Investičná činnosť podniku

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: ursula (18)
Typ práce: Maturita
Dátum: 30.04.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 480 slov
Počet zobrazení: 1 117
Tlačení: 58
Uložení: 56

Investičná činnosť podniku

DM: Majetok podniku predstavujú prostriedky, ktoré podnik obstaráva, a s ktorými vo vlastnom záujme čo najlepšie hospodári. Zákl. kritérium členenia majetku je čas -DM sa používa dlhšie ako 1 r.

Druhy majetku:

- DHM - obst. cena je vyššia ako 995,- €

- DNM - obst. cena je vyššia ako 1 659,- €

- DFM - podnik nepoužíva na svoju prevádzku, vkladá do neho kapitál, aby mu priniesol výnos

- DLHODOBÉ POHĽADÁVKY

Obstarávanie DM

Nazývame ho investičnou činnosťou.

Spôsoby obstarávania:

 • kúpou (dod. spôsob) - obstaranie za úhradu. DM možno obstarať:
  1. jednorázovo - naraz
  2. postupne - náklady, ktoré takto vznikajú od začiatku obstarania až po jeho zaradenie do používania sú nedokončené H a N investície
 • vlastnou činnosťou - podniku tu vznikajú rôzne náklady. Zaradenie DM vlastnou činnosťou sa nazýva aktivácia DM, napr.: stavebná firma si postaví novú budovu
 • bezplatným prevodom - darovaním - podniku tu nevznikajú bežné náklady avšak môžu vzniknúť náklady súvisiace s uvedením do používania, napr.: montáž darovaného majetku. Al. náklady súvisiace s daňovou povinnosťou, ak sa odvádza daň z darov.
 • preradením z osobného užívania do podnikania - v prípade individuálneho podnikateľa
 • na základe zmluvy o kúpe nejakej veci - finančný lízing - obstaranie majetku formou postupných splátok, pričom nájomca používa prenajatý DM počas doby dohodnutej v zmluve.

Oceňovanie DM

Vyjadrenie jeho hodnoty v cenách.

Druhy cien:

 • Vstupná cena = VC:
  • obstarávacia cena = cena obstarania + vlastné náklady
  • reprodukčná obstarávacia cena = cena, pri ktorej majetok zavádzame do podnikania
  • vlastné náklady = na vlastné výrobky
  • menovitá hodnota = cena udaná v peň. prostriedkoch, ako suma, na ktorú znie pohľadávka, napr.: predaj T odberateľovi - cena na faktúre.
 • Zostatková cena = ZC - vstupná cena mínus (-) oprávky

Investičná činnosť podniku

Investovanie zn. premenu peňazí (kapitálu) na DM.

Rozhodovanie o investovaní do DM je veľmi náročné, lebo investície, ktoré podnik vloží do tohto majetku slúžia podniku viac rokov. Podnik si preto vopred plánuje obstaranie jednotlivých druhov majetku a táto činnosť sa nazýva investičné plánovanie.

PLÁNOVANIE ROZHODOVANIE OBSTARÁVANIE

Aký majetok?

Kedy?

V akom množstve?

V akej kvalite?

Od koho?

Akým spôsobom?

Investície - sú zdroje vynaložené na obstarávanie, modernizáciu a rekonštrukciu DM, napr.: podnik kúpil novú budovu - obstaranie DM. Nevyužité priestory, ktoré kedysi slúžili ako podniková škôlka podnik upravil a zriadil v nich vlastnú predajňu - tu sa zmenil účel použitia majetku a ide o rekonštrukciu. Podnik nahradil vo výrobnom zariadení starý motor novým - účel použitia zostal rovnaký, ide o modernizáciu.

Druhy investícií:

 • Čisté (rozvojové) - slúžia na rozširovanie činnosti podniku, to jest, na obstaranie ďalšieho DM
 • Obnovovacie - zabezpečujú nahradenia opotrebovaného DM
 • Hrubé - súčet čistých a obnovovacích

Investície podľa druhu obstarávaného majetku:

 • Hmotné - výdavky na obstaranie DHM
 • Nehmotné - výdavky na obstaranie DNM
 • Finančné - výdavky na obstaranie DFM

Pr.: výrobné, obchodné a iné podniky zamerané na služby, napr.: dopravné, cestovného ruchu obstarávajú najmä H investície, podniky, ktoré poskytujú, napr.: finančné služby (banky, poisťovne) zameriavajú investičnú činnosť na finančné investície. Investície sa stávajú majetkom po ich zaradení do používania. Dokladom o tom je zápis o zaradení DM do používania.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Ekonomika, ekonómia – vypracované tézy/témy/otázkyOdporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.012