Sociálna skupina definícia

Spoločenské vedy » Psychológia

Autor: janka114
Typ práce: Učebné poznámky
Dátum: 25.04.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 303 slov
Počet zobrazení: 3 529
Tlačení: 254
Uložení: 242
Vysvetlite podstatu spoločnosti (kritériá jej členenia).
· Uveďte čo je to sociálna skupina.
· Uveďte a vysvetlite príklady na jednotlivé typy sociálnych skupín.


spoločnosť je systém, ktorého štruktúru tvoria ľudia, inštitúcie, organizácie a korporácie, ktoré sú vzájomne prepojené zložitou sústavou vzťahov a činností.
- je to systém ľudského súžitia, ktoré sa vyvíja a kultúrne rastie na základe kultúrneho vývoja.
- pre modernú spoločnosť je charakteristická sociálna štruktúra s veľkým množstvom sociálnych skupín.
- ľudia si ich vytvárajú na základe náklonnosti, sympatií, spoločenských potrieb, záujmov ale aj cieľov a tak vznikajú rodiny, skupiny priateľov, záujmové skupiny, politické strany, náboženské organizácie a podobne.
- existujú teda kritéria na základe ktorých členíme spoločnosť.
- sú to:

  a) vekové kritérium
  b) biologické
  c) geografické
  d) historicko-etnické
  e) kvalifikačno-ekonomické
  f) politické
  g) záujmové
- sociálna skupina je prepojenie medzi jednotlivcom a spoločnosťou.
- základné znaky sociálnej skupiny sú sociálna interakcia, pocit príslušnosti ku skupine, skupinová identita, rolová štruktúra…
-skupiny sa rozdeľujú z rozličných hľadísk:
a) veľkosť: - malá skupina (do 40 členov); veľká skupina (heterogénny – rôznorodý celok).
b) trvanie skupiny: -situačná skupina (napr. dav); dočasná skupina (triedny kolektív); dlhodobá skupina (priatelia); trvalá skupina (rodina)
c) psychologická spätosť: - psychologická skupina (členovia vzájomne silne prepojený, závislí, správanie a počínanie si jedného ovplyvní ostatných členov); spoločenská organizácia ( väčšinou spoločný cieľ).
d) časové zaradenie jednotlivca do skupiny: - primárna skupina ( priame bezprostredné kontakty, komunikácia tvárou v tvár, citová väzba veľmi silná);  sekundárna skupina (voľnejšia štruktúra, väčší počet členov, prevládajú neosobné vzťahy).
e) dodržiavanie pravidiel: - formálna skupina (pravidlá dopredu určené); neformálna skupina (vznik na základe vzájomných sympatii napríklad rodina, priatelia..)
f) vzťah medzi jednotlivcami: - referenčná skupina (jednotlivec sa orientuje na skupinu bez ohľadu, či do nej patrí alebo nepatrí); členská skupina (jednotlivec je priamym členom skupiny).
g) solidarita: - vnútorná skupina (ostrá hranica – my); vonkajšia skupina (oni – nečlenovia).
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Psychológia

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.811