Osobnosť, psychika a psychológia

Spoločenské vedy » Psychológia

Autor: anika (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 19.05.2013
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 573 slov
Počet zobrazení: 6 044
Tlačení: 320
Uložení: 320
Osobnosť, psychika a psychológia

Nikto z nás neprichádza na svet s tým, že už je osobnosť. Osobnosťou sa stávame v priebehu vývinu pod vplyvom socializácie a individualizácie.
A Socializácia = začlenenie do spoločnosti, proces učenia sa spoločenských
  pravidiel.
 
B Individualizácia = proces, keď sa stávam sám sebou, začínam mať odlišné = svojské = individuálne vlastnosti, schopnosti.
 
Osobnosť sa prejavuje v tom, ako sa človek správa, ako koná, nemá hodnotiaci charakter = nie je malá či veľká osobnosť, len osobnosť učiteľa, žiaka, psychopata.
Osobnosť charakterizujeme  ako samoregulovaný systém, kombináciu psychických charakteristík, ktoré sú dedičné i získané (utvárajú sa v jednote dedičného a získaného) a fungujú v rámci interakcie(vzájomného pôsobenia) so sociálnym prostredím.

Psychológovia vždy ľudí zatrieďovali do rozličných typov podľa istých prevládajúcich charakteristík:
1.) Typológia Galena (2.stor.p.n.l.) Hippokrata(4.st.p.n.l.) grécki lekári = temperament človeka závisí od prevládania jednej zo 4 telesných tekutín v organizme  = krv,hlien, žlč, čierna žlč
Doposiaľ sa uchovala táto typológia, nazývaná ako klasické temperamenty
A) Sangvinik - prevláda krv, nestála povaha, živosť, veselosť, povrchný, ovplyvniteľný, optimistický, dobromyseľný, spoločenský, rýchly vznik a striedanie nehlbokých citových vzplanutí, nestály v citoch.
 
B) Cholerik -prevláda žlč, výbušný, neprispôsobivý, netolerantný, ťažko sa ovláda, emocionálne reakcie vznikajú náhle, sú silné, energický, tvrdohlavý, podnikavý a má rýchle pracovné tempo.
 
C) Melancholik - prevláda čierna žlč, uzavretý, nesmelý, precitlivelý, smutná nálada - až depresívna, horšie prispôsobivý, city vznikajú pomaly, ale sú trvácne, hlboké myslenie, svedomitosť, cit pre povinnosť, vernosť, rýchle vyčerpanie činností, neistota.
 
D) Flegmatik - prevláda hlien, pokojný, málo výrazné citové reakcie, zachováva si odstup, je racionálny, spoľahlivý, pasívny, trpezlivý, vyrovnaný, samostatný, najmenej ovplyvniteľný, pomalý, ľahostajný, ale priateľský.
Temperament je súhrn vlastností, ktoré určujú dynamiku osobnosti= jej prežívanie, správanie.
 
2.)Jungova teória= rozdeľuje človeka na:
Introvert = uzavretý, menej komunikatívny, nespoločenský, ale má bohatý vnútorný svet.
Extrovert - spoločenský, komunikatívny, ľahko nadväzuje kontakty, je povrchnejší.
 
3.)Hans Eysenckova teória(britský psychológ -/ ajsenkova/)
pojmy = Extroverzia- Introverzia = protipóly + Neuroticizmus=>znamená reagovať nespokojne, podráždene, pridáva pojmy Labilita/ melancholik, cholerik/ Stabilita/ flegmatik, sangvinik/ Introverzia -melancholik, flegmatik, Extroverzia- cholerik, sangvinik
 
4.)E. Sprangerova teória (šprangerova)-6 typov človeka
Teoretický(hodnota= poznanie) / Praktický(hodnota= užitočnosť)
Estetický(hodnota= krása)  /  Sociálny (hodnota= láska)
Mocenský(hodnota= moc) / Náboženský (hodnota= transcendencia,
viera, jednota)
 
5.)Sheldonova teória - odvodená od telesnej stavby človeka (šeldon)
Ektomorfný = vysoký chudý , introvert, umelecky  založený
Endomorfný = mäkký, zaoblený, uvoľnený, zameraný na ľudí
Mezomorfný= svalnatý, atletický, energický, odvážny, priebojný
 
Typológia je užitočná, ak treba zatriediť, opísať osobnosť, no nevystihuje celú osobnosť, nebezpečný je schematizmus- zaškatuľkovanie.
Vždy sme kombinácia typov, zanebávajú sa interindividuálne rozdiely- každý je iný, niet 2 rovnakých ľudí = ani jednovajeňé dvojčatá.
Osobnosť môžeme opisovať  pomocou vlastností a schopností (človeku pripisujeme vlastnosti na základe správania).
 
1. Črta= vlastnosti =umožňujú predvídať správanie/prežívanie, nededia
   sa
2.Schopností = osobnostné predpoklady na vykonávanie určitých činností- zaručujú úspešnú realizáciu tejto činnosti - dedia sa, ale ak sa s tým počas života nestretne, neprejavia sa, vznikajú/ rozvíjajú sa na základe vrodených vlôh= dispozícií.

Schopností delíme na:
Rozumové= Inteligencia= Všeobecné
Špeciálne = Verbálne(rečové), Numerické(číselné), Pamäťové, Psychomotorické= zručnosť pri zaobchádzaní s prístrojmi, Percepčnej pohotovosti= rýchly a presný postreh, priestorová predstavivosť, Umelecké- literárne, hudobné, výtvarné, herecké.
Čím je črta/vlastnosť výraznejšia, tým väčšmi bude ovplyvňovať správanie.
Úzkostlivý človek bude pociťovať strach takmer vo všetkých/ v mnohých situáciách. Nebojácny človek zachováva pokoj, ale i on v určitých situáciách pocíti úzkosť = STAV človeka- prejav v určitej situácii.
Črta= je prejav, ktorý momentálne vnímam v správaní človeka.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Psychológia

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.017