Štýlotvorný proces

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: agile (26)
Typ práce: Referát
Dátum: 18.12.2017
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 826 slov
Počet zobrazení: 4 624
Tlačení: 259
Uložení: 218

Štýlotvorný proces

Štýlotvorný (textotvorný) proces je časť komunikácie, v ktorej naše predstavy a myšlienky vyjadríme slovami a premeníme na konkrétny ústny alebo písomný jazykový prejav (realizácia rečového kódu). Rečové kódovanie si zväčša neuvedomujeme v materinskom jazyku, ak sa však učíme cudzí jazyk, vieme, že nie je vždy jednoduché nájsť správny výraz na vyjadrenie myšlienky, musíme uvažovať nad slovosledom aj nad správnou výslovnosťou –musíme dobré ovládať prostriedky jazykovej komunikácie.

PROSTRIEDKY JAZYKOVEJ KOMUNIKÁCIE

 1. Verbálne:
  1. lexikálne (slová, slovné spojenia)
  2. gramatické:
 • morfologické (tvary slov, slovné druhy)
 • syntaktické (spájanie slov do viet a viet do textu) 
  1. zvukové:
 • hlásky (fonémy), kvantita hlásky (rozlišujú význam slova, napr. plot -plod)
 • prízvuk (pri splývavej výslovnosti identifikuje slová (zaťa ženie – zaťaženie)
 • koncová melódia vety (rozlišuje otázku a oznámenie, napr. Ide domov. Ide domov?)
 1. Neverbálne
  1. poprijazykové:
 • vizuálne (grafické – forma tlače, napr. typ písma, farba, obrázok a mimika a gestikulácia, postoj tela)
 • zvukové – sila hlasu
  1. mimojazykové – zafarbenie hlasu, výzor autora, vzdialenosť medzi komunikantami, dotyky pri reči (haptika), pôsobenie hudby popri slove, mimika, gestika atď.

Fázy textotvorného procesu:

 1. výber témy
 2. získanie informácií súvisiacich s témou, triedenie faktov, písanie poznámok (konspekt, výstrižky, citáty, zoznam bibliografických odkazov)
 3. písanie konceptu:
  1. hĺbkové usporiadanie obsahových častí textu podľa autorského zámeru (voľba slohového postupu a útvaru, kompozícia textu)
  2. povrchová organizácia textu – výber verbálnych a neverbálnych prostriedkov (štylizácia textu podľa autorského zámeru – napr. výber hovorových slov alebo termínov, štylistických figúr, schém, grafov), kontrola textu
 4. písanie čistopisu – kontrola pravopisnej, štylistickej a gramatickej správnosti textu pomocou slovníka alebo príručky pred prepísaním

JAZYKOVÉ ŠTÝLY - HARPUNA

Jazykový štýl je formálne (povrchové) usporiadanie výrazových prostriedkov textu do zmysluplného celku. Jazykový štýl v súčinnosti so slohovým postupom formuje slohový útvar/žáner. V konkrétnej komunikačnej situácii sa v žánri uplatňujú znaky viacerých jazykových štýlov alebo slohových postupov (hybridizácia jazykového štýlu, slohového postupu a žánru). Jazykový štýl sa prejavuje v cieľavedomom výbere verbálnych a neverbálnych prostriedkov a v ich zákonitom usporiadaní v textu. Usporiadanie jazykových prostriedkov závisí od komunikačnej situácie, v ktorej sa prejav realizuje.

Rozdelenie jazykových štýlov

 1. Primárne jazykové štýly
  1. subjektívne:
 • hovorový štýl (sféra bežnej komunikácie)
 • umelecký štýl (sféra komunikácie slovesného umenia)
  1. subjektívno-objektívne
 • publicistický štýl (sféra masmediálnej komunikácie)
 • rečnícky štýl (sféra ústnej verejnej komunikácie)
  1. objektívne
 • administratívny štýl (sféra oficiálnej, úradnej komunikácie)
 • náučný štýl (sféra vedeckej komunikácie)
 1. Sekundárne jazykové štýly
  1. esejistický – štýl textov, v ktorých sa na rozbor vedeckého problému využívajú výrazové prostriedky umeleckého štýlu, subjektívno-objektívny jazykový štýl
  2. epištolárny – štýl súkromnej korešpondencie, mal znaky subjektívneho jazykového štýlu, avšak v súčasnosti sa musí vyrovnávať s novými komunikačnými médiami (napr. PC) , texty listov sa skracujú na najmenšiu možnú mieru, takže tento štýl bude pravdepodobne naberať znaky objektívneho jazykového štýlu
  3. reklamný – štýl reklamných textov, preberá znaky objektívno-subjektívneho jazykového štýlu
  4. náboženský – štýl náboženských textov a obradov, má znaky subjektívneho štýlu
  5. juristický – štýl zákonov, zákonných nariadení, zmlúv, má znaky objektívneho štýlu

INDIVIDUÁLNY ŠTÝL

Každý autor je jedinečná bytosť a charakteristická osobnosť. Individuálny spôsob komunikácie (individ. štýl) si vytvára poznávaním sveta, štúdiom, komunikáciou s inými ľuďmi a produkciou textov.

Individuálne osobitosti zaznamenávame v spôsobe reči, výslovnosti, využívaním výrazových prostriedkov. Individuálny štýl môžeme pozorovať v bežnej i v odbornej komunikácii, ale hovoríme o ňom aj v súvislosti s umeleckými textami.

Faktory, ktoré počas tvorby textu ovplyvňujú jeho podobu, sa nazývajú štýlotvorné činitele:

 1. Subjektívny činiteľ

Autor/odosielateľ – individuálne vlastnosti odosielateľa informácie (Koľko má rokov? Je to žena alebo muž? Dospelý alebo dieťa? Je vzdelaný?….)

 1. Objektívne činitele

Téma – obsah jazykového prejavu (O čom je jazykový prejav? Čo je obsahom informácie?)

Funkcia – zámer autora jazykového prejavu ( Na čo má slúžiť jazykový prejav? Vysvetliť učivo?)

Situácia – podmienky, v ktorých sa uskutočňuje komunikácia (Kde a ako sa realizuje komunikácia? V súkromí? Na verejnosti?)

Adresát/prijímateľ – individuálne vlastnosti prijímateľa informácie (Kto je adresátom? Aký vzťah k autorovi? Aké ma vzdelanie?)

SLOHOVÉ POSTUPY A SLOHOVÉ ÚTVARY

Slohový postup je obsahové (hĺbkové) členenie zložiek textu s ohľadom na funkciu jazykového prejavu a na autorský zámer (porozprávať, opísať vysvetliť, získať iných na svoju stranu – presvedčiť ich). Spolu s jazykovým štýlom sa podieľa na formovaní slohového útvaru/žánru.

Slohové postupy (RIVO) Slohové útvary

 1. informačný 1. správa, oznam
 2. rozprávací 2. rozprávanie
 3. opisný 3. opis
 4. výkladový 4. výklad, úvaha

INFORMAČNÝ SP SLOHOVÉ ÚTVARY

-obsah tvorí množstvo faktov, základné útvary – správa, oznam

údajov – odpovedí na otázky: - ďalšie útvary – napr. hlásenie, pozvanie

kto, čo, kedy, kde. plagát, inzerát, telegram, list, protoko-nič -nevysvetľuje, iba konštatuje

ROZPÁVACÍ SP SLOHOVÉ ÚTVARY

-je založený na časovej následnosti - základný útvar - rozprávanie

(dejovej línii) alebo postupe príčina - ďalšie útvary – napr. poviedka, bájka

a následok rozprávka, povesť, poviedka, epos

-zachytáva udalosti, ako sa odohrávajú

v čase a v priestore

-každý príbeh je jedinečný

a neopakovateľný

OPISNÝ SP SLOHOVÉ ÚTVARY

-sústreďuje sa na zachytenie znakov, - základný útvar - opis

vlastností osôb, predmetu (osoby, - ďalšie útvary – napr. odborný,

veci, deja, postupu, činnosti…) náladový opis osoby, opis prac.

-vystihuje podobu predmetu objektívne, postupu, charakteristika, reportáž

ale i subjektívne (náladový opis)

-jednotlivé znaky predmetu radí autor

v logickej línii postupu

VÝKLADOVÝ SP SLOHOVÉ ÚTVARY

-zachytáva vnútorné vzťahy - základný útvar – výklad

(funkčné, príčinné, následné) - ďalšie útvary – napr. prednáška,

medzi jednotlivými faktami recenzia, diskusný príspevok, referát,

-výklad analyzuje, porovnáva, úvaha, úvodník, komentár, editoriál,

rozširuje nové poznatky, poúča glosa

-úvaha interpretuje už vyskúmané, - poznámka: staršie odborné diela

subjektívne hodnotí známe fakty, vyčleňujú osobitne úvahový SP so

vysvetľuje, porovnáva, základnými útvarom - úvaha

navrhuje riešenia a pod.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.020