Psychológia osobnosti

Spoločenské vedy » Psychológia

Autor: sp-prace (12)
Typ práce: Referát
Dátum: 24.01.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 862 slov
Počet zobrazení: 11 813
Tlačení: 544
Uložení: 543
Psychológia osobnosti
 
D)Psychické vlastnosti
Psychickými vlastnosťami sa zaoberá psychológia osobnosti. Človek predstavuje biopsychosociálnu bytosť. Rodíme sa ako bytosť biologická a postupne sa z nás stáva bytosť sociálna. Na svete neexistujú dvaja rovnaký ľudia, keďže aj dvojičky majú rozdielnu DNA.
Medzi psychické vlastnosti radíme temperament, schopnosti, charakter, motívy a postoje.
 
V širšom slovazmysle tieto vlastnosti delíme na:
 
1)AKTIVAČNO-MOTIVAČNÉ
Tieto vlastnosti charakerzuje najmä motivácia, teda sila, ktorou jednotlivec pristupuje k činnosti a vykonáva ju. Delia sa na:
  a)primárne (nevyhnutné pre život) a sekundárne potreby
  b)pudy (materinské, sebazáchovy)
  c)ľuby a záujmy
  d)životné plány
  e)zvyky a tradície
 
2)VZŤAHOVO-POSTOJOVÉ
  a)charakter (súbor morálnych vlastností osobnosti, počas života sa vyvíja)
  b)postoj  (systém relatívne ustálených pozitívných alebo negatívnych hodnotení)
  c)svetonázor  (názor na svet)
  d)citové vzťahy (napríklad sympatia, antipatia, ideály alebo vzory, láska)
 
 3)VÝKONNÉ
Tvoria centrum osobnosti a vo veľkej miere ovplyvňujú výsledok jeho snaženia. Sú predpokladom úspešnosti jednotlivca.
Rozlišuje 3 stupne schopnosti: 1)Nadanie
2)Talent
3)Genialita
Dominantnou všeobecnou rozumovou schopnosťou je inteligencia, teda schopnosť myslieť. 
 
4)SEBAREGULAČNÉ
 Patrí sem sebakontrola, sebakritika, sebahodnotenie a sebaúcta.
 
5)DYNAMICKÉ
Pod dynamické vlastnoti spadá temperament. Toto slovo pochádza z latinského slova „temperamentum“, teda pomer a predstavuje z veľkej časti vrodené vlastnosti, ktoré určujú dynamiku prežívania a správania sa.
Niekoľko filozofov, psychológov a lekárov sa snažilo temperament zadeliť do skupín.
 
A)TYPOLÓGIA PODĽA HYPOKRATESA A GALENOSA
Rozelenie podľa telesných tekutín na:
1)SANGVINIK(krv)-(+)=veselosť, optimizmus, vodcovstvo, prirodzená autorita
  -(-)=slabá citová zainteresovanosť, povrchnosť, malá sebakritickosť
2)CHOLERIK(žlč)-(+)=silná vnímavosť a vôľa, iniciatívnosť, zhovorčivosť
-(-)=výbušnosť, intolerancia, tvrdohlavosť
3)MELANCHOLIK(čierna žlč)-(+)=citlivosť, svedomitosť, usilovnosť
-(-)=pesimizmus, introverzia
4)FLEGMATIK(hlien)-(+)=racionálnosť, vyrovnanosť, citová stálosť
  -(-)=pomalosť a pohodlnosť
-neexistujú však čisté typy osobnosti
 
 
B)TYPOLÓGIA PODĽA CARLA GUSTAVA JUNGA
Osobnosti rozdeli na INTROVERTOV a EXTROVERTOV.
 
C)TYPOLÓGIA PODĽAD HANSA JURGENA EYSENCKA
Pracoval s neuroticitou a osobnosti rozdelil osobnosť na
LABILNÚ a STABILNÚ.
 
C)TYPOLÓGIA PODĽA IVANA PETROVIČA PAVLOVA
 1)SANGVINIK  =silný typ, vyrovnaný, rýchly
 2)CHOLERIK  =silný typ, nevyrovnaný, rýchly
 3)MELANCHILK =slabý typ
 4)FLEGMATIK  =silný typ, vyrovnaný, pomalý
 
D)TYPOLÓGIA PODĽA EDUARDA SPRANGERA
 1)človek teoretický  4)človek náboženský
 2)človek praktický 5)človek sociálny
 3)človek estetický 6)človek mocenský
 
E)TYPOLÓGIA PODĽA ERNESTA KRETSCHMERA
Rozdelil osobnosti podľa vonkajšej stavby na:
1)PYKNIK =stredne vysoký, zavalitý, okrúhla tvár, optimista, realista
2)LEPTOZÓM =vysoký, chudý, citovo chladný, idealista, úzke plecia, teoretik
3)ATLETIK =dobre vyvinutá kostra a svalstvo, povaha niečo medzi pyknikom a leptozómom
 
·  Duševná hygiena
Je to vedná disciplína na rozhraní prírodných a spoločenských vied. Predstavuje systém vedecky prepracovaných pravidiel, doporučení alebo postupov, ako si udržať, prehĺbiť a znovu získať duševnú rovnováhu.
 
-jej dôležitou súčasťou je prevencia
-ako veda sa rozvinula v 20. storočí,
-psychológ Bernard Baars sledovaním duševne chorých pacientov prišiel na to, že mnohým
 ochoreniam sa dá predchádzať
 
-Faktory ovplyvňujúce kvalitu duševného zdravia:
=dedičnosť
=rodinné zázemie
=masovokomunikačné prostriedky
=životné udalosti (pozitívne aj negatívne)
=choroby a iné poškodenia
=prostredie, v ktorom sa nachádzame
 
-Odporučenia pre zdravý životný štýl:
=striedanie psychickej a fyzickej námahy
=dosť priateľov
=spánok
=zdravá výživa
=primerané sebavedomie
=riešenie problémov ihneď, netlačiť si ich
=ovládanie emócií
=tolerancia
=dobré plánovanie aktivít vopred
=smerovanie k reálnemu cieľu
 
·  Stres
Je to nešpecifická reakcia organizmu na zmenu vonkajšieho alebo vnútorného prostredia. Stresom sa rozumie psychický stav človeka, ktorý je buď priamo ohrozovaný alebo ohrozenie očakáva a pritom nieje presvedčený, že jeho obranná reakcia proti nepriaznivým vplyvom bude dostatočne silná.
 
Stres môže byť negatívny (nepriaznivé situácie), pozitívny
(rozochvenie pri očakávaní, poväčšine zvyšuje výkonnosť) alebo špecifický (úmyselne
 vyvolaný- adrenalínové športy).
 
Príznaky sú:
1)Fyziologické =červenanie sa, potenie, trasenie, bolesti hlavy, silné búšenie srdca,
  nechutenstvo, nadmerná chuť k jedlu
2)Emocionálne =zmeny nálad, napätie, únava, podráždenosť, plač, strach
3)V správaní =vyrušovanie, podvádzanie, agresivita, nespavosť  obmedzenie komunikácie,
  zhoršenie prospechu
 
Môže byť vyvolaný rôznymi javmi a vo všeobecnosti ich nazývame stresory:
  =bolesť
  =chlad- teplo
  =smäd- hlad
  =rôzne životné situácie
  =veľa povinností 
  =obavy
 
Fázy stresu:
1)ALARMOVÁ (POPLACHOVÁ)  =nástup stresovej situácie
2)REZISTENCIA  =odolávanie organizmu danej situácií
3)VYČERPANIE =aj vo forme fyzického ochorenia
 
Rebríček stresorov:
· Konflikt so svokrou  (1000)
· Smrť blízkeho člena rodiny  (100)
· Rozvod (73)
· Strata zamestnania (70)
· Rozpad manželstva  (65)
· Väzenie  (63)
· Ľahšia choroba (53)
· Svadba (50)
· Odchod do dôchodku (45)
· Choroby blízkej osoby  (44)
· Tehotenstvo  (40)
· Narodenie dieťaťa  (39)
· Zníženie príjmov (38)
· Smrť priateľa  (37)
· Zmena zamestnania, manželský spor  (36)
· Odchod dieťaťa z domu  (29)
· Nové zamestnanie (28)
· Konflikt s nadriadeným (23)
· Zmena bydliska (20)
· Zmena rytmu spánky   (15)
· Dopravný priestupok  (10)
 
·  Využitie psychológie v praxi
 
1)ZÁKLADNÉ (TEORETICKÉ) PSYCHOLOGICKÉ DISCIPLÍNY
 a)všeobecná psychológia =všeobecné problémy ľudskej psychiky
 b)vývinová psychológia  =zmeny vo vývine psychiky človeka od  prenatálneho obdobia po
  starobu
 c)psychológia osobnosti =osobonosť jednotlivca
 d)sociálna psychológia  =vplyv spoločnosti na jednotlivca a naopak
 e)patopsychológia =neočakávané prejavy správania sa jednotlivca
 
2)ŠPECIÁLNE PSYCHOLOGICKÉ DISCIPLÍNY
 a)diferenciálna psychológia =rozdiely psychiky mužov a žien
 b)zoo psychológia =správanie zvierat, ich inteligencia a vlastnosti atď.
 
3)APLIKOVANÉ PSYCHOLOGICKÉ DISCIPLÍNY
 a)pedagogická psychológia =sleduje jedinca vo výchovno- vzdelávacom procese, proces učenia
 b)klinická psychológia  =stanovuje diagnózu a liečebné postupy aj pri duševných ochoreniach, pomáha „zvládnuť nezvládnuteľné“
 c)súdna psychológia =skúma príčiny spoločensky neakceptovateľného správania sa
 d)priemyselná psychológia =pomáha vyberať pracovníkov na konkrétne miesta
 e)psychológia práce =za akých podmienok sú pracovníci schopní podať najlepší výkon
 f)psychológia športu  =čo ovplyvňuje výkon športovcov
 g)psychológia reklamy =podprahové vnemy jednotlivcov, ako ovplyvniť klientov v procese získavania
Zdroj: Sandruš
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Psychológia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.018