Sociálne skupiny

Spoločenské vedy » Psychológia

Autor: anika (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 19.05.2013
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 503 slov
Počet zobrazení: 16 725
Tlačení: 735
Uložení: 709
Sociálne skupiny
-určitý počet osôb,  ktoré sú spojené vzájomným pôsobením, ktoré sa uskutočňuje podľa istých vzorov a pravidiel = rodina, škola, politická strana

Znaky:
1.Sociálna interakcia – vzájomné pôsobenie, pravidlá závisia od charakteru skupiny, pôsobenie členov skupiny, od činnosti, hodnôt, cieľov
 
2.Pocit prináležitosti, príslušnosti ku skupine – stotožňovanie sa so skupinou – jej hodnotami, normami,  rozdeľuje ľudí na „ našich‘’ a „ cudzích‘’ , My / Oni
ja sa zaraďujem do danej skupiny
 
3.Skupinová identita (totožnosť) ku skupine – človek sa chápe ako študent istej triedy, školy, politickej strany, ostatní sa k nemu správajú podľa toho= druhí ľudia ma zaraďujú do určitej skupiny
 
4.Ciele   5. Vnútorná štruktúra = systém sociálnych vzťahov, súbor sociálnych interakcií/ v triede je predseda, pokladník, nástenkár/
 
6.Spoločné činnosti, hodnoty, normy, vzory správania
 
-ak nenájdeme tieto znaky, nemôžeme určitý zhluk ľudí  pokladať za sociálnu skupinu, ale za = AGREGÁT
AGREGÁT = je určitý zhluk ľudí, ktorý nemajú znaky sociálnej skupiny  /ľudia čakajúci na autobusovej zastávke, sledujúci film v kine/.
Druhy skupín
 
A.Podľa typu väzby medzi členmi
1.Primárneosobné vzťahy, emocionálne, bezprostredná interakcia = Rodina, Susedia = rovnocenné vzťahy
Sekundárne – väčší počet členov, - neosobné vzťahy = vznikli s určitým cieľom – školská trieda, politická strana ...
 
2.Formálne – neosobné vzťahy, postavenie členov je vopred určené, vymedzené roly,
 štruktúra, cieľ = školská trieda
Neformálne – osobné vzťahy, aj zo školskej triedy sa môže stať rodina
  Priatelia – výlet
 
B. Podľa veľkosti
Malé – 30 – 40 počet, pravidelné interakcie = rodina, trieda
Stredné – škola, podnik – neuvádzajú sa už v najnovších literatúrach
Veľké – veľký počet členov- národy, strany etnickej skupiny
 
C.Podľa solidarity členov
  Vnútorné – Človek sa pokladá za člena = športová kluby – FC Nitra , náboženské skupiny
  Vonkajšie- človek  pokladá danú skupinu za cudziu, do ktorej nepatrí
 
D. Podľa spätosti jednotlivca a skupiny
Členské – Človek je členom skupiny
Referenčné – človek sa orientuje na ňu, aj keď nie je členom (politická strana)
 
E. Podľa zamerania činnosti
Pracovné/ zamestnanie, činnosť/- trieda
Rekreačné/ dovolenka/- priatelia, skupina na výlete
 
F. Podľa charakteru zaradenia
Dobrovoľné – členstvo je na základe vlastného rozhodnutia
Nedobrovoľné – členstvo je na základe nedobrovoľnosti, určené inou okolnosťou
 
FUNKCIE:
1.Inštrumentálna = nástrojová = cieľ = školská trieda
2.Afektívna = citová = priateľská funkcia
 
Vodca = vo väčšej skupine môže byť:
  1.Inštrumentálny = Formálny organizátor úloh
  2. Expresívny =Neformálny, jeho úloha je vytvárať dobré vzťahy, má
   prirodzenú autoritu
Sociálne vzťahy:
-medzi dvojicou = Diády = muž – žena, učiteľ – žiak
-trojicou = Triády = muž – žena + dieťa
 
Železný zákon oligarchie: sformuloval ho
Robert Michels – nemecký sociológ
=ak vo veľkej skupine nie je možné, aby všetci každodenne rozhodovali o spoločných
  záležitostiach, väčšina členov sa stáva pasívnou, časť aktívna = vládne niekoľko
  členov, – získava moc a rozhoduje
Vplyv skupiny na jednotlivca môže byť:
 1.Formujúci- formujú charakter človeka pozitívne
  2.Deformujúci = formuje charakter človeka negatívne, preto sa vytvárajú prevýchovné, protialkoholické liečenie
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Psychológia

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.020