Instituce a moderní organizace

Spoločenské vedy » Psychológia

Autor: oliverius
Typ práce: Referát
Dátum: 01.09.2009
Jazyk: Čeština
Rozsah: 810 slov
Počet zobrazení: 3 393
Tlačení: 432
Uložení: 422
Praktické!
instituce × organizace
instituce = způsob, jaký lidé v dané kultuře dělají určitou věc
organizace = způsob, jímž přitom koordinují svou činnost (-podmnožinou instituce)
 
instituce
-  každý způsob jednání sloužící naplnění určité reálné nebo fiktivní potřeby
-  institucionalizované jednání člověka × pudové jednání zvířat
-  vztahuje se k soustavám opakujících se činností, které mají objektivní charakter = jsou nezávislé na konkrétních lidech nebo skupinách
-  vystupují jako soustavy regulativů, které určují jednání jednajících
 
nejčastější typy definice institucí: funkcionální a antropologické
 
funkcionální pojetí
-  považuje instituce za mechanismy funkční z hlediska uspokojení určité potřeby společnosti
-  instituce = komplex norem ustanovených společností a umožňující jí regulujícím způsobem naplňovat její základní potřeby
-  omezuje instituce na schválené a sankcionované (manželství, příbuzenství)
jiná verze:
-  pojetí institucí jako organizovaného systému lidského chování, které tvoří relativně nezávislé základní prvky každé kultury – jejím obsahem = kooperativní činnost, která uspokojuje určitou potřebu
 
antropologické pojetí
-  spojováno s A. Gehlenem – rozvíjí pojem instituce v souvislosti se svou koncepcí odlehčení
-  každý člověk má k dispozici jisté kulturou předávané vzorce chování, které může používat k uspokojování potřeb - zbavují ho nutnosti stále znovu hledat optimální způsoby jednání pro uspokojení každé potřeby (= odlehčení)
-  určitý způsob jednání je institucionalizován, je-li používán jako obecně uznávaná forma jednání – jakékoli široce praktikované jednání je institucí, bez ohledu na to, je-li oficiálně schváleno (např.úplatkářství)
-  instituce poskytují procedury, jimiž se vytvářejí vzory lidského chování a jimiž je toto chování nuceno probíhat v kolejích, které považuje společnost za žádoucí
-  (Durkheim) společnost jako objektivní a vnější fakt - vystupuje vůči nám existuje jako něco, co nemůže výt popřeno a musí se s tím počítat vystupuje vůči nám zvláště ve formě donucení - sankce–izolovanost, zbavení živobytí, svobody, života její instituce určují vzory našeho jednání a vytváření našeho očekávání
 
instituce
-  ustanovené, stereotypizované, rutinní jednání běžné v určité skupině či kultuře
-  běžné rutinní jednání je jednání očekávané od všech, kdo náleží k příslušné skupině
očekávání
-  skupiny, kultury se dokáží regulovat samy skrze jednání svých členů
-  většina lidí dělá to, co se od nich očekává – to samé očekávají od druhých
-  = zárukou fungování institucí i sociálních rolí
 
instituce – jednání očekávané vzhledem k řešení určitého problému, k uspokojení určité potřeby
sociální role – jednání očekávané vzhledem k držiteli určité sociální pozice
 
status – různí lidé zaujímají v rámci skupin různé postavení - nutnost chovat se způsobem, který v očích druhých odpovídá zastávané pozici – výši statusu
 
Moderní organizace
dnešní společnost - vzestupu významu moderních organizací
 
Max Weber - první systematický výklad vývoje organizací
-  organizace = způsob, jak koordinovat lidi nebo produkty jejich práce v čase a prostoru
-  podmínkou jejich rozvoje je ovládání informací - zásadní význam písemných dokumentů
-  organizace jako silně hierarchická uskupení, v nichž se moc soustředí na nejvyšších příčkách
-  souvislost i rozpor mezi moderními organizacemi a demokracií
-  všechny rozsáhlé organizace mají byrokratickou povahu
 
byrokracie = vláda úředníků
-  vznik pojmu r.1745 de Courney
-  původně jen úředníci vládní později všichni úředníci
-  původní význam – pejorativní (dodnes) = zdlouhavost, neefektivnost, plýtvání

× důslednost, přesnost, efektivnost řízení - ve skutečnosti nejvýkonnější formou organizace
-  plně se rozvinula až v moderní době - nevyhnutelné – nemožnost vyrovnat se s administrativními nároky kladenými rozsáhlými společenskými systémy
 
charakteristiky byrokracie (Weber)
a) existuje jednoznačná hierarchie pravomocí
-  úkoly organizace rozděleny mezi jednotlivé pracovníky
-  podoba pyramidy – centralizované rozhodování, koordinovaná realizace
b) jednání pracovníků se na všech úrovních organizace řídí psanými pravidly
c) úředníci pracují na plný úvazek a dostávají plat
-  každé pracovní místo v hierarchii spojeno s fixním platem – očekává se úsilí o kariéru (povýšení)
d) úkoly, které úředník vykonává v rámci organizace, jsou striktně odděleny od jeho soukromého života
e) příslušníci organizace nejsou vlastníky hmotných prostředků, s nimiž pracují
 
Weberova analýza byrokracie – důraz na formální vztahy

× neformální vztahy malých skupin
-  poskytují organizaci pružnost
-  neformální zájmové skupiny – na všech úrovních organizace - větší úloha osobních vazeb a sympatií
-  podíl na zvýšení i zhoršení výkonnosti organizace
 
většina moderních organizací – působí v budovách navržených speciálně pro účel jemuž slouží
 
Michael Foucault – přímá souvislost mezi fyzickou architekturou organizace a její sociální strukturou
-  prostorové uspořádání velkých firem – přímočaře hierarchické (čím vyšší postavení, tím výše umístěná kancelář)
-  uspořádání chodeb, místností, volných prostor - základní informace o uplatňování pravomocí nadřízených (zda architektonické řešení umožňuje vidět nebo ne)
 
dozor
-  každý je pod dozorem – tím víc, čím je jeho postavení nižší
typy dozoru
a) přímé pozorování toho, co pořízený dělá
b) spočívá v zakládání kartoték, spisů a jiných dokumentů vypovídajících o životě jednotlivých osob

obsah: kompletní pracovní anamnéza, podrobnosti ze soukromého života i hodnocení charakteru
 
-  v moderní společnosti – důraz na klíčovou úlohu dohledu – společnost pod dozorem
 
časoprostorová koordinace
-  činnost organizace musí být trvale koordinována v čase a prostoru - napomáhá fyzické uspořádání a časové harmonogramy
 
důsledkem rostoucí byrokratizace světa– koncentrace moci na nejvyšších stupních – směřování k oligarchii (nadvláda malé skupiny)
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#referát o slušnom chovanie #moderní organizace #foucault


Odporúčame

Spoločenské vedy » Psychológia

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.020