Forenzní psychologie

Spoločenské vedy » Psychológia

Autor: oliverius
Typ práce: Referát
Dátum: 01.09.2009
Jazyk: Čeština
Rozsah: 589 slov
Počet zobrazení: 6 559
Tlačení: 536
Uložení: 536
Praktické!
-  definice: forenzní psychologie je aplikovaná psychologická disciplína, která se zabývá chováním a požíváním v situacích regulovaných právem (právem trestním)
 
-  soudní psychologie jen součástí forenzní psychologie
spjatost s praxí – forenzní psychologové pomáhají soudcům, advokátům, vyšetřovatelům…
-  čerpá i z dalších psych. disciplín (např. psychologie osobnosti, sociální psychologie.)
spjatost s právními vědami
poznatky se využívají v kriminalistice, kriminologii (věda o trestných činech, pachatelích, trestním řízení a trestech), penologii (věda o výkonu trestu)
 
historie
od 18.století - „co se odehrává v nitru zločince“  - pohnutky trestních činů, duševní život pachatelů
 
Cesare Beccaria
-  jedním z prvních odpůrců trestu smrti
-  stál u zrodu moderního trestního práva
-  zásada legality práva („není zločinu a není trestu bez zákona“), snaha společenské trestání humanizovat, každý zločinec je součást společnosti
 
Cesare Lombozo
teorie rozeného zločince
- zločinecké zaměření lze zjistit na základě měřitelných duševních a především tělesných znaků

psychická stigmata: citlivost vůči bolesti, krutost, zvýšený sexuální pud, ješitnost a lehkomyslnost
- přehnaná psychopatologizace
teorie zločineckých typů – r.1890 - reevidace předchozí teorie
a) rozený zločinec
b) pachatelé rození
c) pachatelé duševně nemocní
d) pachatelé příležitostní
e) pachatelé recividující
f)  pachatelé náhodní
 
Hans Gross
- není podstatné zkoumání úchylek ale normální lidskou psychiku
- zdůrazňuje, že pro soudce vedle právnických znalostí jsou podstatné psychologické znalosti
 
5 základních oblastí zkoumání forenzní psychologie:
a) kriminalistická psychologie
b) soudní psychologie
c) penitenciární psychologie  (trestu se týkající)
d) postpenitenciární psychologie
e) kriminologická psychologie
 
a) kriminalistická psychologie
- využití psychologie v rámci objasňování a vyšetřování kriminálních případů
- psychologie výpovědi - výslech (jakýsi rozhovor), jehož výsledným produktem je výpověď – zkoumání věrohodnosti výpovědi
 
výslechové chyby vyšetřovatele
- průběh výsledku ovlivňuje řada faktorů (osobní psychologie) na straně vyšetřovatele i vyšetřujícího
- do popředí vystupuje temperament a inteligence aktérů
 
a) haló efekt
- vyslýchající vnímá výhradně na základě jedné charakteristiky - nevšímá si celku osobnosti
- vyslýchaný se může chovat jakkoli, ale vyslýchající má představu danou předem (mylnou představu)
b) první dojem
- vyšetřovatel odmítá brát v potaz příznaky, které první dojem zpochybňují, odmítá změnit názor
c) referenční rámec
- zkostnatělost vyšetřovatele – určité zkušenosti vyšetřovatele -  fixace určitých kognitivních schémat
d) idiosynkrazie
- přecitlivělost až nesnášenlivost spontánně vyvolávaná specifickými podněty (typický  zevnějšek, chování, zabarvení hlasu, gesta vyslýchaného, na které je vyslýchající alergický) - vyšetřovatel ztrácí trpělivost
e) protipřenos
- v rámci psychoanalýzy - vnitřní problémy terapeuta vstupují do výslechu - vyšetřující si řeší vlastní problémy
f)  sociální stereotypy - přerůstá v předsudky
- dochází k tomu, že určitého jedince vnímáme s příslušností k nějaké skupině
g) pygmalion efekt
- určitá osoba svými představami o druhém ovlivňuje jeho chování
- u výslechu, když je vyslýchaným osoba mladistvá či se sníženou inteligencí
 
- všechny chyby lze zmenšit sebepoznáním (aby mohli poznat ostatní, musí se napřed poznat sami) a schopností empatie (vcítit se do nitra druhého)
 
polygraf – fyziodetekce = detektor lži
- specifická metoda vyšetřování
- podstatou je asociační test, kdy zkoumané osobě jsou v laboratorních podmínkách předesílány podněty a zaznamenávají se fyziologické reakce na ně
- vše, co člověk cítí, je doprovázeno určitými fyziologickými procesy, které probíhají autonomně (nezávisle na naší vůli)
- tzv. otázky kritické, v nichž se lze čekat, že v nich k reakci dojde pouze u určité osoby
 
b) soudní psychologie
-  představuje relativně samostatnou oblast¨
-  pojednává o psychologických souvislostech spjatých se soudním projednáváním případu
-  soudně znalecká psychologická činnost
-  řídí se ustanoveními zákona o znalcích
-  jedním z důkazních prostředků
-  v případech, kdy se chce zjisti, zda pachatel jednal z nějaké pohnutky
 
c) penitenciární psychologie
-  zabývá se výkonem trestu - vězeňská psychologie

d) postpenitenciární psychologie
-  zabývá se opětovným začleňováním do společnosti - „postpéče“
 
penitenciární i postpenitenciární psychologie by měly na sebe navazovat, ale to je podceňováno jejich účelem je, aby se naplnil smysl trestu – náprava odsouzeného
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#psychologia predsudky


Odporúčame

Spoločenské vedy » Psychológia

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.035