Myšlienkové operácie

Spoločenské vedy » Psychológia

Autor: kajka (25)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 10.11.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 164 slov
Počet zobrazení: 4 817
Tlačení: 267
Uložení: 282
Vymedzte jednotlivé myšlienkové operácie.
-  ANALÝZA A SYNTÉZA
-  INDUKCIA A DEDUKCIA
-  POROVNÁVANIE (KOMPARÁCIA)
-  DIFERENCIÁCIA A GENERALIZÁCIA
-  ABSTRAKCIA A KONKRETIZÁCIA

Popíšte základné formy myslenia.

POJEM
o  vyjadrenie podstatných vlastností premetu a javu
o  výsledkom sú pojmy
SÚD
o  rečové vyjadrenie vzťahu medzi 2 pojmami
ÚSUDOK
o  je vyjadrenie vzťahu medzi 2 a viacerými súdmi
o  súdy, z ktorých vychádzame sa nazývajú premisy, výsledné tvrdenie je úsudok (záver)

Vysvetlite pojem myslenie.

-  je schopnosť človeka na základe zmyslového poznania a spolu s ním poznávať všeobecné, zákonité, podstatné súvislosti
-  na základe toho určujeme ciele svojej činnosti

Definujte pojem inteligencia, popíšte jej jednotlivé úrovne a spôsob merania.

-  je všeobecne rozumová výkonnosť človeka
-  odzrkadľuje úroveň a kvalitu vykonávania myšlienkových operácií
FLUIDNÁ INTELIGENCIA
o  vrodená
o  v priebehu života sa už nevyvíja, svoj vrchol dosahuje v 18. rokoch
KRYŠTALICKÁ INTELIGENCIA
o  založená na skúsenostiach, vedomostiach získaných učením
o  vrchol dosahuje vo vyššom veku
v  na zisťovanie inteligencie sa používajú inteligenčné testy
v  úroveň všeobecnej inteligencie sa vyjadruje hodnotou inteligenčného kvocientu- IQ
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Psychológia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.017