Morfologická rovina jazyka

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: Chlapec sp-prace (12)
Typ práce: Referát
Dátum: 18.07.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 288 slov
Počet zobrazení: 3 618
Tlačení: 195
Uložení: 184

Morfologická rovina jazyka

1. Charakterizujte morfologickú rovinu jazyka.

Jazyk, abstraktný systém noriem, pravidiel a zásad slúžiacich na dorozumievanie, je zložený zo štyroch základných jazykových rovín. Sú predmetom skúmania jazykovedy (=lingvistiky), náuke o jazyku.

Poznáme 4 jazykové roviny:

 • zvukovú (fonetickú)
 • významovú (lexikálnu)
 • skladobná (syntaktická)
 • tvarová (morfologická)
  • vnútorne usporiadaný, systémovo-organizovaný súbor pravidiel a prostriedkov, ktorým sa obmieňajú tvary slov vo výpovediach
  • skúma slovné druhy a ich gramatické kategórie (laicky vysvetlené)

Morfológia = veda, ktorá skúma tvarovú rovinu, zaoberá sa slovnými druhmi a ich gramatickými kategóriami. Je súčasťou gramatickej stavby jazyka.

2. Rozdeľte slovné druhy podľa významu, ohybnosti a vetnočlenskej platnosti.

Slovný druh je skupina slov s podobnými alebo rovnakými gramatickými kategóriami, ktoré plnia rovnakú alebo podobnú funkciu (napr. vyjadrujú počet osôb, zvierat, vecí, dejov). V slovenskom jazyku v súčasnosti rozlišujeme desať slovných druhov.

Podľa významu ich delíme na (vedieť aj slovenské aj latinské názvy):

 • Plnovýznamové (majú vlastný vecný význam, vieme si niečo pod nimi predstaviť, majú vetnočlenskú platnosť = môžu vo vete vystupovať ako samostatný vetný člen)
  • podstatné mená (substantíva)
  • prídavné mená (adjektíva)
  • zámená (pronomyná)
  • číslovky (numerálie)
  • slovesá (verbá)
  • príslovky (adverbiá)
 • Neplnovýznamové (nemajú konkrétny vecný význam, nemajú vetnočlenskú platnosť = nemôžu vo vete vystupovať ako samostatný vetný člen)
  • predložky (prepozície)
  • spojky (konjunkcie)
  • častice (partikuly)
  • citoslovcia (interjekcie)

Podľa ohybnosti:

· Ohybné (=môžeme ich ohýbať, v rôznych pádoch, osobách nadobúdajú rôzne tvary)

 • podstatné mená (substantíva)
 • prídavné mená (adjektíva)
 • zámená (pronomyná)
 • číslovky (numerálie)
 • slovesá (verbá)

· Neohybné (=nemôžeme ich ohýbať, nemenia svoje tvary)

 • príslovky (adverbiá)
 • predložky (prepozície)
 • spojky (konjunkcie)
 • častice (partikuly)
 • citoslovcia (interjekcie)

3. Zaraďte slová v ukážke č. 1 k slovným druhom.

 • nepriaznivého prúdenia vetrov – podstatné meno (všeobecné, abstraktné)
 • svojho – zámeno (zvratné privlastňovacie)
 • šťastného – prídavné meno (akostné)

4. Určte menné gramatické kategórie vyznačených slov.

Menné kategórie slovných druhov sú rod, číslo, pád, určuje sa aj vzor, ale ten nie je gramatickou kategóriou (Úloha si na vyriešenie vyslovene žiada len rod, číslo a pád.).

 • nepriaznivého prúdenia vetrov – mužský rod, singulár, genitív (vysvedčenie)
 • od svojho cieľa – mužský rod, singulár, genitív
 • šťastného víťaza – mužský rod, singulár, genitív (pekný)
Zdroj: Alex V.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 5)

Vypracované témy zo slovenského jazyka literatúry 2019Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.024