Lexikológia, slovná zásoba, tvorenie slov

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: Dievča ivka47
Typ práce: Referát
Dátum: 09.12.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 151 slov
Počet zobrazení: 1 863
Tlačení: 91
Uložení: 88

Lexikológia, slovná zásoba, tvorenie slov 

LEXIKOLÓGIA – je jazykovedná disciplína, ktorá sa zaoberá slovnou zásobou súčasného jazyka.

Frazeologizmy – frazeologické jednotky sú ustálené slovné spojenia s obrazným (preneseným) a nerozložiteľným významom. Pozostávajú najmenej z dvoch slov.

Frazeologizmami vyjadruje autor svoj vzťah ku skutočnosti a to humorom, vtipom, recesiou, temperamentom, momentálnou náladou. Frazeologizmy nám pomáhajú reč ozvláštniť, oživiť, osviežiť, urobiť ju zaujímavejšiu, pútavejšiu. Bez frazém je rečový prejav nezáživný.

Frazeológia  je náuka o frazeologizmoch.

Frazeologizmy sú zachytené vo frazeologických slovníkoch, napr. Malý frazeologický slovník.

Medzi frazeologizmy patrí: Príslovia, porekadlá, pranostiky, okrídlené výrazy

Príslovia – sú ustálené slovné spojenia, sú tvorené jednou vetou, je to ľudový názor na nejakú skutočnosť,

vyjadrujú ľudovú múdrosť, vyplýva z nich ponaučenie, využívajú sa v hovorovom , umeleckom štýle, nepoužívajú sa v odbornom štýle: Kto je skúpy, ten je i hlúpy. Všade dobre, doma najlepšie. Jedna lastovička leto nerobí. Pod lampou býva najväčšia tma. Jablko nepadá ďaleko od stromu. Čo sa za mladi nenaučíš, to na starosť nepochopíš. Čo sa za mladi naučíš, na starosť akoby si našiel. Ťažko na cvičisku, ľahko na bojisku

Porekadlá – sú ustálené slovné spojenia, sú tvorené jednou vetou, vtipným spôsobom vyslovujú nejakú pravdu

porekadlá sú podobné prísloviam, ale nevyplýva z nich ponaučenie.: Akoby hrach na stenu hádzal.

Išiel s bubnom na zajace. Dostal sa z blata do kaluže.

Pranostiky – sú ustálené slovné spojenia, predstavujú skúsenosti z dlhoročného pozorovania prírodných javov a počasia. Je to jednovetná predpoveď budúcich vecí, najmä počasia: Na Nový rok o slepačí krok. Ako na Nový rok, tak po celý rok. na tri krále o krok dále. Na Hromnice o hodinu více. Prešli Hromnice, koniec sanice. 2.2.

Okrídlené výrazy – sú to ustálené slovné spojenia, sú to medzinárodné slová, pochádzajú z literárneho alebo historického prameňa, sú to najčastejšie dvojslovné pomenovania: Achillova päta Ariadnina niť Augiášov chliev Babylonská veža Damoklov meč Jablko sváru – zdroj hnevu Sizyfovská práca

Achillova päta Podľa gréckeho bájoslovia bol Achilles mýtický hrdina, ktorému sa nik nevyrovnal silou a odvahou. Bol nezraniteľný, okrem päty, za ktorú ho matka držala, keď ho ponárala do posvätnej rieky Styx, ktorá pretekala podsvetím. Päta teda bola jeho slabým a zraniteľným miestom. Podľa tohto mýtu sa slabé, krehké a citlivé miesta človeka označujú týmto okrídleným výrazom.

Augiášov chliev V starogréckej Élide bol kráľom Augiáš, ktorý bol veľkým milovníkom koní. Maštaľ, v ktorej bolo 3000 koní, nečistila sa zo 30 rokov. Do služby ku kráľovi nastúpil známy silák Héraklés (Rimania ho nazývali Herkulom). Kráľ mu prikázal vyčistiť tento „chliev". Héraklés nebol iba silný, ale aj dôvtipný: voviedol do chlieva potok, ktorý spláchol všetku špinu. Výrazom Augiášov chliev sa dodnes pomenúvajú krajne špinavé priestory a zanedbané záležitosti.

Damoklov meč Damokles bol dvoranom syrakúzskeho tyrana Dionýsia I. Chcel sa mať tak dobre ako jeho pán, neprestajne ho velebil a hovoril o tom, aký musí byť šťastný. Na jednej hostine posadil Dionýsios Damokla na svoje miesto a nad hlavu mu zavesil ostrý meč na konský vlas tak, aby špičkou mieril na hlavu dvorana. To malo byť znamenie, že každé šťastie, blaho a radosť sú v živote nestále, pominuteľné. Damoklov meč je symbolom trvalého ohrozenia.

Paridovo jablko Je to výraz prevzatý z gréckeho mýtu. Na jednej svadbe sa zúčastnili tri bohyne — Afrodita, Athéna a Héra. Grécka bohyňa sváru Erida, ktorá na túto svadbu nebola pozvaná, pomstila sa tým, že hodila medzi svadobčanov zlaté jablko s nápisom: „Tej najkrajšej." Medzi troma bohyňami vznikol spor, lebo každá bola presvedčená, že jablko patrí jej. Spor mal rozhodnúť syn trójskeho kráľa Paris. Afrodita mu sľubovala najkrajšiu ženu, Athéna slávu vo vojne, Héra mu sľubovala moc. Paris prisúdil jablko Afrodite. Athéna a Héra sa pomstili tým, že poštvali všetok grécky ľud proti Trójanom. Vznikla vojna, ktorej dôsledkom bol zánik Tróje. Odvtedy sa akýkoľvek predmet a príčina škriepky, zrady, hádky nazýva Paridovo jablko alebo jablko sváru.

Sizyfovská práca Sisyfos bol mýtický zakladateľ Korinthu. Bol známy svojou dômyselnosťou a chytráctvom. Odsúdený bol valiť v podsvetí do kopca obrovský balvan, ktorý sa mu každú chvíľu zrútil nazad. Vrchol teda nikdy nedosiahol. Za sizyfovskú prácu sa pokladá namáhavá a bezvýsledná práca. Hovorí sa aj o sizyfovskej situácii.

SLOVNÍKY

Slovná zásoba sa sústreďuje v slovníkoch. Výrazy v slovníkoch sú obyčajne abecedne usporiadané.

Druhy slovníkov:

Encyklopedické slovníky: v skratke sa tu hovorí o veciach, ľuďoch, zvieratách, prírodných javoch...napr. Encyklopédia spisovateľov, Encyklopédia Slovenska, Obrázková encyklopédia

Jazykové slovníky: Malý frazeologický slovník, Slovník cudzích slov, Malý synonymický slovník

Slovník jazykovedných termínov, Pravidlá slovenského pravopisu

Terminologické slovníky – podľa vedeckých odborov: Slovník slovenských spisovateľov

Prekladové jazykové slovníky (slov. – anglický)

Etymologický slovník – vysvetľuje pôvod slov

Retrográdny slovník – slová sú usporiadané abecedne, ale od posledného písmena

čadič

ladič

hladič

Slovník skratiek, Slovník vlastných mien, Slovník prísloví a porekadiel

Základné kodifikačné príručky spisovnej slovenčiny sú:

Pravidlá slovenského pravopisu

Krátky slovník slovenského jazyka

Pravidlá slovenskej výslovnosti

Morfológia slovenského jazyka

OBOHACOVANIE SLOVNEJ ZÁSOBY

- preberaním slov z cudzích jazykov - internacionalizácia

- tvorením nových slov

- prenášaním významu

TVORENIE NOVÝCH SLOV -

 1. ODVODZOVANIE POMOCOU PREDPÔN
 2. ODVODZOVANIE POMOCOU PRÍPON
 3. SKLADANÍM SLOV
 4. SKRACOVANÍM
 1. ODVODZOVANIE POMOCOU PREDPÔN

od- písať

ob- točiť

podo- mlieť

 1. ODVODZOVANIE POMOCOU PRÍPON

dar – ček, ryba, ryb – a, ryb – ka, ryb – ník, chlap – isko, chlap – ček

zdrobneniny tvoríme pomocou prípon: - ik, ík, ček, - ek, - ičko, ôčko, - ienka, - ička, -iatko,

chodníček, chrobáčik, vežička, autíčko, ujček, maznáčik, oblôčik, vŕšok, chodníček

 1. SKLADANÍM SLOV

skladaním nám vznikajú zložené slová, zložené slovo má 2 a viac SZ, pri skladaní slov vkladáme medzi 2 slová písmená: -e- , -o- -i-, alebo žiadne písmeno 

zem-e-trasenie, zem-e-guľa, pravd-e-podobný, zem-e-pis, zem – e- merač

život –o-pis, hor-o-lezec, čas-o-let, nos-o-hltan. zver-o-lekár, nov-o-vek, strom-o-radie,

hol-o-briadok. hlav-o-lam, drev – o- rubač, lad-o-borec, plyn-o-mer, vod-o-tesný, farb-o-tlač

hrom-o-bitie, kras-o-pis, stĺp-o-radie, Zlat-o-vláska, svetl-o-nos, hor-o-lezec, tepl-o-mer, let-o-hrádok - šľachtické letné sídlo v záhradách a v parkoch, sam-o-obsluha, Lom-i-drevo, Mies-i-železo,

 1. TVORENIE SLOV SKRACOVANÍM
 2. a) skratky: píše sa za nimi bodka, vyslovujú sa neskrátene: str., ap., t.j., (to jest, to znamená), n.l. ,s., str. ,č. ,čís., t.r., atď, tzv., hod., resp. ,napr., a i., a.s., ap. a pod., č.d., stor,. res. (respektíve),

PhDr. – doktor filozofie, Ing. inžinier

 1. b) iniciálové skratky: Tvoria sa zo začiatočných písmen viacslovných názvov: SR, LOH, SĽUK (Slovenský ľudový umelecký kolektív), NR SR, DÚ (daňový úrad), SSOŠT (súkr. stred. odb. škola tech.), ZŠ, SŠ, MŠ, MS (Matica slovenská), SND, PSČ (poštové smerovacie číslo), CD (compact disk), SNG (Slovenská národná galéria), SE (Slovenské elektrárne), ČR,

WC – water closet – vodný, splachovací záchod

TIR – transport international routier /rutie/

 1. c) skratkové slová – (akronymá) vznikajú z niekoľkých začiatočných písmen:

TANAP Tatranský národný park, INTERNET Internatiaonal network, SLOVNAFT Slovenská nafta, sitkom - situačná komédia, RADAR – radio detecting and ranging

 1. d) ustálené značky – medzinárodne dohodnuté symboly na vyjadrenie rozličných pojmov, skladajú sa z písmen, číslic, obrazcov: m, km, kg, s, kW, l, ml, t, ha, °C, SK, EUR, €, mA, dB (decibel)

- nepíšeme za nimi bodku, vyslovujeme neskrátene

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 8.5)


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.018