Administratívny štýl a jeho útvary - maturitná otázka

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: andrejF59 (17)
Typ práce: Referát
Dátum: 04.04.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 771 slov
Počet zobrazení: 4 815
Tlačení: 140
Uložení: 122

Administratívny štýl

Administratívny štýl – objektívny štýl; štýl verejnej úradnej komunikácie; je písomný štýl; na úpravu existujú štátne normy; jeho funkciou je sprostredkovať príjemcovi presné údaje, fakty, bez doplňujúcich a vysvetľujúcich detailov; najviac využíva informačný a opisný slohový postup (napr. zápisnica, životopis); používajú sa knižné slová, termíny, skratky, značky ...

Základné znaky: 

 • vecnosť – využíva nacionálne – pojmové (nepríznakové slová; pojmy – napr. dom, nie domček alebo chatrč, búda); odborné názvy (napr. zmenka, akcia, sociálny príspevok), čo ho približuje k odbornému štýlu. Prináša veľa faktov, vymenúva ich (enumerácia).
 • knižnosť – vete chýba pestrá modalita, vety sú oznamovacie. Využíva (hlavne v právnickej oblasti) komplikované zložené súvetia.
 • adresnosť – administratívne útvary majú konkrétneho príjemcu, adresáta (napr. úradné listy), niektoré sú adresované všetkým občanom štátu alebo mesta (zákony, vyhlášky, upozornenia na stanici, blízko lesa ...)
 • stručnosť – útvary podávajú stručnú informáciu bez vysvetľovania (pozvánka)

Druhy útvarov:

 • dokumentárne – (zápisnica, protokol, rezolúcia, zmluva, potvrdenka, zmenka akcie, maturitný protokol, triedny katalóg ...). Majú platnosť veľmi dlhý čas. Na uchovávanie týchto útvarov platia osobitné nariadenia z oblasti archivovania dokumentov (napr. doba uchovávania, termín a spôsob skartácie – vyraďovanie a zničenie spisov).
 • oznamovacie – (hlásenie, správa, telegram, životopis, vyhláška, prípis, objednávka, žiadosť, prihláška ...)
 • heslové – (súpisy, zoznamy, prehľady, zoznam inventáru, rozvrh hodín, poštová poukážka, dotazník, školské vysvedčenie, expedičný prípis ...). Nebývajú dlho aktuálne, platnosť je časovo limitovaná. Mnohé z nich sa ani neodkladajú (napr. pozvánka na recepciu).

Administratívne útvary – osobný posudok, žiadosť, životopis – tvoria komplex písomností, ktoré vypracúva alebo potrebuje človek v rozličných dôležitých životných situáciách. Okrem vecnosti, presnosti a výstižnosti informácie a opisu obsahujú aj prvky hodnotenia. Musia byť prehľadné a čitateľné.

Žiadosť – má rovnakú formu ako úradné listy; obsahujevecnú, kompozičnú, jazykovú stránku dopĺňa informácia a aj odôvodnenie prečo sa žiada

Obsah: 

 • záhlavie – meno, adresa žiadateľa; meno, ulica, mesto sa oddeľuje čiarkou
 • adresa príjemcu – norma vyžaduje písať adresu príjemcu v listoch bez predtlače na ľavú stranu, môže sa však písať aj vpravo
 • miesto a dátum – (vzostupným spôsobom: deň, mesiac, rok) píšeme do dvoch riadkov alebo do jedného riadku bez čiarky a bez bodky na konci

Bratislava 8. mája 2001

 1. 05. 2001
 • vec – (Heslo Vec sa považuje sa názov, a preto sa za ním nepíše bodky.) Ak je v texte predtlač na heslo Vec, obsah listu alebo druh písomnosti sa napíše pod heslo a podčiarkne: a.) Vec; b.) Vec

Žiadosť o prijatie do zamestnania; Prijatie do zamestnania – žiadosť

Ak nie je v úradnom liste predtlač (napr. v žiadosti, ktorú píše súkromná osoba) na heslo Vec, napíšeme iba obsah listu alebo druh písomnosti po vynechaní dvoch prázdnych riadkov, teda pod adresou príjemcu

 • v jadre, vec o ktorú žiadam, dôvody – text žiadosti prináša presnú formuláciu našej požiadavky. Žiadame len to, načo máme právo, a preto nemusíme poklonkovať, ale naše vyjadrovanie musí byť slušné a na dobrej jazykovej úrovni. V texte sa odvolávame napr. na vlastný záujem, na vzdelanie a prax, prípadne spomenieme, prečo sme prišli o predchádzajúce pracovné miesto alebo prečo nám záleží práve na tejto organizácii. V závere žiadosť obsahuje zdvorilostné formulky, nemusíme mať pocit, že tak píše každý – práve stálosť celých blokov textu je veľmi typická pre tento jazykový štýl. Záverečnú formulku oddelíme jedným prázdnym riadkom a napíšeme ju na samostatný odsek. Ak je súčasťou záverečnej formulky pozdrav, za vetou sa nedáva bodka: Za kladné vybavenie vopred ďakujem; Teším sa na spoluprácu.; So srdečným pozdravom
 • prílohy – napr.: maturitné vysvedčenie, životopis
 • podpis

Životopis – píše sa ako doklad k žiadosti o prijatie do zamestnania; má ustálené formu, dodržiava sa úprava

 • Úradný životopis – prináša pravidelné fakty o životnej ceste autora. Slúži ako súčasť iných písomností, napr. žiadosti, prihlášky ...
 • Beletrizovaný (literárno-umelecký) životopis – využíva umelecké výrazové prostriedky, patrí medzi útvary umeleckého štýlu. Môže na rozdiel od administratívneho životopisu pracovať aj s fikciou, fantáziou.

Životopis využíva informačný a opisný slohový postup (popisuje životnú cestu).

Druhy životopisu:

 • kontextový životopis – informácie píšeme v ucelených vetách a kompozične i obsahovo je rozdelený do týchto častí:
  • dátum narodenia a miesto; otec, matka, súrodenci, v životopise dospelých osôb aj manželka, deti
  • prehľad vzdelania a praxe
  • záľuby alebo osobitné nadanie 
 • životopis v bodoch – nepíšeme vety, ale heslá, za ktorými nedávame bodku. Obsahuje tieto body: Narodený/á; Meno a povolanie rodičov; Súrodenci; Vzdelanie; Jazykové znalosti
 • profesiový, kariérny životopis – prináša informácie v bodoch: Narodený/á, Vzdelanie; Doterajšia prax; Jazykové znalosti; Zvláštne schopnosti a nadanie

Obsah a forma ukončenia životopisu akéhokoľvek typu:

 • vľavo dole dátum (16. 6. 2002); o riadok nižšie vpravo vlastnoručný podpis

Osobný posudok – je druh administratívnej charakteristiky, hodnotenia osoby

 • musí byť objektívny, komplexný, zodpovedne vypracovaný
 • existujú aj odborné posudky: recenzný, oponentský, znalecký atď.
 • tvorí prechod k výkladovým útvarom

Niektoré inštitúcie vydali na vypracovanie osobného posudku tlačivá, ktoré treba vyplniť podľa predpísanej osnovy.

Býva zvyčajne takáto:

 • ako dlho poznáme menovaného
 • pracovné zaradenie, hodnotenie priebehu zamestnania a pracovných výsledkov
 • záujmová činnosť
 • vzťah k ľudom
 • dôvod vypracovania posudku
 • dátum, podpisy, pečiatka

Zápisnica

 • administratívny útvar
 • svedectvo o činnosti organizácie

Priebeh schôdze môžeme zaznamenať formou:

 • zápisnice – body zápisnice sú: dátum, miesto konania, program schôdze, stručný zápis, dátum, podpis zapisovateľa
 • zápisu – stručnejší ako zápisnica
 • protokolu – doslovne zachytáva celý priebeh rokovania
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.034