Stres, záťaž, civilizačné ochorenia a duševná hygiena

Spoločenské vedy » Psychológia

Autor: ivanka88
Typ práce: Referát
Dátum: 23.07.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 482 slov
Počet zobrazení: 17 606
Tlačení: 759
Uložení: 739
Záťaž vzniká pôsobením vonkajších nezávislých faktorov, ktoré svojou veľkosťou, novosťou a nezvyčajnosťou pôsobia na ľudí ako príťaž. Záťažové situácie sú pre nás nové, intenzívne, rapídne sa meniace, náhle a neočakávané, a preto si vyžadujú väčšie zmobilizovanie energie na ich prekonanie. 

Stres  označuje krajné formy záťažových stavov  zapríčinených vysokými až extrémnymi požiadavkami prostredia, ktoré ohrozujú existenciu človeka. Vyžaduje mimoriadnu mobilizáciu obranných mechanizmov a autoregulačného systému (človek ním riadi a usmerňuje sám seba).

Proces obnovovania psychickej rovnováhy:
prvá fáza sa prejavuje mobilizáciou psychických síl
druhá fáza spočíva v riešení záťažovej situácie
tretia fáza predstavuje buď vyrovnanie sa s psychickou záťažou a obnovenie rovnováhy s prostredím, alebo zlyhanie v záťažovej situácii a podľahnutie záťažovým vplyvom
 
Druhy záťaže:
fyzická- zvýšené požiadavky na telesné sily, fyzické predpoklady a vybavenosť
fyziologická- tlak prostredia na biologické procesy a nervovú sústavu
psychická- pôsobenie na procesy a stavy našej psychiky
Človek môže reagovať na záťaž rôznymi spôsobmi:
agresia- útok (myšlienka, nadávka, deštrukcia predmetov, fyzický napadnutie)
bagatelizácia- znižovanie hodnoty cieľa
racionalizácia- rozumové vysvetlenie problému
kompenzácia- neúspech vyvážený iným úspechom
útek- vyhýbanie sa (napr. choroba)
somatizácia- civilizačné choroby
projekcia- pripisovanie neúspechu niekomu inému
regresia- neprimerané správanie

Adaptácia je proces, prostredníctvom ktorého sa človek prispôsobuje stále sa meniacim podmienkam vonkajšieho a vnútorného prostredia. Môže byť:
adekvátna- primeraná úroveň adaptácie; prejav duševného zdravia; v súlade s potrebami jednotlivca aj spoločnosti (energeticky ekonomická, sebakontrola v konfliktoch, emocionálna pružnosť...)
neadekvátna (maladaptácia)- príznak narušenia duševnej rovnováhy; nesúlad medzi potrebami jednotlivca a spoločnosti; choroby z adaptácie (civilizačné ochorenia)

Salutogenéza ( psychológia zdravia) študuje osobnostné črty zdravých ľudú a ich spôsoby zvládania záťaže.
Psychická odolnosť (nezdolnosť) je odolnosť proti všetkým druhom záťažových situácii, ako aj schopnosť zdolávať zmeny, ktoré dané situácie vyvolali. Každý človek má individuálnu odolnosť, pretože pre každého je stresovým činiteľom niečo iné.

Civilizačné ochorenia sú prejavom neprimeraného prispôsobenia sa človeka životným podmienkam. Veľký podiel na šírení týchto chorôb majú aj civilizované krajiny, ktoré prinášajú prudko návykový a nesprávny životný štýl (pohodlnosť, nezdravé jedlo...). Pojem „civilizačné choroby“ označuje určité skupiny chorôb, ku ktorým patrí napr. hypertenzia (vysoký tlak), ischemická choroba srdca (nedostatočný prísun živín do srdca- zúžené cievy- vyvrcholenie= infarkt), vredy (žalúdok, dvanástnik), obezita, diabetes, astma...

Duševná hygiena slúži nielen ako prostriedok na ochranu, prehĺbenie, znovuzískanie duševného zdravia a vnútornej rovnováhy, ale zároveň pôsobí aj ako prevencia psychických porúch. Medzi najdôležitejšie prostriedky upevňujúce naše duševné zdravie patria:
zdravý spánok- ochrana organizmu, regenerácia telesných aj duševných síl
správne dýchanie- dychové cvičenia
zdravá výživa- vytvára životnú rovnováhu, upevňuje fyzickú a psychickú odolnosť
dostatočný odpočinok- regenerácia síl
aktívny fyzický pohyb, šport- kompenzuje duševnú námahu; telesnúá a duševná kondícia
vhodné životné prostredie
autoregulácia- človek pôsobí sám na seba...
Deprivácia je psychický stav, ku ktorému dochádza, keď dlhodobo a v dostatočnej miere nie sú uspokojované niektoré potreby človeka. Môže mať rôzne podoby:
biologická- nedostatok spánku
senzorická – nedostatok podnetov- napr. zrakovo postihnutý
kognitívna-  zanedbanie výchovy
citová - nedostatok lásky u detí
sociálna-  izolácia prostredia
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Diskusia: Stres, záťaž, civilizačné ochorenia a duševná hygiena

Pridať nový komentár


Odporúčame

Spoločenské vedy » Psychológia

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.017