Interpunkcia a diakritika

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: sp-prace (12)
Typ práce: Referát
Dátum: 19.07.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 816 slov
Počet zobrazení: 13 607
Tlačení: 430
Uložení: 417

Interpunkcia a diakritika

1. Vysvetlite rozdiel medzi interpunkčnými a diakritickými znamienkami v slovenskom jazyku.

Diakritické znamienka, nazývané aj diakritika, menia výslovnosť, označujú dĺžku a mäkkosť hlásky alebo plnia rozlišovaciu funkciu.

V rámci slovenského jazyka rozlišujeme:

 • Dĺžeň – označuje dlhšiu hlásku – á, é, í, ó, ú, ŕ, ĺ
 • Mäkčeň – označuje mäkkosť – ď, ť, ň, ľ, č, ž, š, dž
 • Dve bodky – napríklad ä (v nemčine ö, ü)
 • Vokáň (lat. cirkumflex) – ô (môj kôň, bôb)

Interpunkčné znamienka, alebo interpunkcia, sú znaky, ktoré nemajú fonetickú funkciu (ako diakritické znamienka), ale pomáhajú členiť text, naznačujú melódiu, priamu reč, prestávky v texte.

V slovenčine píšeme latinkou, v Bulharsku, Rusku sa píše azbukou (cyrilikou). Náš jazyk obsahuje:

 • Písané znaky (veľké, malé)
 • Tlačené písmo (veľké, malé)

ü Číslice

 • Znaky, vyjadrujúce celé slová (najmä matematické operácie -, +, ., :, =)

2. Vymenujte interpunkčné a diakritické znamienka a objasnite ich funkciu.

V slovenskom jazyku rozlišujeme viaceré interpunkčné znamienka:

a. Bodka (.)

 • Píše sa
  • na konci vety
  • za skratkou (apod., tzv., tzn., r.o.)
  • za číslicami zastupujúcimi radové číslovky (1., )
  • za číslicami vo význame po prvé, po druhé
  • za veľkým písmenom označujúcim skupinu (A. skupina)
  • na odčlenenie hodín, minút (9.30, 05)
  • za iniciálami mena (M. R. Štefánik)
  • ako znamienko násobenia (2.3 = 6; 9.9 = 81)
 • nepíše sa
  • za nadpisom (Pampulóni)
  • za iniciálovou skratkou (Slovnaft, ZRPŠ, BDSK)
  • za určením miesta a dátumu v jednom riadku (Krompachy, 11.04.2015)
  • za medzinárodnými značkami (S, m, kg)

b. Čiarka (,)

 • Vyčleňovacia funkcia – vyčleňuje výrazy, ktoré:
  • nie sú vetnými členmi
   • citoslovcia (Ach, to bolí.)
   • oslovenia (Karol, nemáme doma cukrú.)
   • hodnotiace častice (Pravda, nezvykne nikdy meškať)
   • kontaktné výrazy (Dá sa to, vidíte? Je to tak, chápete?)
   • vsuvky (A to je, v dnešnom modernom svete, veľmi ťažké.)
  • sú vetnými členmi
   • voľný rozvitý prívlastok (Dievčence, opásané bielymi zásterami, nosili )
   • prístavok (Ľudovít Štúra, známy jazykovedec, ...)
   • rozvité prechodníkové konštrukcie (Vedeli, pravdupovediac, naozaj všetko.)
   • podraďovacom súvetí vyčleňuje hlavnú vetu (Hv) od vedľajšej vety (Vv) – (Dalo by sa to, keby som vedel lietať.)
  • Spájacia funkcia
   • Viacnásobný vetný člen (Miro, Ďuro, Peťo si objedali )
   • Bezspojkové spojenie viet v priraďovacom súvetí (Taxík zastal, pasažieri vystúpili.)
   • Priraďovacie súvetie pred spojkami – lež, ale, no, oba, čo len (Pozvem ju, iba som ešte nenabral )
   • Pri zdvojených spojkách (Ani nezavolal, ani sa )
   • Pred spojkami s výrazom a (Sľúbil, a predsa neprišiel. Neváži si to, a preto je taký nafúkanec. Dokázali sme to, a teda je možné cestovať do budúcnosti.)
  • Odčleňovacia funkcia
   • Vytýčený vetný člen (Dobré rady, tie by sme teraz potrebovali.)
   • Osamostatnený vetný člen (Konečne prišli, obaja. Už to mám za sebou, konečne.)
  • Iné funkcie čiarky
   • Obrátené poradie v menách a priezviskách
    • Prelich, Karol
    • Vojtila, Karol
   • Obrátené poradie v abecedných registroch
    • rovnica, kvadratická
    • rovnica, kubická
   • Oddeľuje desatinné hodnoty

o 5,4; 3,14; 0,00005

c. Spojovník (-)

 • Píše sa:
  • Pri delení slov na konci riadka
  • Pri zvukomalebných citoslovciach (tik-tak, bim-bam)
  • Spájanie slov zapísaných číslicou aj písmenami (2- izbový, 100-násobný, 3-farebný)
  • V spojeniach vyjadrujúcich stupňovanie (už-už)
  • Približnosť (dva-tri)
  • V zložených vlastných menách (Elena Maróthy-Šoltésová)

d. Dvojbodka (:)

 • Píše sa:
  • Za vetou alebo výrazom, ktoré uvádzajú priamu reč (Bojimír neustúpil: „Takto to ďalej nepôjde.“)
  • Pred výpočtom vlastností, členov
   • (Pes má: nohy,

uši, krídla, chvost)

 • Na vyjadrenie pomeru (Česko – Slovesnko, 1 : 1)
 • V bibliografických údajoch (Kafka, F.: Zámok)

e. Výkričník (!)

 • Píše sa:
  • Na konci rozkazovacích, želacích, zvolacích viet
   • Nechaj ten koláč!
  • Na konci jednoslovných viet
   • Ahoj! Fero! Psst! Pozor!
  • Nepíše sa:
   • Za vetou v tvare rozkazovacieho spôsobu v prísudku = pobádanie
    • Poďte len.
   • Ak ide o návod, pokyn
    • Napíšte tvary slovies, vyhľadajte v slovníkoch.

f. Otáznik (?)

 • Píše sa:
  • Na konci opytovacej vety
  • Na konci priraďovacieho súvetia, ak je na konci opytovacia veta
   • Dostali sme sa tam, ale čo potom?
   • Prídeme na okraj lesa a čo nevidíme?
  • Na konci podraďovacieho súvetia, ak je hlavná veta opytovacia
 • Nevieš(Hv), že sa na svete nič nedeje bez príčiny(Vv)?
 • Nepíše sa:
  • V podraďovacom súvetí, ak je Vv

g. Úvodzovky („ “)

 • Označujú doslovný prehovor – priamu reč
 • Na začiatku a konci presných citátov
  • „Je lepšie zomrieť na nohách ako žiť na kolenách.“
 • Výrazy príznačné pre isté obdobie
  • Doniesli mu „jarmôčnô“.

h. Pomlčka (–)

 • vo vete s menným prísudkom
  • Mladosť – radosť. Staroba –
 • Na oddelenie myšlienky, vsuvky v dlhšom texte
 • Pri vypočítavaní bodov (osnova bez číselných údajov)
 • Na označenie časového alebo miestneho rozpätia
  • (1914 – 1918, 1650 – 1780, 20 – 30 rokov)

i. Zátvorky ( )

 • Rôzne typy
  • Okrúhle ( )
  • Hranaté [ ]
  • Lomené <>
  • Zložené { }
 • Meno autora za citátom, názvom práce
  • Kapitál.( Marx, K. – Engels, F.: Viedeň. 1848)
 • Časový údaj za menom (narodenie a úmrtie)
  • Hviezdoslav (1849 – 1921), Gerlach (2655 n.m.)
 • Údaje tvoriace jeden celok – matematické veličiny
  • (a+b)2, (a+b)
 • Prvky, medzi ktorými sú vzťahy
  • R(a, b); k (S, 3 cm)

ü Fakultatívne (nepovinné) prvky

 • pozerať (sa), drobu(li)nký
 • Číselné údaje v súvislom texte pri triedení na skupiny
  • Vo Vesmíre rozlišujeme (1) tmavú energiu, (2) tmavú hmotu,

(3) svetlú energiu a (4) svetlú hmotu.

j. Lomka (/)

 • pri variantoch rôznych prípon
  • prípona -mi/-ami; umyť/umývať
 • na vyjadrenie podielového tvaru (km/h, m/s)
 • zaznačenie školského roka (2014/2015)
 • vyčlenenie veršov v súvislom texte
 • Vysoká. / Číhajú na ňu. – Byť samým sebou je byť /

3. Vo vetách v ukážke č. 1. doplňte chýbajúcu interpunkciu, opravte pravopis podľa pravidiel o zapisovaní priamej reči a svoje tvrdenie zdôvodnite.

A ty si ešte slobodný?“ spýtala sa bojovne.

Ešte stále,“ prikývol Ulmer.

To si taký prieberčivý?“ spýtala sa už trochu zmierlivejšie.

Neviem, pokiaľ ide o mňa,“ odvetil Ulmer, „možno nepoznám také dievčaktorého bozky by boli sladšiesladšie ako víno.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vypracované témy zo slovenského jazyka literatúry 2019Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.022