisk

- ak komunikácia nefunguje – psychologická strata

- prenos informácii prebieha informačnými kanálmi

- ak je komunikačný kanál narušený hovoríme o komunikačnom šume (napr. rozprávanie cudzími jazykmi)

Vymenuj účel a funkcie organizácie (usporiadania) spoločnosti:

Organizácie – veľké sekundárne formálne sociálne skupiny vytvorené na to, aby dosiahli konkrétny cieľ , delíme ich:

 • Dobrovoľné
 • Účel – uspokojenie svojich potrieb (spolupatričnosť, sociálny kontakt, prestíž)
 • Funkcia – socializácia, udržiavanie kontaktu s okolím, verejnoprospešná činnosť....
 • Fungujú na báze sebakontroly (formálna a neformálna kontrola sú až na druhom mieste) , dobrovoľný vstup do organizácie
 • Mládežnícke spolky, záujmové organizácie ....
 • Donucovacie
 • Účel – prinútiť členov, aby sa správali podľa určitých noriem v spoločnosti
 • Funkcia – ochrana členov pred spoločnosťou a naopak, atď.
 • Uplatňuje sa formálna kontrola (požívanie trestov a odmien), členstvo je vynútené
 • Väznice, armáda, ústav pre chorých
 • Utilitárne
 • Účel – prospešnosť (zväčša materiálna) pre členov
 • Funkcia – zabezpečenie výhod pre svojich členov
 • Medzistupeň medzi dobrovoľnými a donucovacími organizáciami
 • Uplatňuje sa v nich kombinácia formálnej, neformálnej kontroly i sebakontroly
 • Zamestnanec podniku, študent univerzity....
 1. Stručne vymenujte fázy sociologického výskumu

  Sociologický výskum = špecifický výskumný postup zameraný na skúmanie spoločenských, sociálnych javov, ktorý využíva empirické údaje. SV vedie k tvorbe nových teórií alebo k formulovaniu hypotéz a k lepšiemu pochopeniu spoločnosti a jednotlivca

1.) vymedzenie problému

2.) štúdium literatúry

3.) formulovanie hypotéz

4.) voľba metodiky výskumu

5.) zbieranie údajov

6.) analýza údajov

 • vyvodenie záverov
 1. Charakterizujte proces socializácie. Vysvetlite pojmy primárna socializácia, sekundárna socializácia a resocializácia.Posúďte funkciu rodiny a jej primárne postavenie v procese socializácie jednotlivca. Porovnajte pojmy organizácia a komunita. Vysvetlite význam sociálnej kontroly a sebakontroly.


Charakterizujte proces socializácie:

Socializácia- proces cieleného začleňovania sa do spoločnosti a to prostredníctvom osvojovania si pravidiel, noriem spoločnosti
Funkcie:
1.)jednotlivcovi umožňuje stať sa plnohodnotným členom spoločnosti
2.)kultúre a spoločnosti umožňuje prežitie odovzdávaním nahromadenej kultúry novým generáciám


Vysvetlite pojmy primárna socializácia, sekundárna socializácia a resocializácia:

Fázy socializácie:
1.)
primárna (anticipačná)- ranný vek dieťaťa až po dospelosť
-človek iba prijíma, je pasívny
- utvárajú sa základy osobnosti
2.)sekundárna- jedinec je aktívnejší
-spoločnosť a jedinec sa navzájom ovplyvňujú
-človek tu už môže aj meniť spoločnosť
Resocializácia- ak si jedinec osvojí nové normy a vymení ich za staré – páchanie trestných činov

Posúďte funkciu rodiny a jej primárneho postavenia v procese socializácie jednotlivca:

Rodina – sociálna skupina zložená z 2 alebo viacerých ľudí žijúcich v jednej domácnosti , medzi ktorými sú manželské, pokrvné alebo adoptívne putá.

Funkcie rodiny

 • Regulovať správanie ľudí (usmerňuje ako sa ľudia správajú)
 • Zabezpečiť reprodukciu
 • Socializácia svojich členov
 • Poskytovať členom starostlivosť, ochranu, oporu a citovú podporu
 • Ekonomická funkcia – starať sa o materiálne zabezpečenie členov

Primárna socializácia – raný vek dieťaťa až po dospelosť (pasívny príjem) – utvárajú sa základy osobnosti pomocou vývinu v rodine a na základe plnenia základných funkcii rodiny, zdravého psychického a fyzického vývinu dieťaťa , na ktoré má nárok.

Porovnajte pojmy organizácia a komunita:

Organizácia

 • Veľké, sekundárne, formálne soc. skupiny
 • Ľudia nežijú na presne ohranič. území
 • Ne sú fyzicky blízky, všetky typy kontroly
 • Mládežnícke organizácie, väznice, študent, zamestnanec podniku

Komunita

 • Spoločenstvo ľudí so zvláštnym spôsobom života
 • Ľudia žijú na presne ohranič. území
 • Fyzická blízkosť členov, neformálna kontrola
 • Charakteristická inštitúcia susedstva

Vysvetlite význam sociálnej kontroly a sebakontroly:

Sociálna kontrola - spoločenské mechanizmy, prostredníctvom ktorých si spoločnosť vynucuje poriadok a dodržiavanie spoločenských noriem.

Sociálna kontrola môže byť:

 • neformálna (napr. pochvaly, ocenenia, tresty, pokarhania)
 • formálna (napr. dodržiavanie zákonov a predpisov)

Sebakontrola – kontroluje sa sám jedinec, nepotrebuje na to zásah nikoho iného

 1. Charakterizujte niektorú z literárnych postáv a seba podľa Hippokratovej typológie. Uveďte, ako psychológia chápe osobnosť (Hippokrates a Jung), vysvetlite čo je charakter a povaha, charakterizujte jednotlivé typy temperamentu a uveďte stručne ich prejavy. Rozlíštepojmy schopnosti, inteligencia, nadanie, talent. Uveďte, ktoré činitele ovplyvňujú osobnosť človeka. Vyjadrite svoj názor na význam a úlohu záujmov, hodnôt, noriem, postoj k životu.

Charakterizujte niektorú z literárnych postáv a seba podľa Hippokratovej typológie:

Hamlet- melancholik, je nerozhodný, rieši vnútorný konflikt (zabiť alebo nie)

Uveďte, ako psychológia chápe osobnosť (Hippokrates a Jung), vysvetlite jednotlivé typy temperamentu a uveďte stručne ich prejavy.

Osobnosť- každý človek, kt. si uvedomuje svoje ja a nesie za svoje konanie zodpovednosť

Temperament- súbor dynamických vlastností prejavujúci sa spôsobom správania, reakciou na podnety

Typy osobnosti definoval Hipokrates (4.stor. pnl.) a Galen (2. Stor. pnl.):

 • Sangvinik (krv)- veselý, aktívny, energický, dobrosrdečný, optimistický, egocentrický
 • Cholerik (žĺč)- priebojný, vodca, výbušný, nepokojný
 • Melancholik (čierna žĺč)- citlivý až precitlivený, vážny, náladový, pesimista, utiahnutý, urážlivý
 • Flegmatik (hlien)- pokojný, pomalý, rozvážny, spoľahlivý

Typológia osobnosti podľa Junga:

 • Extrovert (cholerik, sangvinik)
 • labilní
 • stabilní
 • Introvert (melancholik, flegmatik)

Rozdelenie podľa Eysenecka:

 • Labilita (melancholik, cholerik)
 • Stabilita (sangvinik, flegmatik)

Charakter - súhrn stálych psychických vlastností človeka, ktoré závisia od jeho genetických osobitostí a realizujú sa v spojení a pod vplyvom životných podmienok.

Povaha - bežne súbor vlastností, najčastejšie u človeka súbor citových a snahových vlastností.

Rozlíštepojmy schopnosti, inteligencia, nadanie, talent:

Schopnosti – osobnostné predpoklady na vykonávanie istej činnosti, každý človek má svoj osobnostný strop, delenie:

 • Všeobecné – má ich každý (inteligencia)
 • Špeciálne – nemá ich každý (verbálne, umelecké, výtvarné, numerické...)

Inteligencia – všeobecná schopnosť, ktorá je predpokladom pre primerané prispôsobenie sa v situácii (schopnosť, čo najefektívnejšie vyriešiť daný problém), meriame ju inteligenčnými otázkami

 • IQ – inteligenčný kvocient : . 100

Nadanie – súhrn predispozícii, vlôh pre určitú činnosť

Talent – vysoký stupeň nadania

Uveďte, ktoré činitele ovplyvňujú osobnosť človeka.
Prostredie- jeden zo základných faktorov, ktoré ovplyvňujú vývin psychiky
a) geografické hľadisko- kontinenty, miesta, štáty,..
b) psychologické hľadisko - rodina, škola, kamarátske skupiny

Dedičnosť- faktory, vlastnosti, ktoré si so sebou prinášame na svet
A) genotyp- genetická výbava
B) fenotyp- genetická výbava+ vplyv prostredia

- dedičnosť a prostredie sú navzájom vyvážené

Vyjadrite svoj názor na význam a úlohu záujmov, hodnôt, noriem, postoj k životu:

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Psychológia

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.025