Písanie samohlások v niektorých príponách

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: kajka (25)
Typ práce: Učebné poznámky
Dátum: 10.12.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 651 slov
Počet zobrazení: 3 284
Tlačení: 220
Uložení: 218
Písanie samohlások v niektorých príponách

- Prípona -úci (-úca, -úce), ktorou sa tvorí prítomné činné príčastie, sa po predchádzajúcej dlhej slabike skracuje na podobu -uci (-uca, -uce). Na rozdiel od tvarov typu volaj-úci, nes-úci, žij-úci, v ktorých je pred príponou krátka samohláska, píšeme v tvaroch po predchádzajúcej dlhej slabike krátke u,
napr. vládn-uci (vládn-uca, vládn-uce), hádž-uci (hádž-uca, hádž-uce), píš-uci (píš-uca, píš-uce), viaž-uci (viaž-uca, viaž-uce) atď.

- Pri tvorení slov príponami -ár, -áreň sa uplatňuje pravidlo o rytmickom krátení, t. j. po predchádzajúcej dlhej slabike s dlhou samohláskou, dvojhláskou alebo ĺ, ŕ sa tieto prípony skracujú na podoby -ar, -areň: na rozdiel od foriem typu výhybka – výhybk-ár, ochrana – ochran-ár, zásoba – zásob-áreň, v ktorých sa pred príponou vyskytuje krátka samohláska, píšeme v odvodeninách po predchádzajúcej dlhej slabike krátke a,
napr. áčka – áčk-ar, bábka – bábk-ar, bájka – bájk-ar, béčka – béčk-ar, céčka – céčk-ar, dráha – dráh-ar, fréza – fréz-ar – fréz-areň, prekážka – prekážk-ar, prevádzka – prevádzk-ar – prevádzk-areň, rozprávka – rozprávk-ar, sánky – sánk-ar, silný prúd – silnoprúd-ar, slabý prúd – slaboprúd-ar, stávka – stávk-ar, výška – výšk-ar; cievka – cievk-ar – cievk-areň, desiata – desiat-ar, diaľka – diaľk-ar, dozrievať – dozriev-areň, lahôdka – lahôdk-ar – lahôdk-areň, mlieko – mliek-ar – mliek-areň, obliekať sa – obliek-areň, odlievať – odliev-areň, ohrievať – ohriev-areň, omietka – omietk-ar, oštiepok – oštiepk-ar, pamiatka – pamiatk-ar, pasienok – pasienk-ar, pochôdzka – pochôdzk-ar, polievka – polievk-ar, poviedka – poviedk-ar, premietať – premiet-areň, prezliekať sa – prezliek-areň, sviečka – sviečk-ar – sviečk-areň, škôlka – škôlk-ar, ulievať sa – uliev-areň, viazať – viaz-areň, voľné myšlienky – voľnomyšlienk-ar, vyzliekať sa – vyzliek-areň, zlievať – zliev-areň.
Prípony -iar, -iareň sa nikdy neskracujú, napr. múka – múč-iar, sieť – siet-iar, rýchly – rýchl-iareň, triediť – tried-iareň.

!!!P o z n á m k a:

1. V niektorých slovách s príponami -ár, -áreň alebo -iar, -iareň pred príponou nastáva striedanie (alternácia) dlhej samohlásky alebo dvojhlásky za krátku samohlásku a prípona zostáva dlhá. Ide o slová s príponami -ár, -áreň, -iar, -iareň, ktoré boli utvorené v staršom, ale aj v novšom období spisovnej slovenčiny, ďalej o slová, ktoré sú utvorené od odvodených slov s príponami -ík, -íček, -íčko, od prevzatých slov zakončených na -ón, -én, -ína, -óna, -íva, -óza, -éza, -téka,
napr. archív – archiv-ár, bieda – bed-ár, blúdiť – blud-ár, bránka – brank-ár, brúsiť – brus-iareň, čítať – čit-áreň, drôt – drot-ár, dusík – dusik-áreň, džbánok – džbank-ár, hviezda – hvezd-ár – hvezd-áreň, kľúč – kľuč-iar, komín – komin-ár, liečiť – lek-ár, liek – lek-áreň, múr – mur-ár, ohýbať – ohyb-áreň, písať – pis-ár, účet – učt-áreň, údiť – ud-iareň, umývať – umyv-áreň, víno – vin-ár – vin-áreň, žŕdka – žrdk-ár; hliník – hlinik-áreň, kočík – kočik-áreň, košík – košik-ár, medovník – medovnik-ár, praclík – praclik-ár, rybník – rybnik-ár, slovník – slovnik-ár, taxík – taxik-ár; gombíček – gombičk-ár, koníček – koničk-ár, autíčko – autičk-ár, slovíčko – slovičk-ár; betón – beton-ár – beton-áreň, milión – milion-ár, vagón – vagon-ár, terén – teren-ár, doktrína – doktrin-ár, šablóna – šablon-ár, deskriptíva – deskriptiv-ár, majonéza – majonez-ár, diéta – diet-ár, bibliotéka – bibliotek-ár, diskotéka – diskotek-ár, fonotéka – fonotek-ár.
2. Jednotlivé slová s príponami -ár, -áreň/-iar, -iareň/-ar, -areň sa uvádzajú v pravopisnom a gramatickom slovníku
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.038