Vývin psychiky

Spoločenské vedy » Psychológia

Autor: Stromek
Typ práce: Maturita
Dátum: 19.10.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 372 slov
Počet zobrazení: 4 928
Tlačení: 411
Uložení: 487
Vývin psychiky
V psychológii sa zvyknú rozlišovať pojmy vývoj a vývin.

Vývoj
-  proces objavovania istých znakov, istých javov, proces ich rastu a postupnej zmeny, ktoré vedú od jednoduchšieho k zložitejšiemu, od nedokonalého k dokonalejšiemu (napr. vývoj spoločnosti, vývoj určitého prototypu výrobku a pod.)

Vývin

-  obdobný proces ako vývoj, odohrávajúci sa avšak s indivíduom, človekom v biologickej a psychickej rovine (napr. vývin reči u dieťaťa, vývin kresliarskych schopností a pod.)

Vývin psychiky

-  proces postupných zmien v psychike, ktoré sa uskutočňujú v čase a v ich dôsledku sa prežívanie a správanie dostáva na kvalitatívne vyššiu úroveň.
-  počas vývinu psychiky dochádza k rozvoju, podpore istých vlastností osobnosti a k zániku, ústupu alebo zmene iných vlastností.
-  senzitívne (kritické) obdobia vývinu, sú obdobia, počas ktorých je organizmus zvlášť vnímavý na pôsobenie určitých podnetov z okolia. U zvierat sa hovorí o tzv. vpečatení (imprinting).
 
Podstatou vývinu psychiky je socializácia a individualizácia.
· Socializácia je proces osvojovania si pravidiel, zvyklostí správania platných v spoločnosti, v ktorej žije. Zároveň sa socializáciou myslí aj postupné „poľudšťovanie“ človeka z biologickej bytosti, ktorej prežívanie a správanie určujú základné biologické potreby. Uskutočňuje sa najmä výchovou, neskôr v dospievaní a dospelosti i sebavýchovou.
· Individualizácia je proces, počas ktorého ľudský jedinec nadobúda špecifické črty, stáva sa osobnosťou.
Faktory, ktoré zohrávajú pri vývine podstatnú úlohu sú dedičnosť a prostredie. 
· Dedičnosť je proces, pri ktorom dochádza k prenosu istých znakov z rodičov na potomkov.
· Psychologické prostredie je súhrn všetkých podnetov, ktoré jedinec prijíma od narodenia až po smrť.
Učenie
v širšom zmysle slova sa učenie chápe ako nadobúdanie, obohacovanie individuálnej skúsenosti počas vývinu jedinca, ktoré zároveň ovplyvňuje jeho správanie; charakteristické ako pre ľudí tak i zvieratá.
v užšom zmysle slova sa učením rozumie cieľavedomé a systematické nadobúdanie vedomostí, návykov a zručností či foriem správania alebo osobnostných vlastností; charakteristické len pre ľudí.
 
Druhy učenia:
· habituácia
-  prispôsobenie sa podnetu, napr. ignorovanie tikotu hodiniek, pachu
· asociačné
-  vytváranie si istých druhov spojení medzi podnetmi, udalosťami, formami správania, napr. pri učení cudzieho jazyka, vytváranie väzieb medzi výrazmi v jednom jazyku s korešpondujúcimi výrazmi v druhom
· intelektuálne
-  osvojovanie si vedomostí
· motorické
-  pohybové, napr. bicyklovanie, tanec
· sociálne
-  osvojovanie si spôsobov správania sa v spoločnosti
· mimovoľné
-  učenie, ktoré nastáva bez priameho vôľového úsilia alebo motivácie učiť sa, napr. zapamätanie si melódie, refrénu piesne
· imitačné
-  napodobňovanie
· učenie vhľadom
pochopenie riešenia nejakého problém, napr. Köhlerov pokus s opicami
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Psychológia

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.044