Spoločnosť, minority, elity

Spoločenské vedy » Psychológia

Autor: sp-prace (13)
Typ práce: Učebné poznámky
Dátum: 16.01.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 600 slov
Počet zobrazení: 4 659
Tlačení: 447
Uložení: 431
Spoločnosť, minority, elity
 
Spoločnosť je veľmi rozdielne vymedzovaný termín , spoločnosť je  jedným z najširších a najvšeobecnejších  termínov v sociológii. Označujú sa ním relatívne malé skupiny ale tak aj celé ľudstvo.V najširšom ponímaní  sa pod spoločnosťou rozumie  štát i národ.
Pod pojmom spoločnosť môžeme chápať aj rozmanité inštitúcie ako: akciová spoločnosť, vedecká spoločnosť, spoločnosť pre kultúru, spoločnosť  pre politiku, zväzy, asociácie ,iné sociálne útvary.
Spoločnosťou môžeme nazývať i účelové / teda z rôznych dôvodov –racionálnych /  zoskupenie ľudí, sociálnej organizácie .užšom ponímaní pod týmto termínom sa označujú rôzne historické, právne, politické ,ekonomické  , alebo iné typy  a formy spoločnosti , ako napr. :rímska, societas, triedna, meštiacka, kapitalistická ,feudálna, aristokratická.
Po všetkých objasneniach môžeme konštatovať, že pod pojmom spoločnosť rozumieme  účelovo usporiadaný sociálny útvar  s vlastným, od iných sociálnych  útvarov  odlišným , hodnotovým a normatívnym systémom , ktorým realizuje svoje ciele.
Spoločnosť je také zoskupenie ľudí, , ktoré je schopné kompletne zabezpečiť kultúrne a biologické prežitie svojich členova nie sociálne skupiny, ktoré nie sú sebestačné Rozlišujeme spoločnosť :komplexnú, otvorenú, uzavretú
Komplexná spoločnosť Medzi hlavné znaky komplexných spoločností patrí :

- veľká hustota – koncentrácia obyvateľstva
- zvyšujúci sa počet sociálnych kontaktov
- bohatosť sociálnych vzťahov
- štruktúra riadenia / vlády /
- integrácia prostredníctvom symbolov
- príslušnosť jedincov k mnohým sociálnym skupinám
- konfliktovosť medzi sociálnymi skupinami / konflikt rolí/
- diferenciácia subkultúr podľa veku, hodnôt  a pod

Spoločnosť otvorená
Tento typ spoločnosti  je sociálnym útvarom s pozitívnou sociálnou  „priliehavosťou“, ktorá umožňuje sociálny vzostup v rámci celého útvaru  a zmeny štruktúry celku.
Spoločnosť uzavretá
Táto spoločnosť je typom sociálneho útvaru , v ktorom nie je možný sociálny vzostup  v rámci celého útvaru a štrukturálne zmeny útvaru.
Prototypom je :kastovanie, stavovská spoločnosť, totalitný režim

Elita
Pri  informáciách o spoločnosti je potrebné venovať pozornosť  i elite, ktorej pojem vyjadruje  početne  malú časť spoločenského útvaru  / skupiny / , ktorej členovia  zaujímajú v sociálnom útvare vysoké pozície.  A sú zastúpené v rôznych typoch  sociálnych útvarov : z  rôznych funkčných, najmä profesijných skupín  napr :šľachta, tzv. staré rodiny, prominenti z oblasti verejnej správy, prominenti z oblasti obchodu, umenia, priemyslu
V sústave sociálnych pozícií zaujíma práve elita  miesto prevažne v hornej vrstve , čiastočne tiež v strednej vrstve  a svojou sociálnou pozíciou vykonáva :
· silný vplyv / formulácia cieľov, úloh a sociálnych rolí /
· sociálnu kontrolu / vo všetkých oblastiach  oblastiach  sociálneho života /
I pri elite rozlišujeme :mocenskú elitu – ide o vysoké spoločenské pozície a funkcie v  oblasti  armády , priemyslu, vlády a pod.
Pre modernú spoločnosť  je zväčša charakteristické, že i elity modernej spoločnosti  nie sú uzavreté ale otvorené sociálne útvary.
Príslušnosť k elite je ale závislá na  sociálnej pozícii ,  vytváranie elít je veľmi úzko spojené so sústavou sociálnych hodnôt príslušného sociálneho útvaru , to znamená  s prístupom k hodnotám  a ich kontrole. V tomto smere môžeme vymedziť elitu ako osoby , ktoré majú najväčší prístup k hodnotám a ich kontrole.
pod. /Z hľadiska majority / prevahy, väčšinového postavenia / je podobne ako minorita  /menšina / okrajovou skupinou .
Elita je teda z hľadiska početnosti z širšieho aspektu minoritou.

Minorita
Chápanie pojmu minorita si vymedzíme  v užšom a širšom zmysle: Ponímanie v užšom zmysle  je minorita menšia časť spoločenského útvaru , ktorý sa líši zvyčajne  od majority  odlišným pôvodom / rasou /, národnosťou , náboženstvom rečou.
Širší význam slova  minorita sa objasňuje  ako početne malá časť spoločenského celku , dielčia skupina , ktorá  je z hľadiska celku v menšine.
Podľa pána Wirtha  a jeho klasickej definície  je minorita  skupinou osôb, ktoré sú pre svoje fyzické  alebo kultúrne charakteristiky  odlúčené od ostatných, v spoločnosti , v ktorej žijú, je s nimi zaobchádzané bez rovnosti , teda odlišne, pričom sú znevýhodnené a tým ich môžeme považovať za predmet kolektívnej diskriminácie .Označenie minoritný je  chápaný i ako vylúčený  na celkovom podieľaní  sa na živote  spoločnosti.V sústave  sociálnych pozícií zaujíma minorita  miesto prevažne  v strednej  a najmä spodnej sociálnej vrstve  , v hornej vrstve je zastúpená sporadicky.

Protimenšinové nálady pramenia často  z osobných neúspechov a sklamaní , ich príčiny  nie sú  poznané , alebo ich nemožno odstrániť  a obracajú sa smerom  najmenšieho odporu  proti  tým, ktorí sa nemôžu  vôbec alebo  nedostatočne brániť  teda proti minoritám.
Zdroj: Lucia Sýkorová
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Psychológia

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.012