Základné zdroje informácií, spracovanie a uchovávanie informácií

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: janka
Typ práce: Referát
Dátum: 23.09.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 364 slov
Počet zobrazení: 48 357
Tlačení: 1 750
Uložení: 1 642
♦ informácia – akýkoľvek nový údaj, poznatok, ktorý obohatí naše poznanie
 
základné informačné inštitúcie:
a.) knižnice
b.) bibliografické inštitúcie
c.) strediská vedeckých a technických informácií
 
informačné pramene:
a.) primárne – (originálne, nespracované, prvoradé pramene) knihy, časopisy, slovníky,
vedecké spisy, výskumné správy vedeckých pracovníkov, nahrávky ...
b.) sekundárne – (spracované primárne pramene, druhoradé pramene) zoznamy, katalógy,
katalogizačný lístok ...
katalóg – zoznam; autorské (menné), názvové, predmetové (vecné), katalógy periodík
c.) terciárne – (údaje spracované z primárnych a sekundárnych prameňov, treťoradé
pramene) bibliografia, rešerš
bibliografia – zoznamy literatúry o nejakej téme (zápis použitej literatúry)
rešerš – súpisy údajov o žiadanej problematike (prehľad, súhrn poznatkov o danej téme)
 
útvary súvisiace so získavaním informácií:
a.) anotácia – krátka charakteristika napr. literárneho, televízneho diela, jeho obsahu, spôsobu spracovania ... Tento útvar využívajú vydavateľstvá na informovanie o knižných novinkách, časté sú v televíznych programových časopisoch, aby si diváci mohli lepšie vybrať.
b.) marginálie – krátke poznámky na okraji textu napr. o obsahu alebo k obsahu knihy, odborného článku, časopisu, aby sa čitateľ vedel zorientovať čo sa v knihe nachádza.
c.) resumé – zhrnutie, stručný (krátky) obsah napr. odbornej knihy alebo článku a zaraďuje sa na koniec práce, často býva aj cudzojazyčné (aspoň dva cudzie jazyky)
d.) konspekt – krátky prehľad; je krátky, výstižný výťah napr. podstatných častí obsahu diela
e.) osnova – najstručnejší, najprehľadnejší záznam obsahu textu v bodoch alebo v heslách. Obsahuje len kľúčové pojmy. Píšeme ju po prečítaní textu, aby sme si zaznačili najdôležitejšie údaje, ale píšeme ju aj pred tvorbou textu.
f.) tézy – (sylaby) obsah textu vo forme ucelených viet; prinášajú stručné, veľmi zhustené hlavné myšlienky napr. odborného diela alebo prednášky
g.) excerpty (výpisky) – z akéhokoľvek textu ich môžeme spraviť na takzvané záznamové lístky alebo excerpčné alebo katalógové lístky

Spracovanie a uchovávanie informácií
♦ diár – je denný zápisník, doň si zapisujeme povinnosti, ktoré máme istý deň vykonať
♦ denník – doň zaznamenávame zážitky uplynulého dňa v časovom slede

poznámky vo vlastnej knihe:
a.) podčiarkovanie
b.) poznámky na okraji textu – marginálie
značky na okraji textu – operátory

logické prvky textu:
hlavné myšlienky
dôkazy ||
príklady, ilustrácie slovne

okraj textu = margo:
dôležité ||
nový problém  +
vydarená, výstižná štylizácia !
rozpor ?!
nejasné ?
rozvláčne <
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.018