Obchodné spoločnosti - formy

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: ursula (18)
Typ práce: Maturita
Dátum: 30.04.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 313 slov
Počet zobrazení: 526
Tlačení: 34
Uložení: 30

Obchodné spoločnosti - formy

Obchodná spoločnosť vzniká ak jeden zakladateľ spíše zakladateľskú listinu, ak sú 2 a viacerí spíšu spoločenskú zmluvu. Spoločenskú zmluvu musia podpísať všetci spoločníci, musí byť overená notárom, náležitosti určuje zákon. Po založení spoločnosti dávajú spoločníci návrh na zápis do OR, pričom v spoločenskej zmluve musia priložiť všetky potrebné doklady (pri a. s. a s. r. o. okrem iných aj stanovy spoločnosti, doklad o vlastníctve, znalecké posudky, úverové a nájomné zmluvy). Spoločnosť vzniká dňom zápisu do OR. Obchodná spoločnosť je PO.

Zrušenie obch. spoločností:

  • s likvidáciou = na základe konkurzu, či už pri dobrovoľnom zrušení al. na základe rozhodnutia súdu, po skončení konkurzu správca konkurznej podstaty dáva návrh na výmaz z OR, dňom výmazu obchodná spoločnosť zaniká
  • bez likvidácie = ak dochádza k zlúčeniu al. rozdeleniu spoločnosti, al. ak spoločnosť mení právnu formu

Ak nastáva zmena v právnom stave (spoločnosť je v konkurze al. vo vyrovnaní), musí to uvádzať na všetkých dokladoch v obchodnom styku.

Obchodné spoločnosti zanikajú výmazom z OR, návrh podávajú spoločníci al. správca konkurznej podstaty.

Formy obchodných spoločností:

  • osobné (v. o. s.; k. s.)
  • kapitálové (s. r. o.; a. s.)

Verejná obchodná spoločnosť - minimálny počet zakladateľov 2 osoby, spisujú spoločenskú zmluvu. Výšku ZI zákon neurčuje, ani vklad spoločníka. Ručí neobmedzene celým svojím majetkom. Štatutárny orgán nevytvára buď ho tvoria všetci al. si určia niekoho. Kontrolným orgánom sú všetci. Rezervný fond nemusí vytvárať. Zisk si delia tak ako sa dohodli v spoločenskej zmluve, to isté platí pri likvidáciu zostatku.

Komanditná spoločnosť = min. 2 osoby (komandisti a komplementári). Výška ZI min. 332,- € (len komandisti). Ručenie = komandisti (ručia do výšky nesplateného vkladu), komplementári (celým majetkom). Orgány = štatutárny - komplementári; kontrolný - komandisti. Rezervný fond nemusia vytvárať.

  1. R. O. - môže ju založiť jeden al. maximálne 50 spoločníkov.
  2. S. - spoločnosť, ktorej základný kapitál je rozdelený na určitý počet podielov = akcií (účastín), tie vlastnia jednotlivý akcionári (účastinári).
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Ekonomika, ekonómia – vypracované tézy/témy/otázkyOdporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.020