Osobnosť

Spoločenské vedy » Psychológia

Autor: mino
Typ práce: Poznámky
Dátum: 22.07.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 209 slov
Počet zobrazení: 7 161
Tlačení: 470
Uložení: 455
5. Osobnosť
-  osobnosťou sa stávame v procese ontogenézy
-  je výsledkom procesu individualizácie
Osobnosť: organická jednota telesného a psychického, vrodeného a získaného, typická pre daného jedinca
a prejavujúca sa v prežívaní, správaní a konaní.
 
5.1 Štruktúra osobnosti

5.1.1 Vlastnosti osobnosti:
1. aktivačno-motivačné: poháňajú človeka k činnosti (potreby, pudy, záujmy, ambície, ašpirácie, ideály)
2. vzťahovo-postojové: vyjadrujú vzťah človeka k sebe (postoj, charakter)
3. výkonové vlastnosti: určujúce pre úspech človeka (vlohy, schopnosti, vedomosti, zručnosti, návyky)
4. sebaregulačné: umožňujú ovládať a usmerňovať prežívanie a správanie (sebauvedomenie, sebapoznanie,
  sebahodnotenie, sebakoncepcia, svedomie, sebakritika, vôľa)
5. dynamické: podmieňujú silu a rýchlosť prežívania a správania (temperament)

5.1.2 Znaky vlastnosti:
Vlastnosť: relatívne stála stránka osobnosti, ktorú vyvodzujeme z často opakujúceho sa správania
1. stálosť: časové zotrvávanie vlastnosti správania v štruktúre osobnosti
2. polarita: takmer každá vlastnosť sa rozprestiera od jedného pólu k druhému
3. univerzálnosť: istá vlastnosť sa nachádza vo väčšine populácie
4. jedinečnosť: istá vlastnosť, ktorú má malé percento populácie
5. hĺbka: vzťah vlastnosti s prostredím (závislosť od prostredia), čím je vlastnosť hlbšia, tým menej
ovplyvnená prostredím
6. prenikavosť:  prevládanie niektorej vlastnosti nad ostatnými vlastnosťami, stáva sa pre jedinca
charakteristickou
7. hierarchickosť: usporiadanie vlastností, príbuzné vlastnosti majú tendenciu sa združovať a vytvárať faktor
 
- vlastnosti vznikajú a prejavujú sa v konaní → väčšina vlastností nie je vrodená
Vrodené vlastnosti: vlohy, temperament, pudy, biologické potreby, inštinkty
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Psychológia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.015