Psychológia - veda o človeku a jeho psychike

Spoločenské vedy » Psychológia

Autor: anika (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 19.05.2013
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 627 slov
Počet zobrazení: 8 189
Tlačení: 463
Uložení: 448
Psychológia-veda o človeku a jeho psychike

Ćlovek je zvedavý tvor, skúma, pozoruje,snaží sa porozumieť záhadám prírody, nášho živo-
ta. Nazhromaždil si veľa poznatkov, a tak vznikali vedecké disciplíny.
 
Vedecké disciplíny rozdeľujeme:  1, Prírodovedecké/ prírodovedné/
  2, Technické
 3, Spoločenské/ spoločenskovedné/
 
na  konci 20.storočia sa vyčlenila zvláštna skupina=

4,Hoministické vedy = vedy o človeku

 z latinského slova homo = človek
Hoministické vedy = zaraďujeme medzi ne:
A, Antropológia – veda o človeku, vzniku, vývine, postavení človeka
   v prírode, o telesných vlastnostiach
B, Biologicko – lekárske vedy - biológia, anatómia(stavba tela), 
  fyziológia človeka( o životných prejavoch )
C, Psychológia

Psychológia

veda o psychike//duši
(psyché = duša, logos = slovo,veda)

starovek  = duša je nehmotná podstata, nositeľka života
materializmus =   psychiku považuje za vlastnosť vysokoorganizovanej hmoty ( mozgu ),
odmieta pojem duša
idealizmus = existujú dve podstaty – hmotná a duchovná ( telo – duša )

2. veda o prežívaní a správaní živých bytostí

Psychohológia sa venovala psychike zvierat – slúžilo ako model pre porozumenie ľudskej psychiky. 
 
Prežívanie = je vnútorný svet človeka, ktorý je dostupný iba jemu samotnému pomocou
  sebapozorovania ( len ja si uvedomujem, čo ma potešilo/ zarmútilo )
 
Prežívanie
je jedinečné, subjektívne, neopakovateľné= to sú atribúty= vlastnosti
 
Základné kategórie  prežívania= 
 
1. Obsahy vedomia ( vnem, predstavy, myšlienky ) 

2.  City

3. Snahy

Nevedomé prežívanie =  človek si neuvedomuje svoje prežívanie alebo nepozná jeho príčinu
Človek prežíva minulé, prítomné i budúce.
 
Správanie
je odpoveď organizmu na zmeny v jeho okolí, sú to všetky vonkajšie, pozorovateľné prejavy, prístupné aj iným ľuďom ( úsmev =  dobrá nálada )

Základné kategórie správania:
  
1. Konanie ( jednorázové, dlhodobá činnosť )

2. Reč

3. Výraz  ( mimický, pantomimický )

Psychológia 
veda o správaní a duševnej činnosti
  = najnovšie práce takto definujú =
 
4. sústava vedeckých disciplín, ktoré sa zaoberajú psychikou

*  prvý raz názov psychológia použil nemecký vedec W. Wundt v r. 1879, on má zásluhu,
že psychológia vznikla ako samostatná veda.
Psychologické disciplíny rozdeľujeme na:
 
Základné – najvšeobecnejšie teoretické poznatky

- Všeobecná -  skúma vysvetľuje podstatu psychiky, psych. procesy, stavy, vlastnosti   človeka
 
- Psychológia osobnosti – skúma vlastnosti človeka

- Vývinová /ontogenéza/ -  skúma zákonitosti psychického vývinu od prenatálneho

obdobia až po starobu
 
4. Sociálna psychológia  -  skúma vplyv spoločnosti na utváranie psychiky človeka
 
5. Psychopatológia  -  skúma chorobné zmeny, duševné, psychické poruchy
 
Aplikované =  skúmajú rôzne ľudské činnosti z psychologického hľadiska
aplikácia =  je využívanie psychologických poznatkov v praxi
 
1.Pedagogická psychológia = školská –skúma vyučovanie a výchovu z psychologického
   hľadiska ( riešia problémy, nové metódy )
 
2.Klinická (zdravotnícka ) –skúma psychiku pri ochorení, príčinu ochorenia, liečenie
 
3.Psychológia práce= Pracovná – skúma podmienky ovplyvňujúce pracovný výkon
(či sú povahové a psychické vlastnosti  v súlade s požiadavkami na prácu).
   
4.Poradenská – školské, predmanželské, manželské poradne
5.Súdna –využíva psychologické poznatky v súdnej praxi 
6.Psycholológia športu , dopravy, reklamy, vojenská , kozmická
7. Ergonómia – psychologická disciplína, ktorá pomáha nájsť najlepšie, najvhodnejšie rozmiestnenie/ usporiadanie ovládacích  prístrojov /napr. na doske lietadla, auta/ vzhľadom na fyziologické a psychologické požiadavky človeka /ergonomická kuchyňa, stolička, školská taška/.
 
Špeciálne –skúmajú špecifické čiastkové psychologické problémy 
 
a, Zoopsychológia – skúma psychiku živočíchov
 
b, Diferenciálna psychológia – skúma interindividuálne psychické rozdiely u ľudí
  ( vzhľadom na pohlavie, vek, národ., ... )

Význam psychológie:
1. Pochopiť vlastnú duševnú činnosť a ovládať ju
2. Pochopiť správanie iných, správne naň reagovať
3. Skvalitňovať medziľudské vzťahy

Psychológia – využíva rôzne Metódy

1. Sebapozorovanie = pozorovanie vlastného psychického stavu, prísne kritizovaná metóda

2. Pozorovanie = vonkajších prejavou prežívania, o výsledku sa vedie protokol napr.   novorodencov

3.  Experiment = podľa presne stanoveného plánu sa psychický jav vyvoláva a opakuje,
 laboratórny, terénny (v škole, na pracovisku), prirodzený experiment
  skúmanie detí pri hrách, pri učení
4. Rozhovoru

5. Dotazníky – dôsledná analýza údajov

6. Životopisy – súhrn údajov
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Psychológia

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.024