Základy sociálnej psychológie

Spoločenské vedy » Psychológia

Autor: anika (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 19.05.2013
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 750 slov
Počet zobrazení: 5 335
Tlačení: 359
Uložení: 349
Základy sociálnej psychológie
SP= z latinčiny (spoločnosť, čo sa týka ľudí)- skúma iba tú časť prežívania, správania, konania človeka, ktorá vzniká v dôsledku podnetov zo sociálneho prostredia (skupiny, kultúra...)
Skúma:
1. Ako sa človek vplyvom spoločnosti utvára, socializuje
2. Ako si človek utvára vzťahy k iným ľuďom, ľudia a vzájomná interakcia
3. Ako sa menia vlastnosti a psychologické procesy, výkonnosť pod vplyvom sociálnych  vzťahov
4. Ako človek sám svojím konaním správaním pôsobí na iných ľudí
Sociálna psychológia= buduje na poznatkoch:
1. Všeobecnej psychológie= psych. procesy, učenie, vlastnosti osobnosti= motivácia
2. Vývinová psychológia= psychika vo všetkých vývinových obdobiach od prenatálneho   obdobia po starobu
3. Sociológia= skupiny, názory, interakcia, komunikácia
Význam= 1. Lepšie pochopiť človeka ako spoločenskú bytosť
2. Sociálne vzťahy, vznik pozitívnych a negatívnych vlastností
3. Lepšie pochopiť správanie a konanie človeka v dôsledku rozličných sociálnych  podnetov
4. Poznatky sociálnej psychológie o živote ľudí v kolektíve
 Človek je tvor spoločenský – absencia sociálnych kontaktov v detskom veku má negatívnejšie následky na psychiku človeka ako absencia soc.kontaktu v neskoršom veku.
Sociálny kontakt= potreba osobnosti/ ak je neuspokojená, tak dochádza k sociálnej deprivácii
Izolované skupiny= zas presýtenie sa soc.vzťahov- potreba lásky, priateľstva, spoloč.uznania
Základné pojmy soc.psych.= socializácia, sociálna interakcia, soc.prostredie
Sociálnu úroveň využívajú= ekonómovia, politológovia, antropológovia, právnici, sociológovia
Má svoje teórie a metódy, sociálno-psych.výskum= pri výskume svoju etiku- podávanie drogy, elektrické šoky (aj keď nedostanú, prežívajú strach), dostanú negatívnu spätnú väzbu, pravdivo informovaní o účele/rizikách výskumu= majú práva (aj väzni, psych.narušení, deti)

Jednotlivec a skupina
Dynamika sociálnej skupiny sa zakladá na tom, že sa ďalej rozvíja na základe : 
1. Vyčlenenia vodcov
2.  Utvárania skupinových noriem a kontroly
3. Vznik a diferenciácia skupinových kontakotov, utváranie skupinovej atmosféry, diferencujú sa funkcie a podskupiny
 
· Sociálna skupina :
-  uspokojuje psychosociálne potreby členov, vplýva na sebavedomie a istotu
-  podporuje vývin osobnosti, sociálny vývin, formuje
-  ovplyvňuje aj výkonnosť členov (pracovnú, účelnú, športovú)
 
· Štruktúra vzťahov v sociálnej skupinePozícia/Status = miesto, ktoré má jednotlivec v sociálnej skupine, označuje spoločenskú funkciu, prestíž, postavenie v rodine.
Tento systém vnáša do interakcie poriadok.
· Pozícia jednotlivca z hľadiska príťažlivosti :
1. Populárne osoby -  sú príťažlivé pre väčšinu členov, sú upredňostňované
2. Obľúbené osoby -  sú príťažlivé pre mnohých/viacerých
3. Akceptované osoby - upredňostňuje ich časť skupiny
4. Trpené osoby - upredňostňuje ich malá časť skupiny
5. Osoby stojace mimo - nik zo skupiny ich neupredňostňuje
· Pozície z hľadiska moci a prestíže :
1. Vodcovia a vedúci (osoby dominujúce v skupine)
2.Pomocníci (aktívni členovia)
3. Súputníci (závislé osoby)
4. Pasívni členovia
5.Periférni, okrajoví členovia

Pozície prijímania, presadzovania sa :
1. Kladne sa presadzujúce osoby (ich presadzovanie skupina prijíma kladne)
2. Prehliadané osoby (skupina ich nebere na vedomie, oni sa chcú uplatniť)
3. Odmietané osoby (členovia sa chcú uplatniť, ale nemôžu; skupina ich odmieta, bráni im) 
4. Osamelé osoby (členovia sa izolujú od nich, osamelé osoby by sa radi uplatnili)
5. Izolované osoby (členovia, ktorí sa nechcú presadiť a ani nemôžu spolupracovať so skupinou)
· Subjektívna pozícia = ak sa člen sám porovnáva
· Objektívna pozícia = ak sa porovnávajú členovia navzájom a nastáva veľká zhoda při porovnávaní
· Systém pozícií – má dynamický ráz = členovia s nižšou pozíciou = chcú si zlepšiť
 
1 člen môže mať rozličnú pozíciu v rozličných oblastiach činnosti, napr. športový výkon = vysoká pozícia ale v študijnej = nízku
Čím vyššia pozícia, tým väčší  vplyn na členov skupiny, udržujú si istý odstup vo vzťahu k členom s nižšou pozíciou
Vodcovstvo - Je najvyššia hodnosť v sociálnej hierarchii skupiny.
1. Má vysoké formálne postavenie
2. Má na ostatných členov najväčší vplyv
3. Je žiadúci partner v istých činnostiach, iní ich ochotnejšie počúvajú, ochotnejšie s aim podriaďujú, majú prevahu, sú uprednostňovaní
4. Vodca realizuje/rozhoduje o vzájomných vzťahoch, funkciách, pozíciách
5. Komunikácia je zameraná na vodcu (on je stredobodom rozhovoru, on vyslovuje autoritatívne súdy, jeho názor najviac zaváži
6. Vodca = plánuje činnosť skupiny, ovplyvňuje činnosť aj výsledky/rozhoduje
7. Skupina na vodcu kladie nižšie nároky/zodpovednosť
8. Jeho názor je smerodajný pri riešení sporov/rozhoduje o vzťahoch
VODCA = úcta/oddanosť/nenávisť/výmena, ak neplní svoje funkcie

Skupinové normy a sankcie=  pravidlá/ požiadavky, ktoré sa kladú na členov skupiny
= žiadúce a zavrhované správanie, kritériá na hodnotenie správania, sankcie a tresty
= určujú štýl, spôsob vzájomnej interakcie, motivujú, utvárajú hodnotiacu škálu na sebahodnotenie
· V neformálnej skupine => nepísané/ vznik. spontánne
· Formálna = spísané normy
· Skupinové odmeny = pochvala, súhlas, sympatie, autorita, funkcie, obiv, úscta
· Skupinové sankcie = posmech, irónia, odpor, výčitky, pohŕdanie,
vylúčenie - smrť
Vplyv 1. Presviedčaním
2. Donucovaním = nátlakom – získať konformitu – výchova,škola,masmédiá,
  polícia/súd  Konformné/Nekonformné/Nezávislé osobnosti = svoj názor, aj keď je nátlak skupiny
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Psychológia

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.020