Deviácia

Spoločenské vedy » Psychológia

Autor: sp-prace (12)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 16.01.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 353 slov
Počet zobrazení: 13 166
Tlačení: 733
Uložení: 766
Deviácia
V tejto časti  by sme v úvodnej časti  uviedli kľúčové slová, ktoré  je potrebné poznať  a ktoré si budeme ďalej objasňovať :
·  deviácia
·  konformita
·  nonkonformita
·  sociá lna kontrola
·  formálna sociálna kontrola
·  neformálna sociálna kontrola
 
Deviácia je také správanie jednotlivcov, ktoré spoločnosť , či sociálna skupina  pokladá za porušenie  spoločenských , či skupinových noriem a preto vyvoláva  reakcie jednotlivcov, sociálnych skupín, alebo  spoločnosti zamerané na izoláciu, liečenie, prevýchovu, nápravu, alebo potrestanie  porušiteľov noriem.

Definícia rozlišuje tri zložky : osobu, ktorá sa správa určitým spôsobom , normy, čiže pravidlá a vzory správania, ktoré  spoločnosť , či sociálna skupina uplatňuje pri posudzovaní určitého správania, iné osoby, sociálne skupiny, či organizácie  reprezentujúce spoločnosť , ktoré istým spôsobom reagujú na toto správanie.

Príkladom deviácie  môžu byť mladí ľudia pijúci alkohol, lebo porušujú sociálnu a zároveň aj zákonnú normu spoločnosti./ iný príklad –krádež- nedovolené privlastnenie /. Pojem deviácia neoznačuje  len protizákonné správanie, ale každé správanie , ktoré porušuje skupinové , alebo spoločenské normy, teda nepísané normy správania. Konformita  je opakom deviácie – zhodnosť, súhlas, poslušnosť  či prispôsobenie sa  sociálnym normám. Nonkonformita – je medzistupeň medzi deviáciou a konformitou. Je to také správanie jednotlivcov, ktoré sociálna skupina , alebo spoločnosť  pokladá za odchýlku  od svojich noriem , nepresahuje však hranice tolerancie skupiny, či  spoločnosti a preto nevyvoláva  negatívne reakcie  / výstredné obliekanie, nezvyčajný štýl života /. Deviácia nie je absolútna, ale relatívna a preto či sa určité správanie považuje za deviantné  závisí od času, miesta  a sociálnych okolností / napr. dámske  nohavice vyvolávali kedysi pohoršenie, odsúdenie verejnosti. /

Často sa stiera rozdiel medzi deviantným  a konformným správaním ,  napr. vzťah spoločnosti k alkoholu a pod., pretože skupinové normy nie sú jednoznačne  vymedzené.

Sociálna kontrola
– termínom označujeme všetky spoločenské  mechanizmy,ktorých úlohou je zabezpečiť poriadok a stabilitu  spoločnosti. Vyjadruje  úsilie spoločnosti  o sebareguláciu. Je to proces, ktorým si sociálne skupiny, alebo spoločnosť vynucujú konformitu- prispôsobenie  sa svojich členov  skupinovým , či  spoločenským požiadavkám . Patria  sem sankcie  ako donucovací prostriedok. Väčšina spoločnosti vďaka tomu , že prešla procesom socializácie  sa správa konformne.

Neformálna  sociálna  kontrola – neoficiálny sociálny  nátlak , ktorý  jednotlivcov núti  rešpektovať sociálne normy, prispôsobovať  sa vzorom  správania rozšíreným  v spoločnosti , uznávať spoločenské hodnoty atď.
Formálna sociálna kontrola – oficiálny , formálny tlak , ktorého cieľom je vynútiť si konformitu osôb.
Zdroj: Lucia Sýkorová
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Psychológia

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.035