Opisný slohový postup, opis, charakteristika

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: babuska (24)
Typ práce: Referát
Dátum: 05.03.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 057 slov
Počet zobrazení: 10 947
Tlačení: 373
Uložení: 368

Opisný slohový postup, opis, charakteristika

- vymenovanie (enumerácia) podstatných znakov a vlastností predmetov (vecí, osôb, javov, prostredia...)
- následnosť činností – opis pracovného postupu
- základný slohový útvar – opis – zachytáva jedinečné znaky a vlastnosti, kt. sa predmet odlišuje od podobných predmetov
 

Opis v štýloch:

a) hovorový – jednoduchý opis
b) umelecký – náladový o., opis osoby, charakteristika, karikatúra, beletrizovaný životopis
c) administratívny – referát, osobný posudok, životopis, časti motivačného listu
d) náučný – odborný o. vo výklade, návod –OPP
e) publicistický – reportáž
 
Kompozícia opisu:
- úvod, jadro, záver
- voľnejšia kompozícia ako rozprávanie, dodržiavanie istej logickej postupnosti
 
Druhy opisu  (dynamický, statický, objektívny, subjektívny, jednoduchý, umelecký, náučný)
 
Druhy:
1. statický ↔ dynamický (podľa výberu jazykových prostriedkov)
2. objektívny ↔ subjektívny (postoj autora)
3. jednoduchý ↔ umelecký (náladový) ↔ náučný/odborný
 
Statický opis
- opisuje statické predmety, neživé veci, osoby
- blízky informácii, zriedkavo býva subjektívny
- syntax: - podstatné a prídavné mená, málo slovies, slovesá zastupuje pomocné sloveso byť, ktorý sa vynecháva /Stajne (sú) naplnené tučným dobytkom.../
- jednoduché vety s viacnásobným vetným členom, priraďovacie súvetia, podraďovacie súvetia s VV prívlastkovou
 
Statický opis
Socha Slobody stojí na Ostrove Slobody pri vstupe do newyorského
prístavu. Je zmontovaná na obrovskom silnom podstavci, vysokom 46 m. Konštrukcia je
urobená zo železa a je podopretá 4 oceľovými stĺpmi. Železná konštrukcia je pokrytá asi 300
medenými platňami.
 
Úvod:
miesto, kde sa objekt nachádza:
na Ostrove slobody
 
materiál, z akého je vyrobený:
-  na obrovskom silnom podstavci...
-  urobená zo železa... oceľovými stĺpmi... ... medenými platňami
 
 
Socha je vnútri dutá. Nachádza sa v nej otvorené špirálovité schodisko a výťah,
ktorým sa návštevníci dostanú na podnožie sochy, kde je vyhliadkový
balkón. Iné schodisko vedie do fakle, to však nie je prístupné pre verejnosť.
Návštevníkom je umožnený prístup až hore do koruny. Tu je vyhliadková
plošina, ktorá poskytuje nádherný výhľad na panorámu mesta New York.
 
Jadro:
- pohľad do vnútra subjektu zdola nahor
- schodisko, výťah, podnožie s vyhliadkovým balkónom, fakľa, koruna s vyhliadkovou plošinou
 
Socha v ľavej ruke drží tabuľu s nápisom 4. júl 1776, čo značí americký Deň nezávislosti. Vo svojej pravej ruke nesie pochodeň slobody. Fakľa sa vypína nad plošinou podstavca vo
výške 93 m. v noci je jasne osvetlená silnými reflektormi.
 
Záver:
- celkový pohľad, opis vonkajšieho vzhľadu sochy – ženská postava, ktorá v rukách drží symboly amerického národa
 
n  1. Spočítajte v ukážke:
a)  prídavné mená
b)  slovesá
 
n  2. Transformujte opis na opačný druh opisu.
 
Dynamický opis
- dynamicky opisuje predmet alebo jav
- najčastejšie ako opis pracovného postupu (OPP)
- nositelia dynamiky – slovesá (namiesto pomocného slovesa byť – používame plnovýznamové sloveso les je zlatistý → les sa topí...), ale aj stručné jednočlenné vety – Jazyky ohňa! Dym! Skaza!), bezspojkové spojenia viet v súvetí
 
Dynamický opis
Pri koreni chuchvalca lián sa zablyslo ohňom a nato dym zhustol. Malé
plamienky vyliezli na peň, predierali sa cez lístie a raždie, množili sa narastali.
Žeravý jazyk ohňa olizoval kmeň a vydriapal sa po ňom ako veverička. Dymu
bolo čoraz viac, kúdolil sa, valil sa nahor. Ohnivá veverička naskočila na krídla
vetra, prichytila sa na najbližší strom a už ho požierala až ku koreňom. Pod temným
príkrovom lístia a dymu sa požiar šíril džungľou a rozhlodával ju. K moru sa valil
súvislý oblak čiernožltého dymu.
 
 
OPP
- a) vymenovanie materiálu a nástrojov (niekedy chýba, použité priamo v pokynoch)
- b) opis postupu - 1. os. pl. oznamovacieho spôsobu – do mlieka vhodíme....
  2. os. pl. rozkazovacieho spôsobu – roztočte každé koleso
- c) poradie činností nemôžeme meniť
- d) odborné termíny v texte, v bežnej komunikácii nám známe termíny
Objektívny opis
- najvernejšie zachytenie znakov a vlastností
- nevyslovuje vlastné stanovisku, ostáva v úzadí, napr. náučný/odborný opis vo vedeckých prácach či návodoch na použitie alebo v charakteristike /posudok, opis hľadanej osoby
- štylisticky nepríznakové jazykové prostriedky
 
Objektívny opis
Sedliačka opretá o okraj studne sa cez „prázdnu“ diagonálu pozerá na svoju
mladšiu spoločníčku. Maliar dal postavám a ich zasadeniu do prostredia rovnakú
dôležitosť. Postavy sú s okolím spojené farbou i textúrou. Červené a hnedé farby
tehál, striech a hliny rovnomerne nanesené po celej ploche plánu sa opakujú na ornamentoch sedliačkinho čepca a na svetlých vlasoch dievčatka. Pissarro uzavrel výjav vysoko umiestneným horizontom.
 
n  objektívne zachytenie znakov obraz
n  využívanie odbornej terminológie
n  enumerácia – farby tehál, striech, hliny
 
Subjektívny opis
- opis predmetu zo svojho hľadiska, moje hodnotenie
- subjekt ovplyvňuje sám výber a usporiadanie znakov a vlastností opisovaného
- v umeleckej literatúre, expresívne jazykové prostriedky
- karikatúra – subjektívny opis osoby s autorským úmyslom zosmiešniť, kritizovať istú vlastnosť osoby
 
Subjektívny opis
Predo mnou sedí okolo šesťdesiatpäťročná, neobyčajne zoschnutá, maličká žena. Sedí na stoličke, visia jej nohy obuté vo veľkých, na jej nohu neprikrojených starých čižmách. Spod plachtičky vykúka čierna zmraštená, chudá tvár, zapadnuté, bezzubé ústa a trčia detsky malé ruky. Nie je toľká ako stredne urastené desať-jedenásť-ročné dieťa.
 
n  zachytenie znakov osoby – zapôsobenie na city čitateľa, prejavenie sympatie/antipatie (maličká, má plachtičku, podobná dieťaťu)
n  zveličenia – hyperboly, zdrobneniny, metafory, príznakové slová, hovorové výrazy, nepresné údaje
n  subjektívny, opis z pohľadu rozprávača alebo niektorej z postáv
n  statické opisy spomaľujú dej oproti dynamickým, kt. ich zrýchľujú
 
Jednoduchý opis
- podobá sa informácii – veľa znakov predmetu postupne vymenúva
- v hovorovom štýle (spontánny, nepripravený)
 
Umelecký opis
- subjektívny, opis z pohľadu rozprávača alebo niektorej z postáv
- statické opisy spomaľujú dej oproti dynamickým, ktoré ich zrýchľujú
 

Umelecký opis

Keď si obézny muž nechá narásť bradu, stane sa zázrak: poľutovaniahodný a komický endokrinologický šašo sa razom premení na sympatického zavalitého
medveďa. (P. Pišťanek)
 
Stála tam (Etelka) v kúte zasmradenej krčmy. Vidieť z nej len tvár s vencom
vrkočov nad čelom, s rumencom a pokojným, detským pohľadom. Vyčnieva
spomedzi tej mrvenice ako mladá jabloň, po prvý raz zakvitnutá s panenským
peľom v ružových púpätách. (D. Chrobák)
 
n  využitie zrakových vnemov
n  umelecké prostriedky
 

Náučný/ odborný opis

- v náučnom (súčasť výkladu) a publicistickom (súčasť recenzie, reportáže) štýle
- presný, systematicky vymenúva, hierarchizuje znaky a vlastnosti
- objektívny
- môže byť statický (opis sluchového orgánu človeka) aj dynamický (príprava jedla, výmena oleja)
- má byť názorný – doplnený tabuľkami, schémami, nákresmi...

Náučný / odborný opis

Nervové riadenie činnosti organizmu
Anatomickou funkčnou jednotkou nervovej sústavy je nervová bunka – neurón. Nervová bunka sa skladá z tela bunky a jej výbežkov. U stavovcov zabezpečuje príjem vzruchov dostredivé výbežky – dendrity.
 
n  neosobné vyjadrovanie, neprítomnosť autora (sa skladá – 3. os. sg.)
n  objektívnosť – chýba hodnotenie autora
n  odborné názvy a cudzie slová
n  absencia citovo zafarbených, nespisovných slov
n  súčasť výkladu, presnosť, pojmy, názornosť
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.016