Lexikológia, druhy a významy slovníkov

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: verca123
Typ práce: Referát
Dátum: 24.05.2017
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 465 slov
Počet zobrazení: 2 801
Tlačení: 149
Uložení: 130

9. Lexikológia, druhy a významy slovníkov

Výsledkom výskumu v jednotlivých lexikológ. disciplínach sú rozličné druhy opisov slovnej zásoby alebo jej časti. Základným spôsobom zachytenia slovnej zásoby je zhrnutie lexikál. jednotiek v slovníkoch.

Zostavovanie slovníka nie je len mechanický súpis slov, je to náročná vedecká práca, pri ktorej sa uplatňujú aj teoretické poznatky všetkých lexikálnych disciplín. Slova v slovníkoch sa spracuvávajú podľa istých vedeckých postupov a princípov. Náuka o vedeckom zostavovaní slovníkov sa nazýva lexikografia.

Lexikálne bohatstvo sa fixuje v slovníkoch - 2 druhy slovníkov:
1. lingvistické (objasňujú slová),
2. informatívne (objasňujú sa predmety, osoby a javy)

1. Výkladový slovník

Slová sa vysvetľujú nielen zo sémantického a gramatického hľadiska, ale aj z expresívneho a štylistického hľadiska. Pravopis a výslovnosť slov.
Heslo obsahuje lexikálne, gramatické, ortografické a ortoepické údaje.
Určuje sa pri hesle: 1, sémantika(význam), 2, štylistická charakteristika, 3, použitie slova vo frazeologických zvratoch

2. Slovník cudzích slov

Vysvetľuje sa tu nielen význam ale i pôvod cudzieho slova, za objasňovaným slovom sa vyznačuje jazyk, z ktorého slovo pochádza, potom význam slova, v slovníkoch sú aj odkazy na pôvod cudzieho slova (gr. a lat. vplyv)

3. Terminologický slovník

Býva abecedný,jeho úlohou je zhrnúť pojmy z oblasti vedy a umenia a podať výklad týchto pojmov, môže byť lekársky, právnický, matematický alebo chemický

4. Synonymický slovník

Obsahuje synonymické dvojice a rady slov, každý synonymický rad sa začína oporným slovom (dominantou). Dve slová tvoria synonymickú dvojicu, všetky slová synonymického radu musia byť v tom istom slovnom druhu,uvádzajú sa tu bezpríznakové synonymá, odborné termíny a knižné slová

5. Historický slovník

Vysvetľuje sa tu história slova, doba jeho vzniku a vývin významu a jeho modifikácia, slová sú zoradené v abecednom poradí

6. Etymologický slovník

Je osobitným druhom výkladového slovníka, obsahuje domáce slová, prevzatie týchto slov z dávnych a novších období, úlohou etymologického slovníka je objasniť pôvod slov jedného jazyka, alebo celej jazykovej rodiny, dáva odpoveď odkiaľ pochádzajú i cudzie slová.

7. Pravopisný slovník

Sa používa na to, aby sme sa dozvedeli, ako správne napísať slovo, ktorého význam poznáme, obsahuje slová súčasného spisovného jazyka.Pr. Pravidlá slovenského pravopisu

8. Frazeologický slovník

Vykladajú sa tu frazeologické zvraty.Pr. Malý frazeologický slovník, frazeologické jednotky sa dávajú pod tzv. heslové slová a sú usporiadané abecedne, udáva sa tu viacvýznamovosť, synonymita a štýlová príslušnosť

9 Frekvenčný slovník

Vzniká tak, že slová sa zostavujú podľa frekvencie v textoch, slová sú v ňom usporiadané podľa výskytu od najfrekventovanejších po najmenej frekventované.

10. Retrográdny slovník

Úlohou slovníka je nájsť a zoskupiť rýmujúce sa slová s rovnakým zakončením. Nazývajú sa aj inverznými slovníkmi, atergo slovníky

11. Prekladový slovník

Najrozšírenejším typom je dvojjazyčný slovník, v ňom sa slová cudzieho jazyka prekladajú do materinského jazyka, alebo aj naopak.Pr. slovensko-nemecký slovník,slovensko-anglický slovník,
- môžu byť vreckové slovníky, veľké, stredné a malé slovníky

12. Ortoepický slovník

13. Tematický slovník

Zoskupujú sa tu slová podľa sémantickej príbuznosti

14. Nárečový slovník

Regionálny slovník, slovník argotu(remeselníkov, obchodníkov)
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.017