Zadania maturitných tém z Náuky o spoločnosti 2010/2011

Spoločenské vedy » Psychológia

Autor: tinuska55
Typ práce: Maturita
Dátum: 10.12.2010
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 2 620 slov
Počet zobrazení: 12 866
Tlačení: 495
Uložení: 562
1. Psychológia a sociológia
 
Základné pojmy:
-psychológia, psychika, vedomie, prežívanie, správanie, psychické procesy a vlastnosti,
osobnosť, temperament, charakter, schopnosti, inteligencia, nadanie, hodnoty, normy,
postoje, typológia osobnosti, psychohygiena, sociológia, spoločnosť, jednotlivec, sociálne
vzťahy, sociálna skupina, sociálna rola, sociálny status, sociálna zmena, deviácia,
komunikácia, socializácia, výchova, sebavýchova, učenie, kontrola, sebapoznanie, sociálne
správanie, kultúra, sociológia rodiny, verejná mienka, sociálna nerovnosť, komunita,
organizácie, sociologický výskum.
 
1.1. Psychológia

- vysvetliť s použitím odbornej literatúry, čím sa psychológia zaoberá
- uviesť príklady životných situácii, v ktorých možno využiť psychologické poznatky
- na príkladoch rozlíšiť základné psychologické disciplíny
- na konkrétnych príkladoch porovnať základné psychologické smery (behaviorizmus,
psychoanalýza, kognitívna psychológia, humanistická psychológia)
 
1.2. Psychika a psychické procesy
- vysvetliť vzťah medzi telesnou a duševnou stránkou človeka
- vysvetliť pojem psychiky
- na príkladoch rozlíšiť psychické procesy
- porovnať vnem a predstavu
- na konkrétnych prípadoch ilustrovať, čo je afekt, nálada, strach, tréma a zlosť
- uvedomiť si a na príkladoch popísať, ako sa psychické procesy
prejavujú v správaní, komunikácii medzi ľuďmi
- rozlíšiť 3 skupiny psychických javov (procesy, stavy , vlastnosti)
 
1.3. Človek ako osobnosť
- vysvetliť príčiny individuálnych rozdielov medzi ľuďmi
- na príkladoch rozpoznať prejavy ľudí rôzneho temperamentu
- rozlišovať typológiu osobnosti Hyppokrata a Junga
- porovnať, čo je to charakter a povaha
- uviesť význam a úlohu záujmov, hodnôt, noriem a postojov v živote človeka
- na príkladoch rozlíšiť druhy učenia
- rozlišovať medzi pojmami schopnosti, inteligencia, nadanie
- aplikovať v živote primerané relaxačné cvičenia
 
1.4. Sociológia
- vysvetliť úlohu a predmet sociológie v živote človeka
- charakterizovať podstatu základných sociologických teórií
- vymedziť účel a funkcie organizácie ( usporiadania ) spoločnosti
- vymedziť pojem kultúra a uviesť základné prvky kultúry
- posúdiť, ktoré spoločenské problémy v súčasnosti pramenia z odlišnosti kultúr
- na príkladoch uviesť, ako môže verejná mienka ovplyvniť riešenie
problémov v spoločnosti
- vymenovať kroky typického sociologického výskumu
 
1.5. V spoločnosti nie si sám
- charakterizovať spoločnosť ako zložitý systém vzťahov jednotlivca a sociálnych skupín
- porovnať sociálny status ( pozíciu ), sociálnu rolu, deviáciu
- vysvetliť, v čom spočíva pozitívum a nebezpečenstvo sociálnych deviácií pre spoločnosť
- na príkladoch demonštrovať rozlíšenie druhov sociálnych skupín
- na konkrétnych príkladoch vymedziť rôzne formy komunikácie
- popísať problémy komunikácie ako možné zdroje konfliktov
- rozlíšiť pojmy evolúcia, revolúcia, pokrok, sloboda, modernizácia
- uviesť zdroje sociálnych zmien a uviesť možnosti ich odstránenia
- rozpoznať prejavy extrémistického správania sa skupín
- na základe historického poznania uviesť príklady priebehu sociálnych
zmien v spoločnosti
 
1.6. Socializácia osobnosti
- vysvetliť proces socializácie jednotlivca
- posúdiť funkcie rodiny a jej primárne postavenie v procese socializácie jednotlivca
- zostaviť niekoľko typových modelov rodinnej výchovy
- s využitím faktografických údajov analyzovať súčasné problémy rodiny a určiť príčiny
krízy v rodine
- pochopiť význam sociálnej kontroly a sebakontroly
- vysvetliť, čo je sociálna interakcia v skupinách
- porovnať pojmy organizácia a komunita
- na základe faktografických údajov zhodnotiť životnú úroveň obyvateľstva v Slovenskej
republiky a zostaviť jej jednotlivé úrovňové hranice
 
2. Právo a politológia
 
Základné pojmy:
- štát, znaky štátu, funkcie štátu, štátna moc, štátne symboly, sústava štátnych orgánov, deľba
moci, forma vlády , forma štátu, štátny režim, právo, normy, právny systém, orgány na
ochranu právnej kultúry, odvetvia práva - základy štátneho práva, rodinného práva,
občianskeho práva, pracovného práva, správneho práva, trestného práva, legislatívny proces,
aplikácia práva, náprava práva, sloboda, demokracia, voľby, volebné systémy, volebné právo,
suverenita, pluralizmus, právny štát, politický systém, ľudské práva a slobody, základné
dokumenty k ochrane ľudských práv a slobôd, politológia, subjekty politického systému,
politické strany, hnutia, nátlakové skupiny, združenia, organizácie, liberalizmus,
konzervativizmus, parlamentarizmus, tolerancia, ochrana spotrebiteľa.
 
2.1. Ľudské práva a základné slobody
- rozlíšiť pojmy ľudské práva a občianske práva, pracovať s Ústavou SR a v nej rozlišovať
členenie ľudských práv
- určiť tri generácie ľudských práv a vedieť zdôvodniť zaradenie
jednotlivých ľudských práv do generácií
- poznať svoje práva z dokumentu Dohovor o právach dieťaťa
- pracovať s dokumentmi Všeobecná deklarácia ľudských práv a Európsky
dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd, porovnať formu
zakotvenia práv
- prezentovať vlastný názor na riešenie rôznych prípadov porušovania ľudských práv
- uviesť, ktoré orgány OSN, Rady Európy a Európskej únie sa zaoberajú ochranou
ľudských práv
 
2.2. Právny systém a zákonnosť
- vysvetliť pojmy hodnota, norma, právna norma, právny systém, právna sila
- pracovať s dokumentmi právnej povahy a rozlíšiť medzi nimi právne normy
rôznej právnej sily
- vysvetliť rozdiel medzi vnútroštátnym a medzinárodným právom
- porovnať jednotlivé etapy legislatívneho procesu
- uviesť, ako sa jednotlivec môže podieľať na tvorbe práva
- uviesť, aké sú garancie ochrany práva
- na príkladoch zo života uviesť mieru právomocí polície, advokácie, notárov, súdov
- popísať štruktúru súdov
- na základe kompetencií Ústavného súdu určiť postavenie tohto orgánu v SR
- zdôvodniť potrebu práva v spoločnosti
 
2.3. Odvetvia slovenského právneho poriadku
- porovnať etapy ústavného vývoja u nás
- pracovať s Ústavou SR a poznať jej vnútorné členenie
- vybrať z II. hlavy Ústavy SR tie práva, ktoré sa ho bezprostredne dotýkajú a analyzovať
ich
- zostaviť vlastnú listinu práv a slobôd
- rozlíšiť v 4 kompetenciách právomoci najvyšších štátnych orgánov
- vymedziť predmet občianskeho práva
- rozlíšiť pojmy právna spôsobilosť (subjektivita) a spôsobilosť na právne úkony;
uviesť kedy vznikajú a ako zanikajú
- vysvetliť na konkrétnych príkladoch, ktoré osobné práva občanov chráni
občianske právo
- uviesť základné druhy sankcií v občianskom práve
- vysvetliť na konkrétnych príkladoch, kedy ide o subjektívnu zodpovednosť a kedy ide o
objektívnu zodpovednosť
- uviesť príklady, akým spôsobom možno nadobudnúť vlastníctvo
- uviesť spôsoby dedenia v občianskom práve a podmienky vydedenia
- analýzou rôznych zmlúv rozlíšiť kúpnu zmluvu, záložnú zmluvu, zmluvu o dielo,
nájomnú
zmluvu a poistné zmluvy a uviesť, aké konkrétne záväzky z nich vyplývajú
- zostaviť jednoduchú zmluvu
- vymedziť predmet rodinného práva
- vysvetliť, v čom spočíva právny význam manželstva a rodiny
- vymenovať 4 zásady rodinného práva
- rozlíšiť dve formy uzavretia manželstva
- analyzovať žiadosť o uzavretie manželstva a z nej uviesť podmienky pre
vznik manželstva
- objasniť svoje individuálne práva a z nich odvodiť práva a povinnosti rodičov voči deťom
a naopak
- porovnať formy náhradnej rodinnej výchovy
- na konkrétnych príkladoch posúdiť, či je možné uzavrieť manželstvo alebo nie, prípadne za akých podmienok
- na konkrétnych príkladoch posúdiť, aké práva a povinnosti dieťaťa resp.
rodičov boli porušené
- vymedziť, čo je predmetom pracovného práva
- uviesť, ktorými spôsobmi vzniká pracovný pomer
- pomocou príkladov z praxe rozlíšiť jednotlivé druhy pracovných pomerov
- analyzovať pracovnú zmluvu a z nej uviesť, aké náležitosti musí obsahovať
- na konkrétnych prípadoch posúdiť, či nedošlo k porušeniu práv a povinností
zamestnancov a zamestnávateľov
- na príkladoch vysvetliť, prečo došlo k rozviazaniu pracovného pomeru
- vymenovať spôsoby rozviazania pracovného pomeru
- zdôvodniť, prečo štát stanovuje dĺžku pracovného času, dovolenku, pracovné podmienky
mladistvých a žien
- vymedziť predmet trestného práva
- definovať, čo naše trestné právo považuje za trestné (trestný čin, pokus o trestný čin,
spolupáchateľstvo, príprava trestného činu)
- uviesť a porovnať príklady trestných činov a priestupkov
- zdôvodniť, prečo je potrebné rozlišovať medzi účastníkmi trestného činu
- vysvetliť, od kedy nadobúda občan trestnú zodpovednosť
- uviesť druhy trestov
- vymedziť predmet správneho práva
- vysvetliť, čo je správny delikt a ktorý orgán verejnej správy ukladá sankcie
- uviesť sankcie, ktoré sa uplatňujú pri postihovaní priestupkov
- rozlišovať medzi orgánmi miestnej samosprávy
 
2. 4. Ochrana spotrebiteľa
- objasniť potrebu ochrany spotrebiteľa
- ako sa uplatňujú práva a povinnosti spotrebiteľa a predávajúceho
- popísať postup a podmienky reklamácie tovaru
- na ktoré štátne orgány a inštitúcie má spotrebiteľ právo obrátiť sa o pomoc
 
2. 5. Právny štát - základ občianskej demokracie
- z genézy vývoja ľudstva vysvetliť príčiny vzniku štátu
- uviesť a vysvetliť znaky štátu
- opísať štátne symboly SR
- zdôvodniť potrebu deľby štátnej moci v demokratických štátoch
- analyzovať rozdiely medzi horizontálnym a vertikálnym členením štátnej moci
- príkladmi uviesť a analyzovať parlamentnú, kabinetnú a prezidentskú formu vlády
- vysvetliť základné rozdiely medzi unitárnym štátom, federáciou a konfederáciou
- porovnať monarchiu a republiku
- porovnať rôzne formy štátneho režimu
- charakterizovať právny štát a vysvetliť jeho znaky
 
2. 6. Demokracia a princíp jej uplatnenia v právnom štáte
- definovať pojem demokracia
- vysvetliť základné princípy demokracie a ich vývoj
- poznať podstatu priamej demokracie
- porovnať dve formy priamej demokracie referendum a plebiscit
- zhodnotiť výhody a nevýhody priamej a nepriamej (zastupiteľskej) demokracie
- vysvetliť princípy volebného práva SR(všeobecnosť, rovnosť, priamosť, tajné hlasovanie)
- porovnať volebné systémy
- zhodnotiť výhody a nevýhody volebných systémov
- objasniť funkciu volieb v demokratických štátoch
- pochopiť rozdiely medzi parlamentnými, prezidentskými, komunálnymi voľbami
a voľbami do vyšších územných celkov
 
2. 7. Politický systém a politický pluralizmus
- vysvetliť pojem politický systém
- vymenovať zložky politického systému a ich zámer
- pomenovať konkrétne ekonomické a neekonomické nátlakové skupiny
- vysvetliť na konkrétnych príkladoch, aké prostriedky používajú nátlakové skupiny na
presadenie svojich požiadaviek
- zdôvodniť, prečo sú politické strany a hnutia najdôležitejšie subjekty
politického systému
- rozlíšiť politické strany podľa politickej orientácie
 
2. 8 . Národ a menšiny v politike
- aké je národnostné zloženie SR
- zdôvodniť potrebu ochrany národnostných, etnických, jazykových, náboženských menšín
 
3. Ekonómia a ekonomika
Základné pojmy:
- potreby, statky, výroba, výrobné faktory - práca, prírodné zdroje, kapitál, výrobok, služby,
tovar, spotreba, výmena, reprodukcia, dôchodky, národný dôchodok, mzda, renta, zisk, úrok,
ekonómia, ekonomika, základné ekonomické otázky, teórie, trh, typy trhov, typy ekonomík,
konkurencia, trhový mechanizmus, dopyt, ponuka, cena, nezamestnanosť, podnik, formy
podnikania, úver, investície, ekonomická samostatnosť, právna subjektivita, peniaze, peňažné
ústavy, úrok, inflácia, produkt, bilancia, hospodárska politika štátu - fiškálna, monetárna,
integrácia, Európska únia
 
3.1. Vzťah ekonómie a ekonomiky
- porovnať potreby a statky a uviesť na ne príklady
- vymedziť vstupy a výstupy výroby
- porovnať pojmy ekonómia a ekonomika
- na príkladoch vysvetliť, ktoré problémy rieši mikroekonómia a ktoré makroekonómia
- určiť rozdiel medzi pozitívnou a normatívnou ekonómiou a uviesť príklady
- vysvetliť, ako môže využiť poznatky z ekonómie vo svojom súkromnom živote
- stručne charakterizovať vývoj ekonomického myslenia
- charakterizovať dôchodky výrobných faktorov: mzda, renta, úrok, zisk
- vysvetliť pojem kapitál a jeho význam z hľadiska rozvoja spoločnosti
- vysvetliť príčiny a formy nezamestnanosti
- analyzovať štatistické údaje a charakterizovať vývoj nezamestnanosti v SR
- porovnať, ako sa riešia tri základné ekonomické otázky v rôznych typoch ekonomík
- na príklade SR charakterizovať prechod z centrálne riadenej
ekonomiky na zmiešanú (sociálno-trhovú)
 
3. 2. Trh a trhový mechanizmus
- na príkladoch rozlíšiť jednotlivé typy trhov a stručne ich charakterizovať
- popísať správanie sa jednotlivých subjektov na trhu
- objasniť princípy fungovania trhu na príkladoch vzťahu medzi dopytom,
ponukou a cenou
- vysvetliť úlohu konkurencie v trhovej ekonomike
- charakterizovať domácnosť ako subjekt trhu a na základe štatistických údajov posúdiť
jej životnú úroveň
- analyzovať príčiny zlyhávania trhového mechanizmu a zdôvodniť potrebu zásahov
štátu do ekonomiky
 
3. 3. Podnik a formy podnikania
Žiak vie:
- vysvetliť, čo je podnik a podnikanie a čo je jeho zmyslom
- uviesť základné právne normy pre oblasť podnikania v SR
- rozlíšiť pojmy fyzická osoba, právnická osoba, právna subjektivita, ekonomická
samostatnosť, obchodný register
- charakterizovať živnosti a obchodné spoločnosti a vzájomne ich porovnať
- na príkladoch uviesť, ako štát podporuje rozvoj podnikania v SR
- na konkrétnych príkladoch uviesť formy privatizácie a reštitúcie v SR
 
3. 4. Peniaze a bankový systém v zmiešanej ekonomike
Žiak vie:
- vysvetliť formy a funkcie peňazí v modernej zmiešanej ekonomike
- na konkrétnych príkladoch určiť rôzne možnosti použitia peňazí a posúdiť ich výhody
a nevýhody
- vysvetliť príčiny vzniku inflácie
- na príkladoch určiť, aké dôsledky majú jednotlivé formy inflácie na vývoj ekonomiky
vysvetliť rozdiel medzi valutou, devízou, šekom
- charakterizovať vzťah subjektov dlžník – veriteľ a vysvetliť pojmy úver, úrok
- určiť pozíciu centrálnej banky v bankovej sústave a jej hlavné úlohy
- vysvetliť, aké bankové operácie vykonávajú obchodné banky a poisťovne
- na príkladoch vysvetliť, ako možno využívať nástroje monetárnej politiky
- zostaviť základnú tabuľku príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu
 
3. 5. Národné a svetové hospodárstvo
Žiak vie:
- uviesť najdôležitejšie ciele hospodárskej politiky štátu
- vymenovať základné ukazovatele, ktorými sa meria výkonnosť ekonomiky
- uviesť, ktoré ukazovatele najlepšie charakterizujú rozdiely medzi vyspelými
a rozvojovými krajinami
- vysvetliť úlohy a ciele Európskej únie
- charakterizovať podstatu a formy ekonomickej integrácie
- na príkladoch uviesť výhody a nevýhody vstupu SR do EÚ
 
4. Filozofia
Základné pojmy:
- filozofia, mytológia, mýtus, arché, logos, náboženstvo, filozofické disciplíny - ontológia,
gnozeológia, hmota, idea, forma, skutočnosť, determinizmus, kauzalita, pravda, subjekt,
objekt, cnosť, dobro, pohyb, priestor, možnosť, materializmus, idealizmus, agnosticizmus,
solipsizmus, monizmus, dualizmus, pluralizmus, absolútno, podstata, jav, atomizmus,
stoicizmus, realizmus, humanizmus, empirizmus, racionalizmus, osvietenstvo, deizmus,
teizmus, panteizmus, monoteizmus, polyteizmus, ateizmus, dialektika, metafyzika ,
transcendentno, naturfilozofia, základné filozofické smery

4.1. Filozofia ako veda
- uviesť rozdiel medzi mýtickým a filozofickým myslením
- vysvetliť predmet filozofie
- používať základné filozofické pojmy : bytie, logos, subjekt, objekt, podstata,
idea, hmota
- vybrať z prameňov texty obsahujúce problematiku bytia a poznania
a zaujať k nim stanovisko
- objasniť vzťah filozofie k špeciálnym vedám
- zhodnotiť, prečo materializmus a idealizmus sú dva základné filozofické smery
- vysvetliť rozdiel medzi monizmom, dualizmom a pluralizmom a uviesť príklady
- porovnať základné filozofické prístupy v otázke vzťahu k Bohu: teizmus,
deizmus, panteizmus, ateizmus, polyteizmus
- porovnať etapy vývoja filozofie
- diskutovať o mieste filozofie ako životného postoja a prezentovať vlastný názor
- uviesť hraničné situácie, kedy človek stojí pred voľbou rozhodnutia a koriguje
svoje konanie
 
4.2. Vývoj filozofie v antickom Grécku

- vysvetliť predpoklady vzniku filozofie v Grécku
- vysvetliť, prečo sa menil predmet filozofie v Grécku
- porovnať názory predstaviteľov ranej gréckej filozofie pomocou práce
s odborným textom podľa výberu
- zhodnotiť aktuálnosť Sokratovej filozofie v súčasnosti
- analýzou výrokov Sokrata vysvetliť podstatu jeho filozofie
- vysvetliť podstatu Platónovej filozofie
- porovnať rozdielnosť prístupov Platóna a Aristotela v metafyzike
- vysvetliť podstatu Aristotelovej filozofie
- stručne charakterizovať filozofické smery z obdobia helenizmu
- ilustrovať názorovú diferenciáciu na rôznych prístupoch k morálnym hodnotám
a normám (Sokrates, Platón, Aristoteles, stoici, epikurejci)
 
4.3. Filozofia stredoveku
- pomocou poznatkov z dejepisu vysvetliť spoločensko-politické predpoklady vzniku
stredovekej filozofie
- porovnať východiská gréckej antickej a stredovekej filozofie
- uviesť základné rozdiely medzi patristikou a scholastikou
- na príkladoch rozlíšiť nominalistov a realistov
- vymedziť základné problémy učenia Sv. Augustína
- analyzovať učenie T. Akvinského
 
4.4. Humanizmus a renesancia
- zdôvodniť nástup humanizmu a renesancie
- využiť poznatky z iných vedných disciplín a uviesť najdôležitejšie objavy a vynálezy,
ktoré formovali zmenu myslenia v renesancii
- vysvetliť pojmy renesancia a humanizmus
- charakterizovať panteizmus G. Bruna
- pracovať s odborným textom a z ukážok diela N. Machiavelliho,
T. Morusa a T. Campanellu
zhrnúť podstatu ich názorov na štát
- analyzovať cieľ a výsledky reformácie pre cirkev a filozofiu
 
4.5. Novoveká filozofia - dve cesty poznávania
- vysvetliť, čo je zdrojom poznania v racionalizme a v empirizme
- zdôvodniť, prečo sa kľúčovou disciplínou novovekej filozofie stáva teória
poznania a teória štátu
- aplikovať indukciu a dedukciu ako 2 rôzne metódy poznávania
- charakterizovať učenie R. Descarta
- na Descartovom výroku „Myslím, teda som“ vysvetliť jeho dualizmus
- charakterizovať učenie F. Bacona a jeho náuku o idoloch
- porovnať učenie F. Bacona a R. Descarta a zhodnotiť ich prínos pre ďalší
filozofický vývoj
- objasniť prínos J. Locka do teórie poznania a teórie štátu
- zdôvodniť, prečo filozofia B. Spinozu je panteistická a monistická
- vysvetliť, ako chápal G. W. Leibniz monády a problematiku pluralizmu
- vysvetliť tézu G. Berkeleyho „Byť znamená byť vnímaný“
 
4.6. Osvietenské filozofické myslenie
Žiak vie:
- uviesť hlavné znaky osvietenstva
- vysvetliť prínos F. M. A. Voltaira pre filozofiu a spoločenskú prax
- rozobrať a zdôvodniť odporúčania F. M. A. Voltaira na riešenie situácie vo
Francúzsku v diele Filozofické listy
- vysvetliť podstatu učenia Ch. L. Montesquieuho
- porovnať teóriu deľby moci J. Locka a Ch. L. Montesquieuho
- porovnať názory J. J. Rousseaua a jeho súčasníkov
- rozobrať hlavné myšlienky diela Spoločenská zmluva
- charakterizovať prínos encyklopedistov
 
4.7. Nemecký klasický idealizmus
Žiak vie:
- objasniť podmienky vzniku a prínos nemeckého klasického idealizmu
- vymedziť podstatné problémy Kantovej filozofie
- vysvetliť, ako I. Kant riešil otázku poznania v diele Kritika čistého rozumu
- objasniť pojem kategorického imperatívu
- pochopiť podstatu Heglovej filozofie
- vysvetliť Heglovo nazeranie na svet a porovnať ho s učením Platóna
- zistiť, ktoré myšlienky nemeckých filozofov inšpirovali Štúrovcov
 
4.8. Poklasická filozofia 19. storočia
- charakterizovať antropologické a scientistické prúdy poklasickej filozofie
- zdôvodniť opodstatnenosť pluralizmu v poklasickej filozofii
- vysvetliť podstatu pozitivizmu
- uviesť príčiny vzniku marxistickej filozofie
- zargumentovať, prečo sa marxistická filozofia označuje ako filozofia praxe
- zaujať stanovisko k problematike sociálnych zmien v spoločnosti
- analyzovať voluntarizmus a jeho chápanie u A. Shopenhauera a F. Nietzscheho
 
4.10. Moderná filozofia 20. storočia
- posúdiť podmienky ovplyvňujúce filozofiu 20. storočia a uviesť najmenej 3 príklady
- stručne charakterizovať filozofické smery 20. storočia - fenomenológiu,
existencionalizmus, analytickú filozofiu, pragmatizmus, novotomizmus
- vysvetliť miesto a poslanie filozofie v súčasnej kultúre a uviesť príklady z dejín filozofie
na prepojenie svetovej filozofie so slovenskou vedou a filozofiou
- uviesť príklady na aplikáciu niektorých filozofických teórii v súčasnej praxi
- posúdiť, ktoré filozofie mali najväčší vplyv na rozvoj filozofického myslenia
na Slovensku
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Psychológia

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.015