Komunikácia a jej druhy

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: babuska
Typ práce: Referát
Dátum: 14.03.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 619 slov
Počet zobrazení: 92 780
Tlačení: 1 560
Uložení: 1 405

Komunikácia a jej druhy

· Vysvetlite pojem komunikácia. Uveďte jednotlivé druhy komunikácie.

· Schematicky načrtnite a popíšte komunikačný reťazec.

· Pozorujte obrázok a pomenujte druh komunikácie v jednotlivých komunikačných situáciách. Charakterizujte využité prostriedky komunikácie.

KOMUNIKÁCIA:

· Komunikácia : dorozumievať sa, oznamovať. Účastníci komunikácie(komunikanti) si vymieňajú a odovzdávajú informácie, pomocou spoločného systému znakov(jazyka).

· Informácia: je text alebo rečový prejav, môže mať rôznu polohu od jednoduchej správy až po literárne dielo. Každá informácia sa odohráva v komunikačnej situácií. Autor odovzdáva informácie adresátovi s istým cieľom, istým spôsobom, v istej komunikačnej situácií. Kto?(autor), čo?(obsah),komu?(adresát), prečo? (cieľ), ako? (štýl), a kde? (prostredie)

DRUHY KOMUNIKÁCIE:

· Verbálna (slovná) komunikácia:(slovná) realizuje sa pomocou jazykových prostriedkov(morfologických).Je to vlastne ústna ale písomná.

· Neverbálna (neslovná) komunikácia: realizuje sa pomocou nejazykových prostriedkov(mimikou a gestami), informácie sa získavajú mimo komunikácie.

· Priama komunikácia: účastníci sú v priamom kontakte, spätnou väzbou zisťujú či informáciám porozumeli správne.

· Nepriama komunikácia: účastníci nie sú v tej chvíli na tom istom mieste( prostredníctvom SMS, mms, internet)

· Bežná komunikácia: odohráva sa v súkromnej scéne( využíva, nespisovné slová, rodinné slová, nedokončené vety,...), gestá a mimika sú výrazné.

· Oficiálna komunikácia: odohráva sa vo verejnej sfére (štátna správa), spisovný jazyk odborné názvy

· Monologická komunikácia: hovorí 1 človek, chýba verbálna spätná väzba

· Dialogická komunikácia: komunikácia 2 účastníkov (viacerých), funguje spätná väzba

· Efektívna komunikácia: obojsmerná komunikácia medzi hovoriacim a počúvajúcim, v ktorej sa vyjadrujú podporujúco, opisne a asertívne . Je založená na spolupráci, dobrom počúvaní a spätnej väzbe. (vedia čo chcú povedať, aktívne počúvajú, komunikovať jasne, nie sú rozptýlený, prijaté informácie vedia pochopiť)

· Devalvujúca komunikácia: opakom efektívnej, jej prejavy možno považovať za nízky stupeň úrovne, tiež za prejav hnevu, neschopnosti ovládať emócie (nebrať komunikujúceho na vedomie, napádať ho, skákať mu do reči, podceňovať, zneužívať dôveru, nehovoriť celú pravdu...)

· Asertívna komunikácia: asertivita je umenie presadiť sa a zároveň rešpektovať potreby iných (pomôže nám komunikovať tak, aby sme vedeli vyjadriť svoje pocity, povedať nie, prijať kritiku, prijať odmietnutie, presadiť si svoje, uzatvoriť kompromis...)

· Pasívna komunikácia: pasívne správanie- človek ustupuje, pociťuje stratu vlastnej hodnoty, nedokáže vyjadriť svoj názor, má nervózne gestá...

· Agresívna komunikácia: agresívne správanie- vnucovanie názorov, povýšenecký tón hlasu, trhavé pohyby...

· Súkromná komunikácia: neoficiálna, v súkromnom prostredí (súkromný dialóg, spor medi súrodencami, telefonický rozhovor)
· Verejná komunikácia: vo verejnom oficiálnom prostredí. (diskusia, debata, polemika)

Komunikačný reťazec:

Zdroj informácie - komunikát. Využitie informácie
Komunikant 1 (autor ,odosielateľ)—kódovanie----------- kód (jazyk) komunikačný kanál(nosič , médium)—dekódovanie---------komunikant 2 (adresát, prijímateľ)

· Komunikant 1: vyberá si fakty, ktoré formuluje ako svoje názory, postoje prejavuje kladné či záporné city= vytvára informáciu ktorú chce odoslať. Ovplyvňuje ju charakteristické vlastnosti, spoločenské postavenie, komunikačná situácia......

· Komunikát: (jazykový prejav , text) môže byť písaný alebo ústny. Prenáša sa prostredím kódu alebo média.

· Kominukant 2:text komunikant prijíma, spracúva ju na ďalšie využitie. Musí spoznať komunikačnú stratégiu- zámer autora.

Na dosiahnutie cieľa môže použiť rôzne postupy:

· Informačný: podáva informáci o stavbe veci ktoré sú obom známe
· Argumentačný: uvádza argumenty v prospech alebo neprospech veci
· Agitačný: chce prijímateľa o niečom presvedčiť

· Kódovaním: meníme vo vedomí obsah (jazykový podmet) a informácie vysielame

· Dekódovaním: meníme signál(rečový, znakový,......) na myšlienkový obsah v mozgu,Prijímateľ prijíma informácie, absolútne porozumieť informácií je zriedkavé.

· Komunikačný kód: jazyk – systém znakov a pravidiel. Obe strany musia poznať formy jazyka.

· Komunikačný kanál alebo médium: časť komunikácie, prekonáva vzdialenosť medzi účastníkmi komunikácie, informácia je prenášaná

· Komunikačný šum: sťažuje prenos informácie, zapríčiňuje nesprávne pochopenie( zlý zvuk, zlá výslovnosť)

· Komunikačná situácia: je to súhrn sociálnych a technických podmienok v ktorej sa komunikácia koná. Patrí do nej autor, adresát, prostredie, vzťah komunikácie, obsah prejavu.

Aby komunikácia fungovala musia platiť nejaké pravidlá:

- Prispôsobenie úrovni s tým s kým hovoríme( princíp kooperácie)

- Vedieť spoločensky sa správať( princíp zdôrilosti )-drzí adresát ukončí hovor a nezačne komunikovať

- Citlivo využíva iróniu, môže oživiť konverzáciu, ale aj uraziť adresáta (princíp irónie)

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.029 s.
Zavrieť reklamu