Komunikácia na pracovisku

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: ursula (18)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 16.05.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 511 slov
Počet zobrazení: 1 327
Tlačení: 51
Uložení: 44

Komunikácia na pracovisku

N pracovisku plní jeden človek rolu nadriadeného (riaditeľ, vedúci), ale riadenie môže byť rozdelené medzi niekoľkých ľudí. Rola nadriadeného je veľmi dôležitá pre úspešnosť pracoviska a celého podniku.

Štýl komunikácie s nadriadeným:

 • Konvenčný štýl – uplatňuje sa medzi osobami, ktoré sa dôverne nepoznajú a taktiež na pracovisku medzi osobami s rozdielnym postavením.
 • Konverzačný štýl – používa sa pri vzájomnej výmene názorov a informácii, napr. na porade, obch. rokovaniach, pri diskusii a pod. Uplatňuje sa tu tzv. „aktívne počúvanie“.
 • Operatívny štýl – uplatňuje sa pri výmene informácii o plnení úloh, dohôd, obsahuje aj pokyny o ďalších postupoch. Vyžaduje sa tu jasnosť, stručnosť a zrozumiteľnosť.
 • Intímny štýl – nastáva vtedy, keď oficiálna komunikácia sa zmení na priateľskú.

Komunikácia s kolegami

Potrebné je vylúčiť z komunikácie najmä prikazovanie, vyhrážanie sa, vnucovanie rád, povýšenecké vystupovanie, zatajovanie informácii. Dôležité je dodržiavať zásady aktívneho počúvania a zásady asertívnej komunikácie.

Aktívne počúvanie = empatické – je, keď pozorne vnímame informácie a vieme sa vcítiť do situácie druhých ľudí. Ten, kto aktívne počúva, aktívne reaguje, dáva spätnú väzbu, kladie otázky.

Jazyk a reč

Jazyk – systém ustálených znakov a pravidiel, na základe ktorých vzniká reč. Je to spoločenský jav, osvojujeme si ho v sociálnom prostredí.

Reč – konkrétne využitie jazyka na vyjadrenie určitých myšlienok, názorov, postojov.

Rečou a rečníckym umením sa zaoberá veda = rétorika.

Základne funkcie jazyka:

 1. Dorozumievacia = komunikatívna (vyjadrujeme svoje názory, postoje, city)
 2. Poznávacia = kognitívna (jazyk slúži ako nástroj myslenia)
 3. Reprezentatívna – jazyk patrí k dôležitým znakom národa
 4. Estetická – rozvíja estetické cítenie človeka

Masová komunikácia

Je to proces, v ktorom sa používajú rôzne typy hromadných, informačných prostriedkov s cieľom informovať rýchlo na veľkú vzdialenosť, čo najväčší počet adresátov. K prenosu tohto druhu informácii sa používajú masovo-komunikačné prostriedky, teda médiá. Odosielateľ správy je aktívny, prijímateľ (adresát) je pasívny. Špecifickou črtou MK je, že komunikátor a komunikant sa nemusia poznať a je možné, že sa ani nikdy nespoznajú.

Znaky masovej komunikácie:

 • príjemca informácie nie je jednotlivec, ale široká verejnosť
 • odosielateľ a adresát nie sú vo vzájomnom kontakte
 • v MK sa komunikant obracia na množinu príjemcov, môže byť aj prípad, keď príjemca chýba, avšak pre komunikátora komunikácia prebieha.
 • Spätná väzba je obmedzená (chýba priamy kontakt s prijímateľom správy).

Prostriedky masovej komunikácie: noviny, knihy, tlačové médiá, TV, internet, rozhlas, rádio,..

Funkcie masmédií:

 • sú zdrojom moci a presvedčovania
 • sú zdrojom informácii
 • výchovy a vzdelávania
 • udalostí – môžu byť prostriedkom zvyšovania popularity
 • podnikania – majitelia ich využívajú k dosiahnutiu zisku

Komunikácia prostredníctvom techniky:

Internet – je najrozsiahlejšia databáza informácii na svete. Ponúka rôzne služby (prenos textu, zvuku, obrazu, internetové telefonovanie, elektronická pošta a pod.)

Z internetu sa stalo aj „stredisko obchodu“ (môžeme nakupovať, predávať)

Marketingová komunikácia

Špecifickým typom komunikácie s vonkajším prostredím je marketingová komunikácia. Znamená na jednej strane informovať oboznamovať spotrebiteľov, zákazníkov službami, s tovarom a na druhej strane prijímať, počúvať požiadavky spotrebiteľov a reagovať na ne.

Základné pojmy mar. komunikácie sú:

 • imidž (predstava, ktorú o sebe podnik sprostredkúva všetkým subjektom, napr. podnikové autá, farby, logo, uniformy, vizitky a pod.)
 • reklama (cieľavedomé pôsobenie na zákazníka s cieľom informovať, urýchliť, uľahčiť nákupné rozhodovanie spotrebiteľa) – inzerát, prospekt, plagát, televízny šot, nálepky
 • vzťahy s verejnosťou (public relations) – cieľavedomé aktivity v podniku, cieľom je vzbudiť, udržať a rozvíjať dôveru, podporu verejnosti, je to vlastne vytváranie dobrách vzťahov k verejnosti. (zvláštne, mimoriadne podujatia, tlač. Konferencie, interpersonálna komunikácia
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#komunikacia na pracovisku #posudok na žiaka vzor #reklama cestovnej kancelarie

Ekonómia a ekonomika – učebné materiályOdporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.021