Osobnosť človeka

Spoločenské vedy » Psychológia

Autor: mirka2
Typ práce: Referát
Dátum: 02.03.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 821 slov
Počet zobrazení: 20 309
Tlačení: 561
Uložení: 544

Osobnosť človeka

Problematikou poznávania podstaty a povahy človeka sa v histórii venovala filozofia – v 19.st. sa z filozofie vyčlenila psychológia – venuje sa problematike človeka.

Problematikou osobnosti sa zaoberá psychológia osobnosti. Venuje sa problematike toho, ako osobnosť vzniká, rozvíja sa, aké sú individuálne rozdiely medzi ľuďmi a ako človek funguje ako osobnosť. Pri pozorovaní ľudí môžeme vidieť, že rôzni ľudia, reagujú na rovnaké podnety rôzne – je to spôsobené individualitou osobnosti.

Je potrebné rozlišovať medzi pojmami osobnosť a osoba. Osoba, z lat. persona – vyjadruje vonkajší prejav osobnosti človeka, jej fungovanie na verejnosti v rôznych spoločenských rolách. Osobnosť, z lat. personalitas – vo zvťahu k ľudskej psychike.

Osobnosť: psychofyzická jednota istého človeka, ktorej jednotlivé súčasti a stránky fungujú vo vzájomnom spojení ako integrovaný celok.
Osobnosť: súhrn psychických vlastností príznačných pre daného človeka, organizovaného do istého celku a odrážajúcich sa v jeho konaní.
Osobnosť: je sebaregulujúci systém individuálne jedične kombinovaných psychických charakteristík, ktoré sa utvárajú individuálne jedinečne v jednote dedičného a získaného, a ktoré fungujú v systéme vonkajších (najmä sociálnych) vzťahov u konkrétneho jedinca.
(nová učebnica – poučka o osobnosti – obsahovo to isté)
Znaky osobnosti:
jedinečnosť – osobn.je to, čo človeka fyzicky a psychicky odlišuje od iných ľudí
celistvosť – súhrn psycholog.prvkov, ktoré spolu tvoria celok
relatívna stálosť – to, čo je v človeku relatívne stále a umožňuje predpokladať správanie človeka v istých situáciách
prispôsobenie a vývoj – nepretržitý proces, kt.sa vyrovnáva so zmenami podmienok v osobe aj prostredí
Štruktúra osobnosti:
Temperament (dynamické vlastnosti)
Schopnosti (výkonové vlastnosti)
Potreby, záujmy, ašpirácie (aktivačno-motivačné vlastnosti)
Charakter, postoje (vzťahovo-postojové vlastnosti)
Vôľové vlastnosti

TEMPERAMENT 

- súhrn psychických vlastností určujúcich dynamiku prežívania a správania.
Prvými, ktorí sa pokúsili vytvoriť akési typy temperamentu boli grécki lekári Hippokrates a Galenos (cca pred 2500 rokmi). Vymedzili 4 typy osobnosti: (podľa prevládajúcej tekutiny v tele človeka)
sangvinik – krv  - veselý, živý typ, spoločenský, optimistický,ľahko nadväzujúci kontakty, prispôsobivý, nestály v medziľudských vzťahoch, je schopný pracovať a riešiť problémové situácie s prehľadom, ľahkosťou – to však môže viesť k povrchnosti, preto sa vyžaduje istá kontrola jeho činnosti.
Cholerik – žlč – prchký, výbušný, nevyrovnaný, náladový, netolerantný, neprispôsobivý, vznikajú u neho náhle, silné emocionálne reakcie. V činnosti je veľmi aktívny, energický, iniciatívny.
Flegmatik – hlien – pokojná povaha, vyrovnané reakcie, racionálny typ, pracuje systematicky a dôsledne, spoľahlivý, prejavuje sa pomalosťou, ktorá môže pôsobiť ako lenivosť, schopní znášať záťažové situácie, svoje city navonok neprejavuje.
Melancholik – čierna žlč – citlivý, nesmelý, smutný, uzavretý do seba, nerozhodný, horšie sa prispôsobuje, medzi známymi ľuďmi je priateľský, jeho city sú trvácne, potrebuje svoje stabilné prostredie, v práci sú usilovný, zodpovedný.
 
V skutočnom živote nie sú vyhranené typy, obyčajne ide o zmiešané typy. Temperament je vrodený, dá sa ovplyvňovať spôsobpm života a výchovou. Dôležité je, aby ľudia poznali svoj temperament a naučili sa ho ovládať.

Ostatné typológie

Typológia podľa C. G. Junga (švajčiarsky psychiater a psychológ) delí osobnosti na skupiny:
(na základe celkového zamerania-postoja človeka vo vzťahu k vonkajšiemu svetu a k vlastnej osobe špecifikoval dva základné osobnostné typy)
INTROVERT (psychickú energiu zameriava na seba, na svoj vnútorný svet, na svoje zážitky a duševné stavy) – uzavretý, nespoločenský (dáva prednosť malým skupinám dôverných priateľov), málo komunikatívny, ale s bohatým vnútorným svetom, horšie sa adaptuje, v konaní opatrný, neistý, nepraktický.
EXTROVERT (orientácia človeka k vonkajšiemu svetu) – spoločenský, otvorený, priamy, bezstarostný, impulzívny, ľahko nadväzuje známosti (chce poznať mnoho ľudí, mať veľa priateľov), je povrchnejší, bezprostredný, dobre sa adaptuje, je praktik a realista.
  Typológia podľa Hansa Eysenka  spája dve predošlé a pridáva dve kategórie:
(extroverziu a introverziu chápe ako protipóly, pridáva pojem neurocitizmus – pohotovosť reagovať úzkostne, nepokojne.)
 
LABILITA (človek citovo reaktívny a citlivý na záťaž)– úzkosť, nepokoj, podráždenosť
STABILITA (človek pokojný a sústredený)– pokoj, vyrovnanosť
I. FLEGMATIK – citovo stabilný introvert
II. MELANCHOLIK – citovo labilný introvert
III. CHOLERIK – citovo labilný extrovert
IV. SANGVINIK – citovo stabilný extrovert  
 
Typológia podľa E. Sprangera (identifikoval 6 základných životných motívov – hodnôt) delí osobnosti podľa ich zamerania na:
TEORETICKÝ - prevláda u neho vôľa k vecnému poznaniu, najvyššia hodnota je pre neho pravda. Intelektuál, vedec, filozof.
PRAKTICKÝ - ekonomický – hlavnou hodnotou je užitočnosť hmotných zdrojov a prírodných síl, primárne v službách udržania ľudského života. Správanie určuje motív uspokojovania potrieb, praktický človek s realistickým prístupom k životu.
ESTETICKÝ, - na vyjadrenie duševných kvalít používa vlastné dojmy. Je to človek vnútornej formy a duševnej krásy, ich vnútorný život je určovaný harmóniou, pôžitok je jeho cieľom, vychutnáva každý moment svojho života a váži si jeho krásu, neobmedzuje sa praktickým uvažovaním.

SOCIÁLNY – cieľ: konanie dobra, láska k ostatným ľuďom, sebaobetovanie, láskavosť
MOCENSKÝ (politický)- snaží sa o moc, chce sa presadiť a byť nadradený ostatným ľuďom.
NÁBOŽENSKÝ – cieľ: sebapresahovanie, váži si duševné zážitky.
 Typológia podľa Scheldona:
(chcel zistiť, či telesná stavba môže determinovať osobnosť)
ENDOMORFNÝ TYP – okrúhla tvár, krátky krk, postava mäkká, zaoblená; typ uvoľnený, má rád pohodlie, spoločenský, tolerantný,zameraný na ľudí,
MEZOMORFNÝ TYP – štvorcová hlava so silnými čeľusťami, svalnatý krk, široké plecia, postava svalnatá, atletická; typ energický, priebojný, odvážny, súťaživý, dominantný, má rád dobrodružstvo
EKTOMORFNÝ TYP – malá tvár s vystupujúcou bradou, dlhý štíhly krk, plochý hrudník, postava vysoká, chudá; typ umelecky založený, zdržanlivý, uzavretý, plachý.
 
Domáca úloha
Vypracuj a zalep si do zošita test osobnosti.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Psychológia

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.015