Učenie a typy učenia

Spoločenské vedy » Psychológia

Autor: ivanka88
Typ práce: Referát
Dátum: 23.07.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 253 slov
Počet zobrazení: 28 849
Tlačení: 1 084
Uložení: 1 157
-  cieľavedomé  a systematické nadobúdanie a osvojovanie si určitých vedomostí, zručností, návykov či foriem správania sa
 
typy učenia :
1, PODMIEŇOVANIE
 – mechanizmus učenia, podmienky za ktorých proces učenia prebieha
podstatou je utváranie podmienených reflexov, ktoré vznikajú a udržiavajú sa opakovaním na základe spájania si určitých podnetov
 
2, SENZOMOTORICKÉ (PERCEPČNO - MOTORICKÉ)
 –  učenie sa manuálnym zručnostiam, návykom, pohybovým činnostiam (napr. hra na hudobnom nástroji, kreslenie, šitie, tancovanie...)
 
3, VERBÁLNE
- najrozšírenejší druh učenia u človeka – učenie sa slovného učiva
- súvisí s pamäťovým učením
- podstatou je vytváranie asociácií, ktoré závisia od toho ako často slovné spojenia používame (čim častejšie, tým je asociačný spoj silnejší) alebo od toho ako dávno sme slovné spojenie počuli (čím nedávnejšie sme ho počuli, tým je asociačný spoj silnejší)
 
4, POJMOVÉ
-  učenie sa pojmov a logických operácií
 
5, INTELEKTOVÉ (UČENIE SA RIEŠENIA PROBLÉMU)
- osvojovanie si riešení problémov a úloh, čím sa rozvíjajú myšlienkové procesy a intelektové schopnosti
 
učenie môže byť :
zámerné – uvedomujeme si ho (napr. v škole alebo pri samovzdelávaní...)
bezprostredné – neuvedomujeme si ho, je bez akéhokoľvek zámeru učiť sa (napr. pri hre, práci alebo pri každodenných činnostiach...)
 
pre učenie sa odporúča:
-  opakovať si rôznym spôsobom
-  musí byť systematické
efektívnosť závisí od toho ako často sa opakuje
-  pri opakovaní majú byť aktívne najvyššie psychické funkcie (tz. Nájdeme hl. myšlienku obsahu alebo objavíme princíp riešenia úlohy)
-  rešpektovať psychohygienické princípy (prestávka, pohyb...)
-  zapájanie logického myslenia  (nereprodukovať od slova do slova, ale chápať tomu čo sa učím – vedieť to povedať vlastnými slovami)
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Psychológia

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.017