Komunikácia s podriadenými

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: ursula (18)
Typ práce: Maturita
Dátum: 25.04.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 378 slov
Počet zobrazení: 261
Tlačení: 7
Uložení: 4

Komunikácia s podriadenými

Komunikácia - proces prenášania inf. od jednej osoby k druhej. Prostriedok, pomocou ktorého sa ľudia v org. spájajú na dosiahnutie určitého cieľa. Zabezpečuje zjednotenie činností samotnej org.

Na to, aby sa komunikácia uskutočnila sú potrebné 3 podmienky:

 • musí existovať samotná inf., ktorá je predmetom komunikácie
 • do jej procesu sa musia zapojiť najmenej 2-ja ľudia (odosielateľ, prijímateľ)
 • musí sa uskutočniť samotný prenos inf.

Funkcie komunikácie:

 • informačná - poskytuje inf. jednotlivcom, al. skupinám pri rozhodovaní, vedení....
 • motivačná - motivuje zam. k lepším výsledkom, plneniu cieľov
 • kontrolná - kontroluje sa činnosť jednotlivcov, skupín...
 • emotívna - umožňuje vyjadriť cítenie a uspokojenie z plnenia soc. potrieb

Činitele, ktoré znižujú pravdepodobnosť kom. nazývame komunikačné bariéry.

KOMUNIKAČNÉ BARIÉRY:

 • kom. mikro bariéry = zrozumiteľnosť správy
 • kom. makro bariéry = sú to požiadavky na nevhodný spôsob kom., rozsiahlosť správy, využívanie svetového jazyka v kom. procese

Informácia - je oznámenie o určitej skutočnosti, udalosti, jave...

Mala by byť: zrozumiteľná, kvalitná, včasná, úplná...

Informácia tvorí základ inf. systému podniku. Aby sa inf. dostala od odosielateľa k prijímateľovi prechádza tzv. informačným tokom.

ODKAZ

hluk kanál

ODOSIELATEĽ POCHOPENIE PRÍJEMCA

(ZDROJ) VÝZNAMU

SPRÁVY

kanál

hluk

ODKAZ

Odosielateľ - osoba, ktorá zistila všetky inf., zostavila správu a zastala ju

Príjemca - osoba, ktorá správu prijala a má potrebu odpovedať

Odkaz - správa, inf.

Hluk - napätie, stres, nervozita, predsudky, zaujatosť voči osobám, ktorej správu posielam (únava, radosť, smútok..)

Kanál - médiá, ktoré správu prenášajú, napr.: počítačovou sieťou, písomnosťami, telefonický hovor, prezentáciou (v power pointe), informačnými tabuľkami, podnikovými novinami...

Horizontálna manažérska kom.:

- uskutočňuje sa v podniku na tej istej úrovni riadenia. Plní tieto funkcie:

- poskytuje inf., ktoré zozbierali skupiny

- umožňuje riešenie problému medzi oddeleniami

- podporuje spoluprácu medzi oddeleniami a celými kolektívmi

- posilňuje morálku jednotlivcov

Vertikálna manažérska kom.:

- ide o odovzdávanie inf. podriadených pracovníkov k svojim nadriadeným o výsledkoch ich práce. Môže byť:

 1. A) Komunikácia "nadol" = a odovzdávanie príkazov, odkazov od nadriadených k podriadeným

Základné typy:

 • príkazy, inštrukcie
 • príručky, smernice
 • info tabuľa, plagát
 • rôzne inzeráty, noviny.
 1. B) Komunikácia "nahor" = zákl. typy:
 • odkazy, ktoré informujú o aktivitách pri riešení konfliktov
 • odkazy vedúcim, ktoré sú reakciou na prac. výkony a problémy zamestnancov
 • odkazy, ktorú sú odovzdávané stanoviská podnikovej politike a organizácii práce

Výhody komunikácie

- poskytuje nadriadeným inf. o tom či ich podriadení akceptovali návrhy, plány, nápady

- umožňuje podriadeným aktívne sa zúčastňovať rozhodovacieho procesu

- upriamuje pozornosť vedúcich na problémy, ktoré treba riešiť.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#komunikacia na pracovisku

Ekonomika, ekonómia – vypracované tézy/témy/otázkyOdporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.019