Národný jazyk, spisovný jazyk, kultúrny jazyk a nárečia

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: Chlapec sp-prace (12)
Typ práce: Referát
Dátum: 19.07.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 956 slov
Počet zobrazení: 1 383
Tlačení: 67
Uložení: 67

Národný jazyk

1. Charakterizujte národný jazyk a uveďte jeho členenie.

 • Jazyk je abstraktný systém noriem a znakov, ktoré slúžia ako základný prostriedok na dorozumievanie
 • Konkrétnou realizáciou jazyka v praxi je reč
 • Národný jazyk je súhrnom výrazových a významových prostriedkov príslušníkov jedného národa vo forme myslenia aj vyjadrovania sa
 • Má dve formy:

o spisovnú (subštandardnú)

 • nespisovnú:
  • Štandardná forma
   • Používaná spisovná slovenčina s menšími alebo väčšími chybami, napriek ktorým sa dorozumieme

§ Subštandardná forma

 • Nárečia
  • mieste (regionalizmy)
  • dobové
  • sociálne alebo iné

Spisovný jazyk (nadštandardná forma)

 • jediná zákonom kodifikovaná forma spisovného jazyka
 • je záväzná pre každého občana
 • využíva sa v hovorenej, ale aj písomnej podobe
 • jazyk všetkých štátnych dokumentov (= plní alospoločenskú funkciu)
 • zaužívaný na základe normy, pravidiel

o Pozná 4 kodifikačné príručky

 • Pravidlá slovenského pravopisu (PSP)
 • Krátky slovník slovenského jazyka (KSSJ – výkladový slovník)
 • Morfológia slovenského jazyka
 • Pravidlá slovenskej výslovnosti (Ábel Kráľ)
 • jazyk sa počas historického vývoja mnoho ráz menil, slová vznikali a zanikali, obohacoval sa
 • je stále vo výskume – zodpovednosť za výskum prevzal Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied v Bratislave
 • Ich výsledky sú záväzné pre všetkých

Štandardná forma

 • je typická menej dôsledným dodržiavaním pravidiel
 • rešpektuje gramatiku, ale niektoré zásady porušuje
 • Najčastejšie omyly:
  • Výslovnosť ľ, príliš tvrdo, príliš mäkko
  • Zásady spodobovanie
   • ku mne [ku mňe], ku káve [gu káve]
   • ku sa spodobuje vždy na [gu], okrem osobných zámen, kde sa číta ako [ku]
   • so sestrou [zo sestrou], s kŕdľom [kŕdľom]
   • my sme bratia [zme], nie sme priatelia [nie sme]
 • chápem to, nesprávne chápem tomu
 • rozumiem tomu, nesprávne rozumiem to
 • napadlo ma zviera v lese
 • napadlo mi niečo úžasné
 • ísť po vodu pre koňa
 • 5 minúť napíšem test (ešte päť minút opakujem a potom píšem)
 • za 5 minút napíšem test (som frajer a napíšem to okamžite)
 • používanie rôznych cudzích slov, nesprávne tvary
 • slangové slová
 • nárečia

Subštandardná forma (rozor v otázke č. 4)

 1. Uveďte základné funkcie jazyka, ktoré plní v súčasnej spoločnosti.
 • Jazyk plní viacero funkcií:
  • Primárne:
   • Dorozumievacia (komunikatívna)
   • Poznávacia (kognitívna)
 • Sekundárne:
  • Estetická
  • Reprezentatívna
 • S estetickou a reprezentatívnou funkciou je spojená jazyková kultúra:
 1. ...je cieľavedomá činnosť, smeruje k zveľadeniu a kultivovaniu spisovného jazyka
 2. ...je chápaná aj ako úroveň jazykového vyjadrovania a stála starostlivosť o jeho kvalitu
 • spisovná forma jazyka je určená:
  • Normou
   • Súhrn jazykových prostriedkov a záväzných spôsobov ich používania
 • Je záväzná pre každého čitateľa
 • Mení sa veľmi pomaly, zaručuje stabilitu jazyka
 • Kodifikáciou
  • Spracovanie jazykovej normy a jej uzákonenie
 • v jazykovej kultúre ide o kontrolu vhodnosti a nevhodnosti, primeranosti, zrozumiteľnosti, pestrosti a originality
 • jazyková kultúra odzrkadľuje charakter jednotlivca (nie vždy, Tarzan - výnimka)
 • na kultiváciu prejavu slúžia odborné časopisy, ktoré zveľaďujú jazykový prejav
 • prejavuje sa v:
  • Rovine jazyka
  • Rovine reči
   • Individuálny jazykový prejav
 • Vedci, ktorí sa zaoberajú skúmaním slovenského jazyka sa nazývajú slovakisti

3. Vysvetlite pojmy: jazyk, úradný a cieľový jazyk, jazyk národnostných menšín a cudzí jazyk.

 • Rozlišujeme dva druhy jazyka:

o Prirodzený

 • Má samostatný vývin a pravidlá
 • Vznikol na základe historického vývoja určitej spoločnosti, etnika, rodu alebo národa

o Umelý

 • Bol vytvorený s určitým cieľom
  • Programovacie jazyky (C, Java, Pascal, PHP)
  • Matematická symbolika
  • Chemické značky prvkov a vzorce
  • Esperanto – umelý jazyk, pôvodne vymyslený ako jazyk medzinárodnej komunikácie
 • V rámci jazyka poznáme niekoľko foriem:

o Národný jazyk

 • Abstraktný systém noriem a pravidiel používaný spoločenstvom národa, etnickou skupinou, ktorý slúži ako základný prostriedok na dorozumievanie (= hrubým je vyznačená definícia jazyka)
 • Príslušníkov národa, etnickej skupiny spája spoločná história, kultúra, tradície
 • Pred všetkými jazykmi existoval:

· Prajazyk

 • spoločný pre všetkých
 • podobné, geneticky príbuzné jazyka vytvárajú

skupiny

 • združením skupín vznikajú jazykové rodiny
 • indoeurópskej jazykovej rodiny vzniklo vyše 70 jazykov v Európe a niektoré v západnej Ázii
 • Okrem indoeurópskej jazykovej rodiny poznáme aj austrálsku, čínsko-tibetskú

o Cieľový jazyk

 • Oficiálny úradný jazyk konkrétneho štátu
 • Učí sa ho každý príslušník národa, národnostnej menšiny

o Cudzí j.

 • Nie materinský (pri bilingválnej rodine je materinským vždy jazyk matky)
 • Učíme sa ho počas života na pozadí materinského jazyka
 • Naše schopnosti v cudzom jazyku sa zlepšujú pobytom v cudzích krajinách, výučbe, práce, ak máme partnera z danej krajiny

o Úradný (štátny) j.

 • Je synonymom pre cieľový jazyk
 • Zákon o používaní slovenčiny ako úradného jazyka pre všetkých vyšiel novembra 1995

o Jazyk národnostných menšín

 • Hovoria nimi príslušníci národností
 • Rozvíja sa rovnocenne popri úradnom jazyku
 • Štátnou politikou je podporovaný (vláda sa zaväzuje rešpektovať slobody národností a etník)
 • Menšiny žijúce na území Slovenska:
  • Maďarská
  • Rusínska
  • Ukrajinská
  • Nemecká
  • Česká
  • Poľská
  • Chorvátska
 • Etniká
  • Rómske etnikum

4. Vysvetlite rozdiel medzi sociálnymi a územnými nárečiami.

 • Nárečia – dialekty
  • Sú súčasťou subštandardnej formy jazyka
  • Typické pre určité územie, región
  • Nerešpektujú zásady gramatiky ani nedbajú na správnu výslovnosť
 • Dialekt je spoločný jazyk istého národného spoločenstva používaný na istom území
 • Západoslovenské
 • Stredoslovenské
 • Východoslovenské
 • Vyše 30 teritoriálnych dialektov:

o Západoslovenské nárečia:

 • Bratislavské
 • Trnavské
 • Komárňanské
 • Považské
 • Stredodetvianske
 • Dolnonitrianske
 • Hornotrenčianske
 • Dolnotrenčianske
 • Myjavsko-brezovské
 • Stredonitrianske

o Stredoslovenské nárečia:

 • Hornonitrianske
 • Liptovské
 • Novohradské
 • Oravské
 • Turčianske
 • Tekovské
 • Zvolenské
 • Gemerské
 • Hontianske

o Východoslovenské nárečia:

 • Spišské
 • Šarišské
 • Zemplínske
 • Abovské
 • Sotácke
 • Goralské
 • Turnianske
 • Ukrajinské
 • Rusínske
 • Sociálne nárečia:
  • sú jazykom skupiny ľudí s tými istými záujmami alebo vykonávajúcimi to isté povolanie
  • Rozlišujeme:

· Slang

 • Je nespisovná podoba jazyka, ktorú využíva istý okruh ľudí
 • Geoška, didžina, sveťák, deják

· Argot

 • Vznikol v podsvetí
 • Cieľom je zahmlenie výrazu pred inými členmi
 • Nezabudni mu našuchoriť vankúš, dobre sa oňho postaraj, daj ho dole
 • Liter, kilo, múka

· Žargón

 • Líši sa slovníkom celonárodných foriem jazyka
 • Typický pre skupinu istej záujmovej činnosti
 • Slúžia na úsporné a presné vyjadrovanie
 • Kartový žargón, žargón informatikov

5. Zaraďte ukážky č. 1, č. 2 a č. 3 do konkrétnej vrstvy národného jazyka a zdôvodnite svoje tvrdenie.

 • Ta hento zme išľi zo sušedom s Prešova na tim autobuše, co teras chodzi, a zme še tag dohvarjaľi o jednim, o Ľudzi bulo napchato polno, aš skoro jedno na druhim stalo, no pomyšľel som sebe, jak to bulo pret paru dzešedz rokami a hvarim, že še to vera šicko pomeňelo.
 • V jazykovom prejave danej ukážke ide o nárečie (východoslovenské, spišské)
  • subštandardná forma jazyka
  • nedbá na jazykovú normu (rokami namiesto rokmipomyšľel miesto pomyslel)
  • nerešpektuje spodobovanie (teras, zme, pret paru)
  • pravopis i,y je cudzí (jednim, o druhim)
  • používa nárečové slová – dialektizmy (hvarim)
 • Zobral som si fľašu minče, lebo ma sušilo, a hneď som polku vypil. Máti mi podsunula diskrétne dva Paraleny, chudera, myslela si, že sme boli asi piť, či čo, tak som si to – Dík, mami! – ale tabletky mi moc nešli na chuť.
 • Štandardná forma jazyka
  • dodržiaval normu, ale má značné odchýlky
  • používa výrazy z hovorového štýlu (polku)
  • čechizmy (moc, máti, dík)
 • Priamo povedané: náš vzťah k slovenčine nie je taký, aký by mal byť. Svoj národný jazyk nepoznáme a nechceme ho poznávať hlbšie, nekvalifikovane ho meriame inými jazykmi, ktoré poznáme zákonite ešte menej, lebo nie sú našimi materinskými jazykmi. Sme tolerantní pri používaní a preberaní nepotrebných cudzích slov a doslova si zapratávame našu reč cudzími, často nezrozumiteľnými výrazmi.
 • Nadštandardná forma:
  • dodržiava správnu jazykovú normu (pravopis a správne tvary)
 • Používa zámeno svoj (národný jazyk) namiesto náš (v slovenčine sa hovorí svoj jazyk, svoje potreby, každý má svoje problémy)
 • často namiesto častokrát (často sa to používa, ale slovo neexistuje, buď povieme často alebo mnohokrát)
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)

Vypracované témy zo slovenského jazyka literatúry 2019

Diskusia: Národný jazyk, spisovný jazyk, kultúrny jazyk a nárečia

Pridať nový komentár


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.018