Emócie, Psychické procesy a stavy

Spoločenské vedy » Psychológia

Autor: janka114
Typ práce: Poznámky
Dátum: 25.04.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 941 slov
Počet zobrazení: 5 852
Tlačení: 317
Uložení: 317
Psychické procesy a stavy. Emócie.
-pamäť – je to psychický proces bez ktorého by naša existencia nebola možná. Je to proces, ktorý sa
skladá z 3 fáz: 1. zo zapamätania informácie ,2. udržanie si informácie v pamäti, 3. opätovné
obnovenie informácie v čase, keď ju potrebujeme.
-podľa dĺžky uchovania zapamätanej informácie pamäť rozlišujeme:
krátkodobá – slúži na krátky čas(slúži na zapamätanie približne 7 prvkov – napr. vytočenie tel. čísla...)
dlhodobá – slúži na dlhší čas i po celý život
neverbálne druhy pamäti: vizuálna, akustická, senzomotorická(pohybová), biografická(pamätanie si detailov zo života).
- mnemotechnika – pomôcka na zľahčenie zapamätania si umelým spôsobom: napr.: - ako si ľahšie niečo zapamätať?: vtipným spôsobom: polomer rovníka: 6378km(„šetri se osle“), rímske číslice: L C D M(„Laco je doma“, Ľahká cesta do mesta“)
  - (najviac si zapamätáme začiatok a koniec textu.)
- pozornosť: - je sústredenosť vedomia.
- psychický stav, okamžitá pripravenosť vedomia prijímať a spracovávať podnety
zvonku.
- vlastnosti pozornosti:  - selektivita (výberovosť), zameranosť (to, čo sa deje alebo bude diať), koncentrácia
- pozornosť môže byť:
zámerná(úmyselná, vedomá): – závisí od vôle a cieľa,
mimovoľná(neúmyselná, nevedomá):   automatické pritiahnutie pozornosti
 – niečo nápadné, blikajúce.
-  opakom pozornosti je roztržitosť.
 - predstavivosť – psychický proces umožňujúci vybaviť si niečo, čo v danom okamihu nepôsobí na
zmysly, ale v minulosti pôsobilo.
  -predstava je reprodukovaný obraz predmetu alebo javu založený na
našej minulej skúsenosti.
  -predstavy prechádzajú do fantázie, Majú relaxačný význam pre človeka,
môžu ovplyvňovať jeho tvorivosť.
-myslenie – je proces riešenia problémov, je to najvýznamnejší znak ľudskej psychiky.
  - je to tiež psychický proces má kognitívnu funkciu(spája jednotlivé vnemy, predstavy, vytvára súvislosti medzi nimi), vymedzuje pojmy.
  - rozlišujeme dva druhy myslenia: • konvergentné – zaužívané spôsoby riešenia
divergentné – nové, originálne spôsoby riešenia
-myšlienky vyjadrujeme pomocou reči, nástrojom myslenia je reč.
- prostriedkom dorozumievania je jazyk.
 
Myšlienkové operácie:
analýza – myšlienkové rozdelenie celku na časti, opakom je:
syntéza – myšlienková operácia spájajúca časti do celku,
indukcia – myšlienkový prechod od konkrétnych prípadov k všeobecnému záveru, opakom je:
dedukcia – prechod od všeobecného k jednotlivému, konkrétnemu,
abstrahovanie (abstrakcia) – myšlienková operácia oddeľujúca podstatné znaky od nepodstatných,
konkretizácia – odhalenie jedinečných prvkov,
 zovšeobecňovanie (generalizácia) – určenie spoločných znakov pre určitú skupinu javov do pojmu,
porovnávanie(komparácia) – porovnanie odlišných a rovnakých znakov.
 
 
 
 
 
  -psychické stavy: - sú prechodné, menia sa podľa situácie, odzrkadľujú celkové prežívanie človeka v danom momente.
- pociťovanie a vnímanie sa v psychológii označujú ako poznávacie psychické procesy (umožňujú nám poznávať svet okolo nás).
- psychické procesy delíme: - poznávacie (pociťovanie, vnímanie, myslenie, fantázia, reč, predstavivosť…)
  - procesy pamäti
 - motivačné procesy ( citove, vôľové…)
- človek ma 5 zmyslov: - zrak, sluch, čuch, chuť, hmat (siesty zmysel: intuícia).
 
 Pocity:
 - sú odrazom iba jednej stránky určitého predmetu alebo javu (napr. hmatom zistíme, či je povrch drsný, hladký, zrakom aká to je farba).
- ako prebieha pociťovanie: - základ pocitov tvorí činnosť analyzátora = zmyslový orgán – receptor
dostredivé nervy – vedu vzruch
   mozog (centrum) – ústredie
-existuje dolný a horný prah (hranica) pociťovania – dá sa to trénovať.
- niekto, kto sa zaoberá kvalitou tovaru, vie rozlíšiť množstvo odtieňov farby, alebo profesia degustátorov vín.
- delenie pocitov: - podľa druhu analyzátorov: 1. vonkajšie analyzátory: - diaľkové (zrakové, sluchové, čuchové)
- dotykové (chuťové, hmatové, tlakové, bolesti…)
   2. vnútorne analyzátory: - pohybu, rovnováhy, polohy, trávenia, dýchania, krvného obehu,…
- zrakové pocity: - zachytávame zrakom
  - podnet: - elektromagnetické vlny (okolo ich odráža v dĺžke od 390 – 760nm)
- zvukové pocity: - zachytávame sluchom.
  - podnet: - zvukove vlny od 16 – 20000 kmitov/sek
- čuchové pocity: - zachytávame čuchom.
  - chemické vlastnosti látok na čuchové receptory
 
Vnímanie:
-je súbor pocitov, ktoré odrážame v našom vedomí (vedomie – psychicky stav, zahŕňa všetko to, čo si človek v danom mieste uvedomuje, u každého je jedinečné).
- vnímanie nazývame aj percepciou.
- druhy vnímania: vnímanie tvaru, veľkosti, vzdialenosti predmetu, vnímanie priestoru, vnímanie pohybu (zrak + sluch)
- existujú aj zmyslové klamy (pri vnímaní dĺžky, polohy, smeru)
- človek vykonáva naraz viacero činnosti (niekto sa učí, keď má zapnutú hudbu = kulisa, vníma hlavne text).
 
Emócie
City – psychické procesy vyjadrujúce prežívanie a vzťah k ľuďom, k veciam a k sebe samému
- prejavujú sa v telesných i duševných prejavoch
- definícia je veľmi obtiažna, preto si pomáhame výkladom protikladných emócií: láska – nenávisť, vzrušenie – uspokojenie
- existujú však 2 názory na tento výraz:
1. emócie = city (synonymá)
2. emócie = nižšie citové prejavy spojené s uspokojovaním biologických potrieb (u ľudí, u zvierat), city = vyššie citové prejavy charakteristické u človeka a spojené s empatiou
- city, ktoré pôsobia na človeka pozitívne nazývame stenické, city, ktoré vedú k pasivite a útoku astenické
Jav, pri ktorom človek zažíva protikladné emócie tej istej skutočnosti či človeka súčasne sa nazýva ambivalencia
Znaky citov: - sú spontánne, sú aktuálne
- sú individuálne, neovplyvnené kultúrou
- sú nezávisle od vôle
 
Citové poruchy:
a)  citová labilita
b)  averzia(odpor, výhrady)
c) fóbia
d)  komplex menejcennosti ( predsudok voči niečomu, niekomu)
Fóbie: hydrofóbia – strach z vody, klaustrofóbia – z uzavretých priestorov, zoofóbia – zo zvierat, antropofóbia – z ľudí, akrofóbia – strach z výšok, hemofóbia – z krvi, nekrofóbia – z mŕtvol, nyktofóbia – z noci, tmy, tichofóbia – z vlasov, xenofóbia – zo všetkého cudzieho, arachnofóbia – z pavúkov, cibofóbia – z jedla, pyrofóbia – z ohňa...
Emočné stavy:
1. afekty – krátky, búrlivo prebiehajúci emočný stav, psychický skrat, strach, väčšinou spojený s hnevom a strachom
-sprievodnými javmi sú: rýchle motorické prejavy (prudká gestikulácia, prehnaná mimika, rozhadzovanie rukami...), agresia, somatické zmeny – zblednutie, triaška
2. nálady – dlhšie trvajúce emočné stavy vyvolané určitou udalosťou
3. vášne – citové vzplanutie, zanietenosť pre niečo alebo pre niekoho. Môžu byť pozitívne (k človeku, u športu, zberateľskú)  ale aj negatívne(hazard, drogy, alkohol...)
Vyššie city :
Intelektuálne – súvisia s poznávaním, objavovaním a nachádzaním pravdy, sú motívom k učeniu
Estetické – vznikajú pri vnímaní a prežívaní krásy (galéria...)
Morálne – súvisia s hodnotením z hľadiska morálky (cit pre spravodlivosť, cit pre povinnosť)
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Psychológia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.014