Stručné dejiny spisovnej slovenčiny

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: kajka (25)
Typ práce: Učebné poznámky
Dátum: 10.12.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 412 slov
Počet zobrazení: 3 729
Tlačení: 253
Uložení: 230
Stručné dejiny spisovnej slovenčiny

863
- Rastislav pozval na Veľkú Moravu dvoch bratov z Byzantskej ríše, Kon­štantína (Cyrila) a Metoda, ktorí mali šíriť kresťanstvo v staroslovienčine (macedónske nárečie zo Solúna), ktorá sa stala spisovným jazykom našich predkov
- staroslovienčina - prvý slovanský jazyk
- hlaholika - prvé slovanské písmo (po smrti Cyrila sa premenovalo na cyriliku)
 
10. -12. stor.
- latinčina sa stala v Uhorsku bohoslužobným, úradným a literárnym jazykom
- ľud hovoril nárečiami
 
13. - 14. stor.
- slovenskí mešťania a zemania začali popri latinčine používať aj domáci jazyk
 
15. stor.
- vplyvom obchodných, vojenských (husitov a bratríkov na Slovensku) a kul­túrnych stykov (Slovákov študujúcich na Karlovej univerzite v Prahe) sa na územie Slovenska dostala čeština
 
16. - 18. stor.
- čeština sa udržala v evanjelických náboženských obradoch a spisoch a tiež v hovorenom prejave evanjelikov
- písomne sa začala presadzovať kultúrna zápa­doslovenčina a kultúrna stredoslovenčina.
 
1787
- dielami Antona Bernoláka: Filologicko-kritická rozprava o slovenských písmenách (Dissertatio philologico-critica de litteris Slavorum) a Pravopis (Orthographia) sa uzákonil spisovný jazyk, ktorého základom bola kultúrna západoslovenčina, nazvaná bernolákovčina
 
1843
- rozhodnutie Ľudovíta Štúra, J. M. Hurbana a M. M. Hodžu o uzákonení spisovného jazyka slovenského na základe stredosloven­ského nárečia


1846
- Ľudovít Štúr v spise Náuka reči slovenskej spracoval svoju jazykovednú teóriu
 
1852
- Martin Hattala, slovenský jazykovedec a profesor Karlovej univerzity v Pra­he, kodifikoval spisovnú slovenčinu
- kodifikáciu zaznamenal v Krátkej mluvnici slovenskej.
 
1863 - 1875
- založenie a pôsobenie Matice slovenskej, zatvorenie troch slovenských gym­názií - v Martine, Revúcej a Kláštore pod Znievom
 
1902
- Samo Czambel vydal Rukoväť spisovnej reči slovenskej
- kodifikoval ňou slovenčinu, ktorou sa hovorilo v stredisku národného života v Martine
 
1931
- Matica slovenská vydala v Prahe prvé Pravidlá slovenského pravopisu
 
1953
- vyšli Pravidlá slovenského pravopisu, ktoré zaznamenali výrazné zmeny a úpravu
 
1959 - 1968
- vyšiel šesťdielny Slovník slovenského jazyka, ktorý obsahuje 120 000 slov slovnej zásoby spisovnej slovenčiny. Nachádzajú sa v ňom vysvetlenia, šty­listické hodnotenia a príklady z literatúry
 
1984
- vyšlo prvé vydanie Pravidiel slovenskej výslovnosti. Ich autorom je doc. PhDr. Ábel Kráľ, DrSc.
 
1987
- vyšiel Krátky slovník slovenského jazyka obsahujúci 50 000 najpoužívanej­ších slov
 
1990 (25. 10.)
- SNR schválila jazykový zákon, ktorým slovenčinu vyhlásila za úradný jazyk
 
1991
- vyšli nové Pravidlá slovenského pravopisu
 
1992 (1. 9.)
- v Ústave Slovenskej republiky je slovenčina uzákonená ako spisovný jazyk
 
1998
- pravopisná komisia Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV pripravila druhé, doplnené a prepracované vydanie Pravidiel slovenského pravopisu
 
2000
- pravopisná komisia Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV pripravila tretie, upravené a doplnené vydanie Pravidiel slovenského pravopisu
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.011