Emócie a ich vplyv na jedinca

Spoločenské vedy » Psychológia

Autor: Dievča mirka2
Typ práce: Referát
Dátum: 06.10.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 559 slov
Počet zobrazení: 4 893
Tlačení: 339
Uložení: 246
Emócie a ich vplyv na jedinca
 
Emócia alebo cit je prežívanie vzťahu človeka k veciam a javom okolitého sveta, k sebe samému, k svojmu konaniu a k iným ľuďom. City a emócie sa často zamieňajú. Emóciami sa označujú nižšie city spojené s uspokojovaním primárnych  ľudských potrieb ako sú napríklad jedenie, pitie, spanie. City sú trvalejšie emócie spojené s vyššími potrebami, hlavne s medziľudskými vzťahmi, hodnotami človeka a života, s potrebami myslenia a prežívania krásy a s kultúrnymi potrebami človeka. Vždy existuje predmet citov. City má iba človek! A iba človek je schopný empatie, čo znamená vcítenie do citov a prežívania druhého. Výraz citov je jednou z najdôležitejších osobitostí citov a emócii. City a emócie zohrávajú významnú úlohu v živote človeka, pretože sú súčasťou jeho motivačnej štruktúry. Od ich zameranosti, hĺbky a stálosti závisí jeho konanie, to znamená čo a ako bude robiť.

City a emócie majú odlišné vnútorné aj vonkajšie prejavy. Na ľudoch možno pozorovať rôzne zmeny, keď prežívajú nejakú emóciu, ako napríklad keď sú veselí na tvári majú úsmev. City a emócie sa vyjadrujú mimikou a pantomimikou. Mimika je výrazový prejav na tvári a pantomimika sú výrazové prostriedky celého tela. Najvýraznejšie prejavy citov sú plač a smiech.

Funkcie citov:
a, sú systémom signálov – pozitívnych alebo negatívnych
b, sú činnou stránkou osobnosti človeka, ktorý ich prežíva, a tak obohacuje svoj vnútorný svet
c, sú krátkodobými alebo dlhodobými motívmi činnosti
d, majú regulujúcu funkciu (čo sa prejavuje v mnohých situáciách, najmä pri záťažových, pri
prežívaní bolesti, pri prispôsobovaní sa novým podmienkam)

Znaky citov:

1. tvoria základ súvislosti prežívania
2. presahujú z vedomia do nevedomia a naopak
3. sú univerzálne
4. prejavujú sa bohatstvom kvalít
5. sú meniteľné a labilné


Vlastnosti
Polarita je základnou a najvýznamnejšou charakteristikou, ktorá odlišuje city od ostatných psychických procesov. Polarita je skutočnosť, že city a emócie vytvárajú páry protikladných kvalít, ako napríklad veselosť – smútok. Medzi polárnymi kvalitami existuje celý rad odtieňov a stupňov vyjadrenia istej kvality, napríklad niekoho milujem, mám rada, nenávidim ho. City odrážajú vzťah človeka, ktorý ich nosí – prežíva. Ak vedú k zvýšeniu aktivity nazývame ich aktívne (stenické) a ak vedú k oslabeniu aktivity, útlmu nazývame ich pasívne (astenické). Pri citoch sa vyskytuje zvláštnosť, ktorá sa neobjavuje pri iných psychických procesoch. Je to stav, keď človek prežíva dve polárne kvality, napríklad niekoho zároveň miluje ale aj nenávidí. Táto vlastnosť je označovaná ako ambivalencia.

Afekty sú emociálne stavy, ktoré prebiehajú prudko, prejavia sa ako krátkodobé vzplanutia a človeka úplne ovládnu.
Nálady sú stavy dlhšietrvajúceho emociálneho prežívania. Nálada vplýva na správanie človeka, pozitívne alebo negatívne. Je to normálny stav, ktorý sa vyskytuje u každého človeka. Môže prerásť až do patickej nálady. Patická nálada je dlhodobý stav vzrušenia alebo smútku, ktorý môže mať až chorobný ráz. Náladový ľudia sú takí, ktorí nedokážu ovládať svoje stavy nálad a strácajú nad nimi kontrolu. Človek sa môže naučiť ovládať svoje nálady aj afekty pomocou kultivácie emociálneho života.
Vyššie city si pestuje každý človek pri výchove a sebavýchove, pri ktorých je dôležitá aj určitá kultivácia citového života a ktorej súčasťou je naučiť sa ovládať svoje nálady a afekty.

Medzi vyššie city patria:
a, morálne city
– spojené s prežívaním morálnych činov, hodnôt a postojov (napríklad zmysel
pre povinnosť, spravodlivosť, humánnosť)
b, estetické city – vznikajúce pri prežívaní krásy (pri pohľade na umelecké dielo, pri sledovaní
divadelnej hry, čítaní básne)
c, intelektuálne city – sprevádzajú poznávanie, objavovanie, študovanie neznámeho, nachádzanie pravdy.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 10)


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Spoločenské vedy » Psychológia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.015