Osobnosť - črty a schopnosti

Spoločenské vedy » Psychológia

Autor: Stromek
Typ práce: Maturita
Dátum: 19.10.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 330 slov
Počet zobrazení: 8 607
Tlačení: 567
Uložení: 588
Osobnosť
-  je samoregulujúci systém individuálne jedinečne kombinovaných psychických charakteristík, ktoré sa utvárajú individuálne jedinečne v jednote dedičného a získaného a ktoré fungujú v systéme vonkajších (najmä sociálnych) vzťahov u konkrétneho jedinca.
Už oddávna sa ľudia zatrieďovali do rozličných typov osobnosti podľa istých prevládajúcich charakteristík. Medzi najznámejšie typológie patria:
· typológia podľa HippokrataGalena vychádzajúca z predstavy, že temperament človeka závisí od prevládania jednej zo štyroch telesných tekutín:
 
•  sangvinik (krv) - nestála povaha, rýchlo sa nadchýna a nadšenie rýchlo opadá, citová plytkosť, veselý, optimistický, spoločenský, živosť, pohyblivosť
•  flegmatik (hlien) – pokojný, zachováva si odstup, reaguje racionálne i v náročných situáciach, býva spoľahlivý
•  cholerik (žlč) – výbušný, ťažko sa ovládajúci, náhly vznik silných emocionálnych reakcií, neprispôsobivý, netolerantný
•  melancholik (čierna žlč) – uzavretý, nesmelý, precitlivenejší, depresívnejší, horšie prispôsobivý, city vznikajú pomaly, ale sú trvácne
 
· typológia podľa C. G. Junga
 
•  introvert – uzavretý človek žijúci bohatým vnútorným životom, menej komunikujúci s okolím, nespoločenský
•  extrovert – veľmi spoločenský, ľahko nadväzuje kontakty, povrchnejší
 
· typológia podľa Eysencka, ktorý prevzal pojmy extroverzia a introverzia, pričom k nim priradil pojem neuroticizmus, iným slovom labilita a jeho protipól stabilita.
 
· Typológia podľa E. Sprangera, ktorý rozoznáva šesť základných typov osobnosti:
 
•  teoretický, praktický, mocenský, náboženský, sociálny, estetický
 
Typológie avšak nikdy nevystihujú celú osobnosť, vždy len niektorú jej stránku. Zanedbávajú interindividuálne rozdiely, ktoré jestvujú medzi jedincami.
Osobnosť možno opisovať aj pomocou vlastností, čŕt, schopností.
 
Črty osobnosti
-  umožňujú nám predvídať správanie a prežívanie človeka. Črty osobnosti majú zároveň ráz trvalej charakteristiky, ktorá sa v správaní a prežívaní jedinca vyskytuje pomerne často alebo aspoň v podobných situáciach. Čím je daná črta výraznejšia, tým väčšmi a častejšie bude ovplyvňovať správanie a prežívanie.
-  je nutné rozlišovať medzi črtou a stavom.
•  črta – úzkostný človek
•  stav – úzkosť (môže ju prežívať i nebojácny človek)
 
Schopnosti
-  osobnostné predpoklady na vykonávanie určitej činnosti, ktoré tejto činnosti zodpovedajú a zaručujú jej úspešnú realizáciu.
-  pre akúkoľvek vykonávajúcu činnosť existuje náš osobný strop, t.j. úroveň, ktorú ešte môžeme dosiahnuť pri optimálnych podmienkach a pri našom stálom záujme a vytrvalosti v zdokonaľovaní sa.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Psychológia

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.021