Psychické zdravie a stres

Spoločenské vedy » Psychológia

Autor: janka114
Typ práce: Poznámky
Dátum: 25.04.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 659 slov
Počet zobrazení: 4 000
Tlačení: 293
Uložení: 274
Psychické zdravie a stres. Uveďte rozdiel medzi psychickým zdravým a stresom. Vymenujte druhy stresu. Aké prostriedky duševnej hygieny poznáte a aplikujete ich v živote?
 
Na osobnosť človeka pôsobia rozličné podnety, na ktoré musí človek reagovať a prispôsobovať sa im. Jedným z najdôležitejších základných predpokladov na zvládanie nárokov života a prostredia je zdravie – podľa WHO sa zdravie definuje ako „stav úplného telesného, duševného a sociálneho blaha“.
Predpokladom a súčasťou zdravia je duševné zdravie  definovať ho je veľmi náročné, pretože má veľa charakteristík. Vhodnejšie je preto opísať akí sú duševne zdraví ľudia:
1. Majú sami k sebe dobrí postoj (nenechajú sa premôcť emóciami, nepodceňujú, nepreceňujú svoje schopnosti, dokážu sa povzniesť nad životné neúspechy, majú tolerantný postoj k sebe a iným, dokážu prijať svoje chyby, dokážu sa tešiť z každodenných vecí...)
2. Cítia sa dobre medzi inými ľuďmi (dokážu prejavovať lásku a brať do úvahy iných ľudí, majú trvalé a uspokojivé osobné vzťahy, rešpektujú rozdiely medzi ľuďmi, nevyužívajú iných a zároveň nedovolia, aby iní zneužívali ich, cítia zodpovednosť k iným ľudským bytostiam...)
3. Sú schopní zvládať požiadavky života (pri objavení problémov hneď podnikajú kroky na ich zvládnutie, plánujú vopred a neobávajú sa budúcnosti, vítajú nové skúsenosti a myšlienky, využívajú svoje schopnosti, sú schopní sami robiť vlastné rozhodnutia...)
 
Stres = záťaž. Je to nešpecifická odpoveď organizmu na akúkoľvek požiadavku, ktorá je naň kladená (či už príjemná alebo nepríjemná). Je súčasťou života, je stavom, ktorým organizmus reaguje a uvedie sa „do pohotovosti“, keď naň pôsobia stresory = podnety, ktoré vyvolávajú stres.
Signály stresu – ľudský organizmus je dobre vybavený na „boj“ so stresom, ale iba na určitú dobu. Ak sa vyčerpajú zdroje pre jeho adaptáciu (prispôsobenie), prestáva primerane fungovať. Rozličné telesné orgány začnú vysielať akési signály stresu.
Prvé ukazovatele (indikátory): žalúdočná nevoľnosť, bolesti hlavy, kožné vyrážky, bolesti chrbtice, nespavosť, nepravidelné dýchanie.
Medzi telesné (somatické) príznaky patria: obhrýzanie nechtov, škrabanie sa vo vlasoch, škrípanie zubami, podupávanie, šúchanie nohami, „hniezdenie sa na mieste“, hranie sa s predmetmi (ceruzka, prsty, okuliare...)
V nálade možno pozorovať: úzkosť, depresie, pocity frustrávie, hnevu, podráždenosti, netrpezlivosti, nespokojnosti...Závažnými môžu byť aj pocity viny, hanby, bezmocnosti, beznádeje, bezradnosti.
Príznaky stresu v správaní:  prejavy agresie, narušenia spánku, snaha robiť viac vecí naraz, nechávať nedokončenú prácu do „poslednej minúty“ s následným panikárstvom, emocionálne výbuchy, neschopnosť adekvátne organizovať si čas.
Neuróza – stav, do ktorého sa človek dostane ak nasleduje reťaz nepríjemných situácií, ktoré nevie riešiť (zložité rodinné udalosti, stav pred rozvodom, strach zo zlyhania...) medzi neurotické príznaky zaraďujeme: únava, závraty, úzkosť, depresie, sexuálne problémy, fóbie, žalúdočné problémy. Medzi neurózy zaraďujeme aj pomočovanie, zajakavosť a tiky. Treba si však uvedomiť, že neurózou trpí viac jedinec ako jeho okolie.
Psychopatia – defekt osobnosti prejavujúci sa zvláštnosťami charakteru človeka. Tu viac trpí okolie než nositeľ psychopatie. Prejavy osobnosti: zvýšená vzťahovačnosť, určité čudáctvo, antisociálne sklony, je citovo chladný, egocentrický, no môžu byť vysoko inteligentní.
Psychické činitele hrajú úlohu aj pri vzniku drogových závislostí a alkoholizmu !
 
Význam psychohygieny v živote človeka: psychohygiena = duševná hygiena  u jedinca sa vyžaduje istá kapacita na zvládanie nárokov života (prostredia). Táto kapacita má 2 zložky: vrodenú a získanú.
Psychohygiena je hlavne prostriedkom prevencie (predchádzania) psychických porúch a rozvíjania duševného zdravia. Je zároveň prostriedkom k nadobúdanie istej duševnej rovnováhy.
 
Význam psychohygieny sa prejavuje hlavne v 4 oblastiach:
•  V oblasti prevencie telesných a duševných porúch a ochorení
•  V účinku na sociálne vzťahy jedinca
•  V účinku na pracovný výkon
•  Pri udržovaní a dosahovaní subjektívnej spokojnosti a vyrovnanosti
 
Prostriedky duševnej hygieny: správna životospráva, úprava prostredia (osvetlenie, vetrateľnosť, farba prostredia, zvuková izolácia...)m úprava sociálnych vzťahov (vzťah dieťa – rodič, riešenie konfliktov...), sebavýchova = autoregulácia (cieľavedomý rozvoj vlastnej osobnosti. Ide o celoživotné úsilie zahrňujúce pestovanie schopností, charakterových a vôľových vlastností, snaha odstraňovať nežiaduce črty povahy vrátane zbavovania sa zlozvykov. Úsilie je podmienené primeraným sebapoznaním), organizácia vlastného času...
 
Frustrácia – stav po zmarení našej činnosti, súvisí s istou prekážkou
Deprivácia – chronické neuspokojovanie potrieb
Depresia – duševná diagnóza (nízka sebadôvera, úmrtie v rodine)
Štádiá stresu :
Štádium alarmu – organizmus je v stave zvýšenej pozornosti
Štádium odolnosti (rezistencie) – organizmus čerpá energiu zo zásob
Štádium vyčerpania – „burn out“ – začínajú zlyhávať životné funkcie
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Psychológia

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.016