Socializácia

Spoločenské vedy » Psychológia

Autor: anika (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 19.05.2013
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 375 slov
Počet zobrazení: 6 184
Tlačení: 475
Uložení: 453
Socializácia
-premena biologickej bytosti na sociálnu
=proces sociálneho učenia, v ktorom si človek osvojuje kultúru vlastnej spoločnosti = hodnoty, normy, učí sa sociálnym rolám je to celoživotný proces

Sociálne učenie = 1) Priame vedenie (na červenú nesmieš prejsť)
  2) Poučovaním, vysvetľovaním (lebo, by ťa mohlo zraziť...)
  3) Napodobňovaním (rodičov, súrodencov...)
  4) Identifikáciou (stotožnenie sa s rodičom, učiteľom)
 
Funkcie socializácie
1) Jednotlivec sa stáva plnohodnotným členom spoločnosti
2) Spoločnosti zabezpečuje prežitie = odovzdávaním kultúry novým generáciám
 
1) Primárna fáza socializácie je v období detstva a dospievania; nazývame ju aj fáza Personalizácie - utváranie osobnosti alebo aj  anticipačná  socializácia = proces, kedy sa učíme a osvojujeme si hodnoty, pravidlá, nacvičujeme si budúce sociálne roly (hra detí na rodičov)
 
2) Sekundárna fáza  socializácie - obdobie dospelosti, ľudia sa vyrovnávajú s novými životnými situáciami (manželstvo, výchova detí) prispôsobujú sa novým sociálnym rolám, táto fáza sa nazýva aj fáza=
 
Resocializácie v období dospelosti si občania odvykajú  od starých hodnôt, pravidiel, osvojujú si nové hodnoty, sociálne roly (páchateľ trestných činov)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
Internalizácia = Interiorizácia = je osvojovanie si sociálnych noriem a iných prvkov kultúry
 
Socializačné činitele = rodina, susedia, priatelia, pracovné skupiny, organizácie, masmédiá
 
Sociálny status = pozícia, postavenie človeka v skupine, spája sa s istými právami a povinnosťami, spája sa aj s určitým symbolom (lekár = biele oblečenie, vojak, policajt = uniforma)
Sociálny status => žena má status = manželka, matka, učiteľka = kľúčový = rozhodujúci (Róm, povolanie) členka politickej strany
Človek má v každej pozícii rôzny status = obľúbený, odmietavý, osamelý, populárny
 
Sociálny status =  1) Vrodený = rasa, vek, pohlavie, jednotlivec nemôže ovplyvniť
   2) Získaný = nadobudnúť vlastným pričinením (profesia, vzdelanie)
   3) Vnútený = človeku vnúti tento status spoločnosť (nezamestnanosť)
 
Sociálna rola = vzor správania, očakávaný spôsob správania, ako by sa mal niekto v určitej pozícii správať, vzor je určený spoločnosťou.
 
Každý má viac sociálnych rol, musí ich zvládať, niekedy môže zlyhať a nastáva konflikt sociálnych rol-
žena lekárka má dieťa choré - očakáva sa, že bude v nemocnici pri pacientoch // ale aj pri chorom dieťati//
 
Predpísaná rola = je očakávané správanie
Výkon roly =>  to je skutočné správanie  >miera odlišnosti je pri jednotlivých rolách rôzna

/Anticipácia = predvídanie udalostí // predčasný výskyt nejakého javu/
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Psychológia

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.035